Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Biološki i fiziološki čimbenici formiranja prinosa krmnih kultura na oranicama (173294)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
izv. prof. dr. sc. Darko Uher
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Darko Uher
prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Darko Uher
izv. prof. dr. sc. Krešimir Bošnjak
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Darko Uher
izv. prof. dr. sc. Darko Uher

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Analizirati, usporediti i povezati biološke i fiziološke čimbenike u uzgoju krmnih kultura Seminarski rad, usmeni ispit
Upravljati tehnološkim čimbenicima koji utječu na formiranje prinosa i povećanje kvalitete krmnih kultura Seminarski rad, usmeni ispit
Sudjelovati u znanstvenom istraživanju utjecaja fizioloških čimbenika na prinos i kvalitetu voluminozne krme krmnih kultura Seminarski rad, usmeni ispit
Prezentirati rezultate znanstvenih istraživanja iz proizvodnje kvalitetne voluminozne krme krmnih kultura na oranicama Seminarski rad

Tjedni plan nastave

 1. Predavanje: Značenje krmnih kultura u proizvodnji kvalitetne voluminozne krme za potrebe hranidbe domaćih životinja (1 sat); Predavanje: Genetski čimbenici - potencijal prinosa i sadržaj hranjivih tvari sorti i hibrida krmnih kultura (1 sat)
 2. Predavanje: Biološki čimbenici (toplina, svjetlost, voda, tlo, relativna vlaga zraka) - učinak na kvalitetu i prinos određenih vrsta krmnih kultura (1 sat); Vježbe: Uzorkovanje i priprema reprezentativnih uzoraka tla (određivanje pH tla i sadržaja nitrata), (1 sat).
 3. Predavanje: Biološki čimbenici (toplina, svjetlost, voda, tlo, relativna vlaga zraka) - učinak na kvalitetu i prinos određenih vrsta krmnih kultura (1 sat); Vježbe: Uzorkovanje i priprema reprezentativnih uzoraka tla (određivanje pH tla i sadržaj nitrata), (1 sat).
 4. Predavanje: Fiziološki čimbenici (mineralna hranjiva) - poboljšanje kvalitete krmnih kultura (1 sat); Vježbe: Uzorkovanje i priprema reprezentativnih uzoraka tla (određivanje pH tla i sadržaj nitrata), (1 sat).
 5. Predavanje: Fiziološki čimbenici (mineralna hranjiva) - poboljšanje kvalitete krmnih kultura (1 sat); Vježbe: Uzorkovanje i priprema reprezentativnih uzoraka tla (određivanje pH tla i sadržaj nitrata), (1 sat).
 6. Predavanje: Tehnološki čimbenici (rokovi sjetve, gnojidba, tehnika navodnjavanja i kvaliteta vode, rok košnje te spremanje i konzerviranje voluminozne krme) - učinak na prinos i kvalitetu pojedinih vrsta krmnih kultura (1 sat). Vježbe: Uzorkovanje i priprema reprezentativnih uzoraka za analizu biljnog materijala (određivanje sadržaja suhe tvar i nitrata, pH silaže i sjenaže), (1 sat).
 7. Predavanje: Tehnološki čimbenici (rokovi sjetve, gnojidba, tehnika navodnjavanja i kvaliteta vode, rok košnje te spremanje i konzerviranje voluminozne krme) - učinak na prinos i kvalitetu pojedinih vrsta krmnih kultura (1 sat). Vježbe: Uzorkovanje i priprema reprezentativnih uzoraka za analizu biljnog materijala (određivanje sadržaja suhe tvar i nitrata, pH silaže i sjenaže), (1 sat).
 8. Predavanje: Tehnološki čimbenici (rokovi sjetve, gnojidba, tehnika navodnjavanja i kvaliteta vode, rok košnje te spremanje i konzerviranje voluminozne krme) - učinak na prinos i kvalitetu pojedinih vrsta krmnih kultura (1 sat). Vježbe: Uzorkovanje i priprema reprezentativnih uzoraka za analizu biljnog materijala (određivanje sadržaja suhe tvar i nitrata, pH silaže i sjenaže), (1 sat).
 9. Predavanje: Tehnološki čimbenici (rokovi sjetve, gnojidba, tehnika navodnjavanja i kvaliteta vode, rok košnje te spremanje i konzerviranje voluminozne krme) - učinak na prinos i kvalitetu pojedinih vrsta krmnih kultura (1 sat). Vježbe: Uzorkovanje i priprema reprezentativnih uzoraka za analizu biljnog materijala (određivanje sadržaja suhe tvar i nitrata, pH silaže i sjenaže), (1 sat).
 10. Vježbe: Uzorkovanje i priprema reprezentativnih uzoraka za analizu biljnog materijala (određivanje sadržaja suhe tvar i nitrata, pH silaže i sjenaže), (2 sata).
 11. Seminari: Utjecaj bioloških, fizioloških i tehnoloških čimbenika na prinos i sadržaj suhe tvari, sirovih bjelančevina, sirovih vlakana (ADF i NDF), sirovih masti i minerala u uzgoju pojedinih vrsta krmnih kultura uz mogućnosti povećanje njihovog sadržaja u suhoj tvari voluminozne krme (2 sata).
 12. Seminari: Utjecaj bioloških, fizioloških i tehnoloških čimbenika na prinos i sadržaj suhe tvari, sirovih bjelančevina, sirovih vlakana (ADF i NDF), sirovih masti i minerala u uzgoju pojedinih vrsta krmnih kultura uz mogućnosti povećanje njihovog sadržaja u suhoj tvari voluminozne krme (2 sata).
 13. Seminari: Utjecaj bioloških, fizioloških i tehnoloških čimbenika na prinos i sadržaj suhe tvari, sirovih bjelančevina, sirovih vlakana (ADF i NDF), sirovih masti i minerala u uzgoju pojedinih vrsta krmnih kultura uz mogućnosti povećanje njihovog sadržaja u suhoj tvari voluminozne krme (2 sata).
 14. Seminari: Utjecaj bioloških, fizioloških i tehnoloških čimbenika na prinos i sadržaj suhe tvari, sirovih bjelančevina, sirovih vlakana (ADF i NDF), sirovih masti i minerala u uzgoju pojedinih vrsta krmnih kultura uz mogućnosti povećanje njihovog sadržaja u suhoj tvari voluminozne krme (2 sata).
 15. Seminari: Utjecaj bioloških, fizioloških i tehnoloških čimbenika na prinos i sadržaj suhe tvari, sirovih bjelančevina, sirovih vlakana (ADF i NDF), sirovih masti i minerala u uzgoju pojedinih vrsta krmnih kultura uz mogućnosti povećanje njihovog sadržaja u suhoj tvari voluminozne krme (2 sata).

Obvezna literatura

 1. Fageria, N. K., Baligar, V. C., Jones C. A. (2011). Growth and Mineral Nutrition of Field Crops. CRC Press, Taylor Francis Group.
 2. Pevalek-Kozlina B. (2003). Fiziologija biljaka. Profil International, Zagreb.
 3. Taiz L., Zeiger E. (2002). Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland.
 4. Smith, D. L., Hamel, C., (1999). Crop yield. Physiology and processes. Springer Verlag Berlin Heidelberg.
 5. Pessarakli, M. (1995). Handbook of Plant and Crop Physiology. Marcel Dekker Inc.
 6. Fahey, G. C. (1994). Forage Quality, Evaluation and Utilization. American Society of Agronomy, Inc., Crop Science Society of America, Inc., Soil Science Society of America, Inc., Madison, Wisconsin, USA,

Preporučena literatura

 1. Barker, A. V., Pilbeam D. J., (2015). Handbook of Plant Nutrition. CRC Press, Taylor Francis Group.