Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Metode istraživanja u poljoprivrednoj entomologiji (201094)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 16
Auditorne vježbe 6
Seminar 8
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mešić
doc. dr. sc. Ivan Juran
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70 bodova
Dobar (3) 71-80 bodova
Vrlo dobar (4) 81-90 bodova
Izvrstan (5) 91-100 bodova

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak
prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak

Opis predmeta

-Cilj modula je upoznati polaznike doktorskog studija s novim spoznajama o metodama koje se koriste u entomološkim istraživanjima te ih osposobiti za odabir ekotoksikološki najprihvatljivije metode i samostalnu procjenu i provedbu istraživanja poglavito onih vezanih na temu doktorske disertacije

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Temeljna znanja iz entomologije i fitofarmacije

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Upoznavanje s metodama istraživanja štetne i korisne entomofaune u svim vrstama proizvodnje (u polju i zaštićenom prostoru) te praćenje populacije štetne faune u skladištima - povijesni pregled seminarski rad, ispit
2. Planiranje istraživanja i odabir metoda istraživanja u konkretnim uvjetima samostalni rad
3. Analiza i procjena mogućnosti korištenja pojedine metode u provedbi odabranih entomoloških istraživanja ispit, samostalni rad
4. Razrada, vrednovanje i odabir metoda uzgoja kukaca u laboratorijskim uvjetima samostalni rad
5. Procjena utjecaja odabrane metode na biološku raznolikost i sastav faune u ekosustavima seminar, ispit
6. Procjena utjecaja odabrane metode i interakcija s procjenom rizika (risk assesment, risk estimation) seminar, ispit
7. Odabir metode istraživanja unutar teme doktorske disertacije, obrazloženje i valorizacija opravdanosti tog odabira samostalni rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje nastave prema planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, omogućava kontaktiranje sa studentima.

Obaveze studenta

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu. Studenti moraju aktivno sudjelovati u nastavi, a njihova spremnost i samostalnost posebno se očekuje tijekom izrade seminarskih radova.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
- pohađanje nastave 10 bodova 30 30 1
- aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu 5 bodova
- izrada tri seminarska rada iz tri različita programska dijela modula 50 bodova 90 3
- usmeni ispit 35 boda 60 2

Tjedni plan nastave

 1. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Metode procjene i ocjene štetne i korisne entomofaune u svim vrstama poljoprivredne proizvodnje)
 2. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Metode praćenja štetne faune člankonožaca u skladištima i silosima)
 3. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Metode utvrđivanja brojnosti i promjena u brojnosti određene populacije korisnih, štetnih te indiferentnih vrsta kukaca)
 4. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Sustavi i metode praćenja visine populacije kukaca u polju i laboratorijskim uvjetima)
 5. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Nove metode istraživanja visine populacije kukaca u određenim uvjetima proizvodnje)
 6. -Seminarski rad .
 7. -Seminarski rad 1
 8. -Seminarski rad 1
 9. -Procjena rizika mjera suzbijanja (Procjena utjecaja štetne entomofaune i odabira određene mjere zaštite na korisnu faunu i bioraznolikost u ekosustavu)
 10. -Procjena rizika mjera suzbijanja (Procjena rizika u istraživanjima entomofaune) -Seminarski rad 2.
 11. -Seminarski rad 2.
 12. -Seminarski rad 2. -Utvrđivanje i valorizacija odabrane metode istraživanja entomofaune (Utvrđivanje parametara za pravilan odabir metode istraživanja)
 13. -Utvrđivanje i valorizacija odabrane metode istraživanja entomofaune (Valorizacija odabrane metode istraživanja u određenim uvjetima istraživanja uključujući ekotoksikološke prednosti, nedostatke i rizike te očekivane rezultate istraživanja) - seminarski rad 3.
 14. -Seminarski rad 3.
 15. -Seminarski rad 3.

Obvezna literatura

 1. Igrc Bačić, J., Maceljski, M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski, Čakovec
  Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski, Čakovec
  Maceljski, M. I suradnici (2004): Štetočinje povrća. Zrinski, Čakovec
  Gilbert, L.I., Iatrou, K., Gill, S.S. (2005). Comprehensive Molecular Insect Science, vol. I-VI. Elsevier, Oxford.
  Alford, D.V. (1999): A Textbook of Agricultural Entomology. Blackwell Science, London
  Gotlin Čuljak, T., Juran, I. (2016). Poljoprivredna entomologija – sistematika kukaca, Agronomski fakultet, Zagreb
  Oštrec, Lj., Gotlin Čuljak, T. (2005): Opća entomologija, Zrinski, Čakovec

Preporučena literatura

 1. Walter, G.H. (2003): Insect Pest Management and Ecological Research. Cambridge University Press, Cambridge
  Johnson, J.J. (1969): Migration and Dispersal of Insects by Flight. Methuen&Co.Ltd, London
  Champman, R.F. (1969): The Insects/ Structure and Function. The English University Press, London
  Price, P.W. (1975): Insect Ecology. John Willey & Sons, New York
  Korunić, Z. (1981): Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. NIŠRO Varaždin
  Oštrec, LJ., Gotlin Čuljak, T. (2005): Opća entomologija. Zrinski, Čakovec