Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Biljna bakteriologija (173289)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R3
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Edyta Đermić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Edyta Đermić
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Edyta Đermić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70 %
Dobar (3) 71-80 %
Vrlo dobar (4) 81-90 %
Izvrstan (5) 91-100 %
Ocjena iz ovog modula temelji se na praćenju rezultata studenta u smislu savladavanja gradiva (predavanja+vježbe+seminarski rad) sukladno definiranim elementima praćenja.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Edyta Đermić
prof. dr. sc. Edyta Đermić

Opis predmeta

Modul sadrži više cjelina u kojima se detaljno obrađuju bakterioze i fitoplazmoze pojedinih poljoprivrednih kultura: voćaka, vinove loze, povrtnih kultura, ratarskih i industrijskih kultura. U pojedinoj tematskoj cjelini će se detaljno obrađivati odabrane bakterioze i fitoplazmoze pojedinih poljoprivrednih kultura i to tako da će se studenti moći upoznati sa simptomima koje uzrokuju pojedine bakterije odn. fitoplazme, njihov životni ciklus i načini prenošenja i održavanja u prirodi te prijenos putem različitih vektora, ekonomski značaj te mjere prevencije i eradikacije kojima se mogu umanjiti štetne posljedice koje uzrokuju.
Pri upisu modula svaki student će navesti svoj specijalistički interes za određeno područje u fitobakteriologiji te će mu, na temelju interesa, biti omogućeno dodatno fokusirano specijaliziranje izabranog dijela fitobakteriologije.
Kroz praktični dio modula studenti će se upoznati s dijagnostičkim protokolima za određivanje različitih vrsta bakterija.
Bit će obrađene metode uzorkovanja zaraženih biljaka, metode izolacije fitopatogenih bakterija iz zaraženog biljnog tkiva, kultivacija bakterijskih izolata na hranjivim medijima, izolacija i održavanje čistih kultura, različite klasične laboratorijske tehnike koje se provode s ciljem identifikacije bakterija i fitoplazmi kao i suvremene serološke tehnike (ELISA-test) te tehnike koje se bave genomom (PCR). Praktični rad studenta uključivat će i izradu eseja koji će zahtijevati korištenje najnovijih znanstvenih spoznaja raspoloživih iz različitih znanstvenih izvora (tiskana literatura, internet), a koji će student braniti pri polaganju ispita.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

.Znanstveno usavršavanje u području fitopatologije prokariotskih patogena. Poznavanje temeljnih činjenica u fitobakteriologiji, u parazitskom odnosu prokaritski patogen-biljka, biologija i ekologija fitopatogenih prokariotskih biljnih patogena. Studenti će sudjelovati u izvedbi dijagnostičkih protokola u dijagnostičkom fitobakteriološkom laboratoriju i primjeni pripadajuće laboratorijske opreme, pribora i reagensa. Moći će vrednovati i kritički razumijevati mehanizme i fenomene u području fitogakteriologije te analizirati i sintetizirati nove spoznaje o vlastitim ostvarenim rezultatima i ishodima provedenih istraživanja.

Oblici nastave

 • Konzultacije
  Konzultacije s predmetnim nastavnikom vezano uz izradu seminarskog rada i pojedine sastavnice modula od neposrednog interesa za studenta.
 • Predavanja
  Modul sadrži cjeline u kojima se detaljno obrađuju bakterioze i fitoplazmoze pojedinih poljoprivrednih kultura: voćaka, vinove loze, povrtnih kultura, ratarskih i industrijskih kultura. U pojedinoj tematskoj cjelini će se detaljno obrađivati odabrane bakterioze i fitoplazmoze pojedinih poljoprivrednih kultura i to tako da će se studenti moći upoznati sa simptomima koje uzrokuju pojedine bakterije odn. fitoplazme, njihov životni ciklus i načini prenošenja i održavanja u prirodi te prijenos putem različitih vektora, ekonomski značaj te mjere prevencije i eradikacije kojima se mogu umanjiti štetne posljedice koje uzrokuju. Pri upisu modula svaki student će navesti svoj specijalistički interes za određeno područje u fitobakteriologiji te će mu, na temelju interesa, biti omogućeno dodatno fokusirano specijaliziranje izabranog dijela fitobakteriologije.
 • Seminari
  Izradu eseja od strane studenta koji će zahtijevati korištenje najnovijih znanstvenih spoznaja raspoloživih iz različitih znanstvenih izvora (tiskana literatura, baze podataka, internet) te konzultacije s predmetnim nastavnikom, a koji će student braniti pri polaganju ispita.
 • Vježbe
  Kroz praktični dio modula studenti će se upoznati s dijagnostičkim protokolima za određivanje različitih vrsta fitopatogenih bakterija kao i metode analize srodnosti izolata. Bit će obrađene metode uzorkovanja zaraženih biljaka, metode izolacije fitopatogenih bakterija iz zaraženog biljnog tkiva, kultivacija bakterijskih izolata na hranjivim medijima, izolacija i održavanje čistih kultura, različite klasične laboratorijske tehnike koje se provode s ciljem identifikacije bakterija i fitoplazmi kao i suvremene serološke tehnike (ELISA-test) te tehnike koje se bave genomom (PCR).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Integrirati teoretsko znanje i praktične vještine u odabiru i primjeni dijagnostičkih alata za identifikaciju vrste bakterija Definirani elementi praćenja
Postaviti dijagnozu po pitanju bolesti uzrokovane bakterijom i savjetovati odabir testova za detaljniju potvrdu identifikacije izolirane vrste Definirani elementi praćenja
Analizirati i vrednovati prikupljene činjenice o bolesnoj biljci s ciljem opisivanja bazične biologije bakterijskog patogena, posebno pri pojavi novih sojeva ili novih vrsta Definirani elementi praćenja
Planirati laboratorijsko istraživanje u cilju determinacije uzročnika bakterioze te interpretirati rezultate uzgoja fitopatogene bakterije u čistoj kulturi Definirani elementi praćenja
Analizirati i vrednovati informacije s ciljem raspravljanja o značaju fitobakterije u prirodnim i kultiviranim/uzgojnim ekosistemima Definirani elementi praćenja
Razmjenjivati informacije sa znanstvenicima/nastavnikom u pisanoj ili verbalnoj formi Definirani elementi praćenja
Kreirati/osmisliti i voditi istraživanje u području biljne bakteriologije za potvrdu prisutne bakterijske vrste ili čak pri pronalasku nove vrste Definirani elementi praćenja

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnici su obavezni pružiti studentu-polazniku modula uvid u vrhunski znanstveni opus iz područja koje mu je od izrazitog interesa u razvoju njegove znanstvene karijere. Radom u ovom modulu nastavnik prati razvoj kompetencija studenta unutar svih oblika nastave te provjerava njegov uspjeh u svladavanju definiranih ishoda modula unutar realizacije seminarskog rada i usmenog ispita.

Obaveze studenta

Od studenata se unutar ovog modula oĉekuje redovito i angažirano pohađanje i sudjelovanje u svim oblicima nastave, te savladavanje nastavnih ciljeva. Studenti su obavezni izraditi seminarski rad pri ĉemu će detaljno obraditi pojedinu znaĉajna biljnu bakteriozu ili virozu (sukladno njihovom prijedlogu i uz konzultacije s predmetnim nastavnikom) ĉime će se obogatiti
njihovo znanje o biljnim bolestima i potaknuti kreativnost, kritiĉko mišljenje i njihov samostalni rad.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (P10+V10) 20 20
Seminarski rad (S10; priprema+prezentacija) 10 30 0,6
Usmeni ispit 100 % 0-59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
130 5,4
Ukupno 100 % 0-100 % 1-5 30 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usmeni ispit Nakon apsolviranih svih oblika nastave i prezentiranog seminarskog rada.

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Đermić, E.: Interna skripta Bakteriologija, Zagreb, 2005. (i novije ver.)

Preporučena literatura

 1. Arsenijević M.: Bakterioze biljaka, Grafički zavod, Beograd, 1997. (i novije ver.)
 2. Calzolari A., I. Ponti, F. Laffi: Malattie batteriche delle piante, Edizioni l'informatore agrario, Verona, 1992. (i novije ver.)
 3. Agrios G.: Plant Pathology, APS Press, USA, 2005. (izabrana poglavlja)
 4. Duveiller E., L. Fucikovsky, K. Rudolph, eds.: The Bacterial Diseases Of Wheat, CIMMYT, 1997. (izabrana poglavlja)
 5. Klement Z., L. Rudolph, D.C. Sands: Methods in Phytobacteriology, Akademia Kiado and Nyomda Valalat, Budapest, 1990. (izabrana poglavlja)
 6. Scortichini M.: Malattie batteriche delle colture agrarie,Edagricole, Bologna, 1995.