Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Biljna virologija (173291)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 30
Predavanja 10
Laboratorijske vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
prof. dr. sc. Tihomir Miličević
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
prof. dr. sc. Tihomir Miličević
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
prof. dr. sc. Tihomir Miličević
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-69.9%
Dobar (3) 7o-79.9%
Vrlo dobar (4) 80-89.9%
Izvrstan (5) > 90%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovno pohađanje nastave

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
izv. prof. dr. sc. Darko Vončina

Opis predmeta

Biljna virologija je disciplina fitopatologije, koja proučava viruse i subviralne patogene kao biljne patogene (sateleitne RNA, viroide), te bolesti (viroze i viroidoze) koje oni uzrokuju na biljkama domaćinima

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Poznavati morfologiju ili građu virusa i subviralnih patogena Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavati ekologiju vriusa i subviralnih patogena Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavati fiziologiju virusa i subviralnih patogena Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavati interakciju biljaka sa virusima i subviralnim patogenima Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavanje sistematike virusa Pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje nastave prema planu, praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koju osiguravaju ishodi učenja i stečene kompeticije studenata, omogućuje kontaktiranje studenata s predmetnim nastavnicima i suradnicima.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave (predavanja, vježbi i seminara) te izrada i izlaganje seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 3 do 59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 90 3
Seminar 3 do 59 %
60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 90 3
Ukupno 6 do 59 61-70 71-80 81-90 91-100 do 59% - nedovoljan 1 61-70% - dovoljan 2 71-80% - dobar 3 81-90 % - vrlodobar 4 91-100 % - odličan 5 30 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Silabus modula - Ciljevi kolegija, ishodi učenja, načini i struktura izvođenje nastave, spremanje ispita, literatura
 2. Morfologija ili građa virusa i subviralnih patogena
 3. Ekologija virusa i subviralnih patogena
 4. Fiziologija virusa i subviralnih patogena te njihova interakcija s biljkama domaćinima
 5. Sistematika virusa, najvažnije i najčešće viroze i viroidoze biljaka
 6. Seminari
 7. Seminari
 8. Seminari
 9. Seminari
 10. Seminari
 11. Laboratorijske vježbe
 12. Laboratorijske vježbe
 13. Laboratorijske vježbe-
 14. Laboratorijske vježbe
 15. Laboratorijske vježbe

Obvezna literatura

 1. Juretić, N. (2002): Osnove biljne virologije. Školska knjiga d.d. Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Fitopatogeni virusi i viroidi (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Beogradu, Srbija)