Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Biotehnologije u kozarstvu (173306)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 14
Vježbe u praktikumu 8
Seminar 8
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Prpić
prof. dr. sc. Boro Mioč
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Ante Kasap
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Boro Mioč
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70
Dobar (3) 71-80
Vrlo dobar (4) 81-90
Izvrstan (5) 91-100
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje predavanja
Seminarski rad
Aktivno sudjelovanje na vježbama

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Boro Mioč
prof. dr. sc. Boro Mioč

Opis predmeta

Kozarstvo na svjetskoj razini pa tako i u Hrvatskoj postaje sve važnija grana stočarstva, a kozji proizvodi (mlijeko, meso, vlakno, koža) sve su traženiji na tržištu. Stoga je cilj kroz ovaj modul upoznati studente sa suvremenim biotehnologijama i modelima (sustavima) njihove primjene u uzgoju koza i kozarskoj proizvodnji. Pritom je potrebno imati u vidu važnost bioloških, kemijskih i fizikalnih metoda u kozarstvu te njihovu ulogu u odabiranju i primjeni odgovarajućih uzgojno-selekcijskih te tehnoloških postupaka. Poznavanje navedenih metoda i postupaka od ključne je važnosti za ostvarivanje odgovarajučih količina i kvalitete kozjih proizvoda, optimizaciju kozarske proizvodnje uz očuvanje dobrobiti i zdravlja životinja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

 Spoznaje anatomskih i fizioloških specifičnosti preživača, njihove temeljne odlike i različitosti u usporedbi s ostalim preživačima i nepreživačima.

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati, prepoznati i opisati temeljne pojmove animalnih znanosti, osobito u području uzgoja koza i suvremene tehnologije proizvodnje kozjeg mesa i mlijeka. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Razumjeti važnost i ulogu genotipa i sustava uzgoja na količinu i kakvoću kozjih proizvoda te njihove interakcije s okolišem, dobrobiti životinja i zdravljem svakog pojedinog grla. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Razumjeti i sintetizirati anatomske i fiziološke specifičnosti vrste i svake pojedine pasmine, njihovu važnost i prepoznatljivosti te povezati s ponašanjem, reakcijom na selekciju i proizvodnu učinkovitost.. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Obrazložiti hranidbene učinke i aspekte modeliranja proizvodnosti i kvalitete kozjih proizvoda te odabrati optimalan hranidbeni sustav s poželjnim udjelima najvažnijih hranjivih tvari. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Identificitati temeljne elemente važnosti reprodukcije i redovitog rasplođivanja u proizvodnji kozjeg mesa i mlijeka te njene nepobitnosti u stvaranju životinja-proizvodno učinkovitijih generacija. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Sintetizirati, vrednovati i primjeniti suvremene metode i selekcijske postupke u procjeni uzgojne vrijednosti koza. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Odabrati i preporučiti najprikladniji sustav uzgoja koza i pasmine prilagođene temeljnoj namjeni stada, njegovoj veličini, tržištu i proizvodnim kapacitetima. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Kreirati i sudjelovati u kreiranju znanstvenih projekata, izradi elaborata, ekspertiza i studija. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.

Način rada

Obaveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja.
Dodijeliti teme seminara i preporučiti dostupnu literaturu.
Provesti predviđeni program vježbi.
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku izloženih seminarskih radova i postavljenih pitanja tijekom usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Obaveze studenta

Redovito pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju završnou usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Predavanja 14 14 0,5
Aktivno sudjelovanje na vježbama (priprema i rad) 25% 8 60 2
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 25% procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 60 2
Završni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
46 1,5
Pohađanje predavanja 100% 30 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Završni ispit Polaganje cjelokupnog gradiva. Prema dogovoru. Omogućena.

Tjedni plan nastave

 1. Gospodarska važnost koza u svijetu, Europi i Hrvatskoj, njihova specifičnost, proizvodna i uzgojna namjena te odlike vanjštine i nasljeđivanja određenih morfoloških osobina koza.
 2. Reprodukcija i selekcija koza.
 3. Tehnologija uzgoja, osnovni proizvodi i hranidba pojedinih kategorija koza.
 4. Seminarski radovi.
 5. Vježbe.
 6. Polaganje usmenog ispita.
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Mioč, B., Pavić, V. (2002). Kozarstvo. Hrvatska mljekarska
  udruga, Zagreb.

  CAB International.
 2. Cannas, A., Pulina, G. (2008). Dairy goats feeding and nutrition. CAB International.
 3. Morand-Fehr, P. (1991). Goat nutrition. Pudoc Wageningen.
 4. Gall, C. (1981). Goat Production. Academic Press London.
 5. Goat Breeds of the World. CTA- Weikersheim, margraf, Germany.
 6. Gordon, I. (1997). Controled reproduction on sheep and goat.CAB International.

Preporučena literatura

 1. Rupić, V. (2015). Reprodukcija domaćih životinja. Zrinski, Čakovec.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ovčarstvo i kozarstvo-odabrana poglavlja, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.