Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Metode procjene ekološke kakvoće u sustavu integrirane zaštite bilja (173801)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Božena Barić
doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Božena Barić
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Božena Barić
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Božena Barić
prof. dr. sc. Božena Barić

Opis predmeta

-Glavni cilj predmeta jest upoznati studente s procjenom kvalitete okoliša u integriranom sustavu zaštite bilja.
Elementi ekološke infrastrukture kao što je blizina živica, livada, šuma, ribnjaka, jezera itd. imaju pozitivan ili negativan utjecaj na održivost agroekosustava. Razmatrati će se metode procjene elemenata ekološke infrastrukture na ekološku povoljnost proizvodnje.
Predmet razmatra o prednostima i nedostacima bioloških mjera zaštite bilja u slučaju uvođenja prirodnih neprijatelja u svrhu suzbijanja štetnih organizama.

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Konzultacije
  Studentu su dostupne konzultacije i pojašnjenja oko izrade seminara
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Seminarski rad
 • Predavanja
  1-2 Uzroci biološke ravnoteže 3-4 Pesticidi i zagađenje okoliša 5-6 Uloga ekološke infrastrukture na okoliš 7-8 Udaljenost ekološke infrastrukture i poljoprivredne površine (utjecaj korisnih kukaca na ravnotežu) 9-10 Vrednovanje ekološke kakvoće
 • Provjere znanja
  Izrada seminarskog rada, prezentacija i usmeni ispit.
 • Terenske vježbe
  Vrednovanje ekološke infrastrukture na polju. Definiranje ključnih štetnih organizama po kulturi istraživanja i mogućnosti suzbijanja na klasičan način biološke zaštite bilja.

Način rada

Obaveze nastavnika

Organizirati nastavu za pojedinog studenta u terminu koji obostrano odgovara. Pripremiti materijale i potrebnu literaturu.

Obaveze studenta

Pripremiti seminarski rad i usmeno odgovarati iz tematike izrade doktorskog rada.

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. 1.Ciglar,I. (1988): Integrirana zaštita voćaka i vinove loze, Zrinski d.d. Čakovec

  2.Maceljski, M., Igrc BarčićJ. (1998): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja, Zrinski d.d. Čakovec

  3.Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Barić, B. (2006): Štetočinje vinove loze, Zrinski d.d. Čakovec

Preporučena literatura

 1. 1.Boller, E. F., Hani, F., Poehling, H.M. (2004): Ecological infrastructures: Ideabook on functional biodiversity at the farm level, Lindau, OIBC

  2.Braun- Blanquet, J. (1965): Plant sociology: the study of plant communities