Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Biotehnologije u govedarstvu (173304)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 12
Vježbe u praktikumu 10
Seminar 8
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić
prof. dr. sc. Ante Ivanković
doc. dr. sc. Nikolina Kelava Ugarković
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić
prof. dr. sc. Ante Ivanković
doc. dr. sc. Nikolina Kelava Ugarković
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić
prof. dr. sc. Ante Ivanković
doc. dr. sc. Nikolina Kelava Ugarković
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70
Dobar (3) 71-80
Vrlo dobar (4) 81-90
Izvrstan (5) 91-100

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić
izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata poslijediplomskog doktorskog studija sa suvremenim biotehnologijama koje se primjenjuju u govedarskoj proizvodnji (sinhronizacija estrusa, multipla ovulacija, embrio transfer,…). U sklopu predmeta studenti će se upoznati i sa novim metodama uzgojno-selekcijskih postupaka sa posebnim naglaskom na genomsku selekciju, selekciju potpomognutu genskim markerima (Marker Assisted Selection) vezanim za proizvodnju, kakvoću i preradu mlijeka i mesa, markerima za nasljedne bolesti, plodnost, zdravlje i druga ekonomski bitna svojstva goveda. Osim toga studenti će se upoznati s aktualnim tehnologijama kao i sa novim tehnološkim postupcima u proizvodnji mlijeka, mesa te u uzgoju rasplodnog i tovnog materijala uz poštivanje osnovnih postulata dobrobiti i zdravlja životinja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje suvremenih tehnoloških zahtjeva i modernih pristupa u selekciji na farmama koje se bave proizvodnjom kravljeg mlijeka i goveđeg mesa.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati osnovne pojmove uzgoja i selekcije te tehnologije proizvodnje goveđeg mlijeka i mesa Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Prepoznati i kritički ocijeniti aktualne tehnološke zahvate u proizvodji goveđeg mesa i mlijeka te probleme u uzgoju i selekciji goveda Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Identificirati važnost reprodukcije i redovitog teljenja u govedarskoj proizvodnji radi povećanja efikasnosti u proizvodnji mlijeka i mesa te u uzgojno-selekcijskom radu Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Identificirati važnost genotipa u proizvodnji goveđeg mlijeka i mesa te njegov utjecaj na kakvoću dobivenih proizvoda Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Preispitati, klasificirati i preporučiti suvremene selekcijske metode i postupke u procijeni uzgojnih vrijednosti goveda Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Preispitati, klasificirati i preporučiti nove tehnološke metode u uzgoju goveda te proizvodnji mlijeka i mesa Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Kreirati i sudjelovati u kreiranju i prezentiranju znanstvenih radova, studija, elaborata i projekata. Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja
Provesti predviđeni program vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja

Obaveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti usmenom završnom ispitu

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja i aktivno sudjelovanje na predavanjima 12 30 1
Pohađanje vježbi i aktivno sudjelovanje na vježbama 8 30 1
Seminarski rad 30% Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 60 2
Završni ispit 70% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 60 2
Ukupno 100% 30 180 6

Tjedni plan nastave

 1. P 4 - Osnovni tehnološki postupci te nove tehnologije u proizvodnji mesa i mlijeka
 2. P4 - Uzgojno selekcijski postupci u govedarstvu; Selekcija s posebnim osvrtom na gonomsku selekciju
 3. P 4 - Selekcija potpomognuta genskim markerima (Marker Assisted Selection); Odnos biotehnologije i dobrobiti goveda; Etologija goveda.
 4. V 10 - Vođenje podataka na mliječnim i mesnim farmama, snalaženje u bazama podataka, obrada podataka
 5. S 8 - Markerski sustavi i markeri vezani za proizvodnju, kakvoću i preradu mlijeka i mesa; Biotehnološki postupci u očuvanju autohtonih pasmina goveda; Molekularno genetska identifikacija
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -