Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Metode vrednovanja nutritivnih karakteristika voća, povrća i prerađevina (173803)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 20
Auditorne vježbe 5
Seminar 5
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Nadica Dobričević
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Jana Šic Žlabur
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Ante Galić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Nadica Dobričević
prof. dr. sc. Nadica Dobričević

Opis predmeta

Stjecanje naprednih znanja nužnih za determinaciju i prepoznavanje vanjskih i unutarnjih (kemijski sastav) karakteristika pojedinih voćnih ili povrtnih sirovina. Primjenjivanje stečenih znanja u odabiru sirovine ovisno o njenim vanjskim i unutarnjim karakteristikama. Identificiranje kemijskih spojeva nutiritvne kvalitete karakteristične za pojedinu voćnu ili povrtnu sirovinu. Postupno usvajanje temeljnih zakonitosti kemijskih metoda koje se koriste u svrhu determinacije nutritivnog sadržaja sirovine. Razvijanje kritičkoga mišljenja u izboru adekvatnih metoda s obzirom na vrstu kemijskog spoja i sirovine koja se analizira. Naučiti primijeniti odabranu metodu za identifikaciju kemijskih spojeva nutritivne kvalitete. Razvijanje samostalnog zaključivanja u odabiru sirovine, spojeva nutritivnog sastava i kemijskih metoda u svrhu provođenja procjene kvalitete sirovine.

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Primjena standardnih metoda i vrednovanje nutrijenata u cilju definiranja kvalitete voća, povrća i prerađevina.
 • Predavanja
  Determinacija, prepoznavanje i vrednovanje vanjskih i unutarnjih karakteristika voća, povrća i prerađevina. Usvajanje temeljnih zakonskih matoda u postupcima vrednovanja sirovine te sveobuhvatno zaključivanje o kvaliteti analizirane sirovine.
 • Seminari
  Odabir sirovine i prezentiranje metoda vrednovanja nutritivnih karakteristika.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Student razvija psihomotoričke i kognitivne kompetencije za samostalno postavljanje, provođenje i prezentiranje znanstvenih problema i istraživanja.
Identificirati i opisati vanjske karakteristike voćnih i povrtnih sirovina.
Iskazati i opisati unutarnje karakteristike voćnih i povrtnih sirovina.
Grupirati i razlikovati voćne i povrtne sirovine temeljem njihovim vanjskih i unutarnjih karakteristika.
Grupirati i izdvojiti skupine kemijskih spojeva ovisno o vrsti voćne ili povrtne kulture.
Objasniti zakonitosti na kojima se temelje pojedine kemijske metode određivanja nutirtivnog sastava sirovine.
Kategorizirati i usporediti kemijske metode koje se koriste u definiranju nutirtivnog sastava sirovine.
Prosuditi i valorizirati kemijsku metodu za identifikaciju kemijskih spojeva nutirtivne kvalitete.
Predložiti i dizajnirati skup kemijskih metoda primjenjivih u određivanju nutritivne kvalitete sirovine s obzirom na vrstu i karakteristične kemijske spojeve.
Predložiti procedure i slijed izvođenja analize (priprema sirovine, uzoraka i kemikalija).
Iskazati argumentirano mišljenje o točnosti, preciznosti i ponovljivosti metoda analize.
Sudjelovanje u nastavi, vježbama i prezentiranju seminarskog rada.

Način rada

Obaveze nastavnika

Prema zadanim elementima vrednovanja i zakonskoj regulativi definirati za određenu sirovinu proceduru i parametre kvalitete.

Obaveze studenta

Polaženje nastave, rad u laboratoriju i izvođenje laboratorijskih vježbi, izrada i samostalno prezentiranje seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Polaženje nastave, vježbe-seminar 20 20 1,4
Vježbe 10% 5 5 0,2
Seminar 10% 5 20 1,4
Usmeni ispit 70% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 45 3
Ukupno 100% S+UI 30 90 6

Tjedni plan nastave

 1. Vanjske karakteristike sirovine - definiranje parametara vanjskih karakteristika: oblik, čvrstoća, izgled, boja, miris. (Predavanja, 2)
 2. Unutarnje karakteristike sirovine - definiranje parametara unutarnjih karakteristika sirovine: sadržaj vode, suhe tvari, šećera, organskih kiselina, vitamina, minerala, fitonutrijenata. (Predavanja, 2)
 3. Skupine kemijskih spojeva u nutritivnom sastavu sirovine - osnovna klasifikacija i podjela kemijskih spojeva. Uloga i važnost za sirovinu u kojoj su sadržani. (Predavanja, 2)
 4. Pregled i podjela voćnih s obzirom na karakteristične kemijske spojeve - važnost i uloga pojedinih kemijskih spojeva iz nutritivnog sastava voćnih kultura za zdravlje ljudi. (Predavanja, 2)
 5. Pregled i podjela povrtnih vrsta s obzirom na karakteristične kemijske spojeve - važnost i uloga pojedinih kemijskih spojeva iz nutritivnog sastava povrtnih kultura za zdravlje ljudi. (Predavanja, 2)
 6. Standardne kemijske metode - definicija, pregled metoda, klasifickacija, osnovni principi i zakonitosti. Razlike između pojedinih kemijskih metoda s obzirom na selektivnost i preciznost. Odabir i primjena adekvatne metode s obzirom na fizikalna i kemijska svojstva ispitivanog spoja. (Predavanja, 4)
 7. Upoznavanje s radom u laboratoriju- dobra laboratorijska praksa. (Vježbe, 2)
 8. Metode pripreme sirovina, uzoraka i kemikalija - klasifikacija metoda i osnovni principi. Pregled standardnih procedura i njihova klasifikacija. (Predavanja, 2)
 9. Mogućnosti primjene i opis potrebne opreme za specifične kemijske analize. Priprema slijeda i temeljni principi tijekom planiranja i izvođenja kemijskog eksperimenta. (Predavanja, 4)
 10. Pregled laboratorijske opreme- upoznavanje s radom, metodologijom, uzorkovanjem biljnog materijala za potrebe kemijskih analiza istih. (Vježbe, 1)
 11. Kemijske analize voćnih i povrtnih sirovina. (Vježbe, 2)
 12. Seminarski radovi- priprema materijala, upute za izradu (Seminar 1)
 13. Seminarski radovi - odabir sirovine ovisno o kemijskim spojevima koji su karakteristični u nutritivnom sastavu iste, odabir adekvatne metode pripreme sirovine i uzorka za analizu. (Seminar, 2)
 14. Seminarski radovi- primjena pojedinih kemijskih metoda ovisno o vrsti sirovine i kemijskog spoja koji se analizira. Prezentacija seminarskih radova kandidata. (Seminar, 2)
 15. -