Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Metode istraživanja u lovstvu (173794)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Darko Uher
doc. dr. sc. Dean Konjević
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem

Opis predmeta

-Metodologija uzorkovanja na terenu i kontrole rizika, modeli uzorkovanja životinjskog i biljnog materijala, izrada obrazaca, pohranjivanje i slanje uzoraka, obrada rezultata. Upotreba bioloških metoda istraživanja u lovstvu, uloga morfologije u temeljnim istraživanjima divljači, metode utvrđivanja brojnosti divljači, analiza staništa, primjena znanja u postupku izrade lovnogospodarske osnove. Prostorna analiza, geokodiranje, primjena GIS sustava, primjena stečenih znanja u obračunu površina i lovnoj kartografiji. Metode analize prehrane i prihrane divljači, praktična primjena stečenog znanja u planiranju hranidbe u prirodnom i intenzivnom uzgoju, rad na suzbijanju šteta od divljači. Osnovna upotreba molekularnih metoda te njihovo provođenje, obrađivanje i tumačenje, s osvrtom na ispravno uzimanje uzoraka na terenu, kako živih, tako i odstreljenih životinja. U okviru modula studenti će upoznati molekularne metode vezane uz izdvajanje DNA, pripremu PCR-a te metode određivanja nukleotidnih slijedova (mikrosateliti, SNP, mtDNA), kao i primjenu odgovarajućih računalnih programa za obradu rezultata. Primjena stečenih znanja u praćenju migracije divljači, uplivu gena domaćih vrsta te razumijevanju određenih varijacija vanjštine. Metode praćenja zdravlja divljači, načela i principi zdravstvenog nadzora. Planiranje i provedba preventivnih i zoohigijenskih mjera, počela karantene i transporta divljači. Metode određivanja prikladnosti intenzivnog uzgoja. Manipulativne metode u lovstvu, praktična primjena hvatanja uz pomoć stabilnih hvataljki i mreža, redukcija stresa. Načela kemijske imobilizacije divljači. Modeli označavanja životinja.

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Poznavanje metodologije istraživanja
Praktična primjena analitičkih metoda
Rrazumijevanje i kritička procjena rezultata
Samostalnost u odlučivanju
Rrazvoj prezentacijskih sposobnosti i vještine učenja

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ukupno 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Braun, E. C. (2005): Techniques for wildlife investigations and management, the Wildlife Society, Bethesda, Maryland, USA. ISBN 0-933564-15-5
 2. Putman, R., Apollonio, M. (2014): Behaviour and management of European ungulates. Whittles Publishing, 292 pp, ISBN 978-184995-122-7
 3. Apollonio, M., Andersen, R., Putman, R. (2010): European ungulates and their management in th 21st century.Cambridge University Press, 604 pp. ISBN 978-0-521-76061-4.
 4. Hartl, D. L., Clark, A. G. (2007): Principles of Population Genetics, Fourth Edition. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, Massachusetts. 542 pp. ISBN: 0878933085
 5. Mustapić, Z. Ur. (2004): Lovstvo, Hrvatski lovački savez, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Morrison, M.L., Block, W.M., Strickland, M.D., Collier, B.A., Peterson, M.J. (2008): Wildlife study design. Springer Series on Environmental Management, 2nd ed. ISBN 978-0-387-75527-4

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Principi uzgoja i zaštita divljači, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet