Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Ekologija travnjaka i metode znanstveno-istraživačkog rada u travnjaštvu (173312)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 10
Vježbe u praktikumu 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Josip Leto
izv. prof. dr. sc. Krešimir Bošnjak
prof. dr. sc. Marina Vranić
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Krešimir Bošnjak
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Krešimir Bošnjak
Ocjenjivanje
Uvjeti za dobivanje potpisa
Seminarski rad, izrada zadataka tijekom semestra

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Krešimir Bošnjak
izv. prof. dr. sc. Krešimir Bošnjak

Opis predmeta

Predmet se sastoji od slijedećih cjelina:
1. Ekologija travnjaka
2. Metode istraživačkog rada u travnjaštvu.

Cilj je prvoga dijela uvesti studente u ekologiju travnjaka te dati uvid u reakciju travnjačkih zajednica na ekološke čimbenike, konkurentske i sinergijske odnose unutar travnjačkog ekosustava, te utjecaj sažeti managementa na travnjacima na travnjačke ekosustave.
U drugom dijelu student stječe uvid u poljske i laboratorijske metode istraživanja u travnjaštvu, definiranje ciljeva istraživanja, planiranje i postavljanje pokusa i metode uzorkovanja. Uz to, student stječe znanja o metodama analize kvalitete krme s travnjaka, uključujući standardne laboratorijske metode utvrđivanja kemijskog sastava krme te in vivo i in vitro metode procjene hranjivosti voluminozne krme.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Steći znanja i vještine za samostalni znanstveno istraživački rad u području travnjaštva

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Analizirati kompleksnost odnosa u sklopu ekologije travnjaka Seminarski rad, usmeni ispit
Formulirati ciljeve znanstvenog rada u travnjaštvu Seminarski rad, usmeni ispit
Planirati i organizirati istraživanje u travnjaštvu Seminarski rad, usmeni ispit
Primijeniti prikladne metode znanstveno istraživačkog rada u travnjaštvu u polju i laboratoriju Seminarski rad, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje nastave, preporuka osnovnih i naprednih nastavnih materijala, konzultacije.

Obaveze studenta

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada i ostalih zadataka tijekom semestra, polaganje ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
seminarski rad 70 (50 %) 0-60% nedovoljan (1)
61-70 % dovoljan (2)
71-80 % dobar (3)
81-90 % vrlo dobar (4)
>91 % odličan (5)
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Usmeni ispit 50 %
Ukupno 30 6

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Davies, A., Baker, R. D., Grant, S. A. and Laidlaw, A. S. (ed.) (1998) Sward measurement handbook (odabrana poglavlja) BGS publication.
 2. Hopkins A. (2000) Grass: Its Production and Utilization, Wiley, 440 str.
 3. Barnes R.F., Nelson C.J., Moore K.J., Collins M. (2007) Forages, The Science of Grassland Agriculture. Wiley, 808 str.

Preporučena literatura

 1. Tow, P.G. and Lazenby, A. (ed) (2001) Competition and succession in pastures CAB International.
 2. Clewer, A.G. and Scarisbrick, D.H. (2001) Practical statistics and experimental design for plant and crop science. John Wiley and sons, Ltd.