Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Metode hranidbenih istraživanja (173787)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Kristina Kljak
izv. prof. dr. sc. Jasna Pintar
prof. dr. sc. Darko Grbeša
prof. dr. sc. Alen Džidić
prof. dr. sc. Krešimir Salajpal
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Goran Kiš
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Kristina Kljak
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje konzultacija i predaja seminarskog rada.

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Kristina Kljak
doc. dr. sc. Kristina Kljak

Opis predmeta

Hranidbena istraživanja su neophodna u vrednovanju hrane za životinje kako bi se u potpunosti iskoristio njihov potencijal u animalnoj proizvodnji, ali i ispitao utjecaj na zdravlje životinje te učinak na okoliš. Uspješno provođenje hranidbenih istraživanja zahtjeva pomno planiranje uzimajući u obzir dobrobit životinja i strukturu pokusu te pravilno uzimanje uzoraka. Programski dijelovi modula obuhvaćaju sve aspekte hranidbenih istraživanja od planiranja pokusa preko uzorkovanja do provedbe analiza i interpretacije rezultata. Time su obuhvaćene fizikalno-kemijske metode mjerenja sadržaja hranjivih tvari u biološkim uzorcima (hrane, vode, tkiva, animalnih proizvoda, izlučevina), metode određivanja probavljivosti, metode procjene metabolizma i bilance tvari i energije, te metode procjene sastava proizvoda i tijela životinja. Kako je modeliranje u hranidbi važan alat za procjenu hranidbene vrijednosti hrane za životinje, studenti će se upoznati i sa simulacijskim modelima životinja te njihovom primjenom u simulaciji probave i metabolizma, rasta i laktacije te utjecaja čimbenika okoline na hranidbene potrebe životinja. Modul obuhvaća i upute za pravilnu interpretaciju rezultata te njihovu usporedbu s drugim istraživanjima u vrednovanju rezultata. Kroz laboratorijske vježbe studenti će provoditi izabrane metode u provedbi hranidbenih istraživanja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za samostalno provođenje hranidbenih istraživanja uz razumijevanje svih čimbenika koji mogu utjecati na istraživanje, interpretirati statistički obrađene i sistematizirane rezultate istraživanja te napisati znanstveni rad iz područja hranidbe životinja i hrane.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Ostalo
  Samostalni zadaci
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Zapamtiti osnove postavke filozofije znanosti u hranidbenim istraživanjima i osnove interpretacije rezultata nakon statističke analize. Kolokvij, Eksperimentalni rad, Seminarski rad, Usmeni ispit
Prepoznati primjerenost uporabe, prednosti i mana pojedinih metoda u hranidbenim istraživanjima, te odabrati metode sukladno kako vrsti i kategoriji hrane tako i vrsti i kategoriji životinja. Kolokvij, Eksperimentalni rad, Seminarski rad, Usmeni ispit
Primijeniti principe kontrole kvalitete i dobre laboratorijske prakse u hranidbenim istraživanjima. Kolokvij, Eksperimentalni rad
Razumjeti etičke principe i postupke tijekom znanstvenog istraživanja sa životinjama. Kolokvij, Eksperimentalni rad, Seminarski rad, Usmeni ispit
Multidisciplinarno interpretirati statistički obrađene i sistematizirane rezultate istraživanja. Kolokvij, Eksperimentalni rad, Seminarski rad
Samostalno provesti pretraživanje glavnih baza znanstvenih radova iz područja hranidbe životinja. Seminarski rad
Vrednovati rezultate vlastitog u usporedbi s drugim istraživanjima. Kolokvij, Eksperimentalni rad, Seminarski rad, Usmeni ispit
Samostalno napisati znanstveni rad iz područja hrane i hranidbe životinja. Eksperimentalni rad, Seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje svih oblika nastave i prosljeđivanje svih obavijesti vezanih uz modul. Dostava svih korištenih pisanih nastavnih materijala. Upute za korištenje nastavnih materijala i pripremu kod laboratorijskih vježbi. Održavanje kolokvija i ispita u propisanim terminima.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi i tijekom rada u laboratoriju. Pripremljenost za rad u laboratoriju. Izrada seminara i sudjelovanje u raspravi nakon izlaganja. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje svih oblika nastave i rada u laboratoriju, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i tijekom rada u laboratoriju.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 30 30 1
Eksperimentalni rad 30% 10 30 2
Seminarski rad 30% 10 60 2
Usmeni ispit 40% 30 1
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave Na svakom predavanju studenti se potpisuju Prije izlaska na usmeni ispit
Eksperimentalni rad Pripremljenost za izvođenje vježbi, samostalni rad studenta; aktivno sudjelovanje u vježbama korigira ocjenu naviše Prije izlaska na usmeni ispit
Seminarski rad Prezentacija znanstvenog rada i sudjelovanje u raspravi prilikom prezentacije svih studenata Prije završetka nastave
Usmeni ispit Usmeni ispit se sastoji od pet pitanja kojima se testira razumijevanje i primjena usvojenih teorija i činjenica Ispitni rok

Tjedni plan nastave

 1. P Posebnosti planiranja i dizajna hranidbenih pokusa: važnost planiranja, predpokusni protokoli, struktura hranidbenih pokusa, poštivanje prava životinja, zaštita okoline, tehnike postupanja sa životinjama Uzorkovanje: svojstva bioloških uzorka (hrane, vode, tkiva, animalnih proizvoda, izlučevina), vrste uzroka, metode uzimanje uzoraka, priprema i čuvanje uzoraka do analize
 2. S Posebnosti planiranja i dizajna hranidbenih pokusa: važnost planiranja, predpokusni protokoli, struktura hranidbenih pokusa, poštivanje prava životinja, zaštita okoline, tehnike postupanja sa životinjama
 3. V Uzorkovanje: svojstva bioloških uzorka (hrane, vode, tkiva, animalnih proizvoda, izlučevina), vrste uzroka, metode uzimanje uzoraka, priprema i čuvanje uzoraka do analize
 4. P Fizikalno-kemijske analize: mjerenja sadržaja hranjivih i drugih tvari u hrani, tkivu i krvi, animalnim proizvodima, tijelu životinja, dlaci, fecesu, urinu, određivanje svojstava hrane za pojedine vrste i kategorije životinja
 5. V Fizikalno-kemijske analize: mjerenja sadržaja hranjivih i drugih tvari u hrani, tkivu i krvi, animalnim proizvodima, tijelu životinja, dlaci, fecesu, urinu, određivanje svojstava hrane za pojedine vrste i kategorije životinja
 6. S Fizikalno-kemijske analize: mjerenja sadržaja hranjivih i drugih tvari u hrani, tkivu i krvi, animalnim proizvodima, tijelu životinja, dlaci, fecesu, urinu, određivanje svojstava hrane za pojedine vrste i kategorije životinja
 7. P Metode procjene probavljivosti: in vivo (konvencionalna metoda, metoda indikatorom), in situ, in vitro, enzimatske i metode topljivosti. Metode procjene metabolizma i bilance tvari i energije: pokusi bilanca tvari i energije (direktna i indirektana kalorimetrija, bilanca dušika i ugljika), biološka vrijednost proteina, patohistološke promjene tkiva i organa, koncentracija enzima
 8. V Metode procjene probavljivosti: in vivo (konvencionalna metoda, metoda indikatorom), in situ, in vitro, enzimatske i metode topljivosti.
 9. V Metode procjene metabolizma i bilance tvari i energije: pokusi bilanca tvari i energije (direktna i indirektana kalorimetrija, bilanca dušika i ugljika), biološka vrijednost proteina, patohistološke promjene tkiva i organa, koncentracija enzima
 10. S Fizikalno-kemijske analize: mjerenja sadržaja hranjivih i drugih tvari u hrani, tkivu i krvi, animalnim proizvodima, tijelu životinja, dlaci, fecesu, urinu, određivanje svojstava hrane za pojedine vrste i kategorije životinja Metode procjene probavljivosti: in vivo (konvencionalna metoda, metoda indikatorom), in situ, in vitro, enzimatske i metode topljivosti. Metode procjene metabolizma i bilance tvari i energije: pokusi bilanca tvari i energije (direktna i indirektana kalorimetrija, bilanca dušika i ugljika), biološka vrijednost proteina, patohistološke promjene tkiva i organa, koncentracija enzima
 11. P Metode procjene sastava proizvoda i tijela životinja: fizikalne metode (vaganje, mjerenje dimenzija, denzitometrija, disekcija trupa i kemijska analiza), metode dilucije (deuterij oksid i ureja), električna provodljivost absorpciometrija x zraka, NIR interakcije, nuklearna magnetska rezonanca, ultrazvuk i dr.
 12. S Metode procjene sastava proizvoda i tijela životinja: fizikalne metode (vaganje, mjerenje dimenzija, denzitometrija, disekcija trupa i kemijska analiza), metode dilucije (deuterij oksid i ureja), električna provodljivost absorpciometrija x zraka, NIR interakcije, nuklearna magnetska rezonanca, ultrazvuk i dr.
 13. P Hranidbeni simulacijski modeli životinja: zašto modeli? Definicije i klasifikacije modela, simulacijski modeli (simulacije probave i metabolizma hranjivih tvari i energije, simulacije rasta i laktacije životinja, simulacije utjecaja činitelja okoline na hranidbene potrebe životinja), budućnost hranidbenih modela domaćih životinja
 14. S Hranidbeni simulacijski modeli životinja: zašto modeli? Definicije i klasifikacije modela, simulacijski modeli (simulacije probave i metabolizma hranjivih tvari i energije, simulacije rasta i laktacije životinja, simulacije utjecaja činitelja okoline na hranidbene potrebe životinja), budućnost hranidbenih modela domaćih životinja
 15. V Strategije pretraživanja baza podataka radova iz područja hrane i hranidbe životinja

Obvezna literatura

 1. Moughan P. J., Hendriks, W. H. (2018). Feed evaluation science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
 2. Givens, D.I., Owen, E., Axford, R.F.E., Omed H.M. (2000). Forage evaluation in ruminant nutrition. Wallingford: CABI Publishing.
 3. Bedford, M. R., Choct, M., Masey O'Neill, H. (2016). Nutrition experiments in pigs and poultry. A practical guide. Wallingford: CABI Publishing.
 4. Serana-Saldivar, S.O. (2012). Cereal Grains. Laboratory Reference and Producers Manual. Boco Raton: CRC Press.
 5. Cheek, P.R., Dierenfeld, E.S. (2010). Comparative Animal Nutrition and Metabolism. Walingford: CABI Publishing.
 6. Orskov, E.R. (2002). Trails and trials in livestock research. Aberdeen: Macaulay Land Use Research Institute.
 7. Feedipedia. Animal feed resources information system
  http://www.feedipedia.org/.
 8. ARRIVE guideline for reporting animal research: http://www.plosbiology.org/
  article/info%3Adoi%2F10.1371%2
  Fjournal.pbio.1000412