Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Napredni sustavi suzbijanja korova (173809)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Klara Barić
izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović
izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Klara Barić
izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović
izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Klara Barić
izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović
izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70 bodova
Dobar (3) 71-80 bodova
Vrlo dobar (4) 81-90 bodova
Izvrstan (5) više od 90 bodova
Uvjeti za dobivanje potpisa
Obavljene sve nastavne aktivnosti (predavanja, seminarski radovi i vježbe).
Sudjelovanje na predavanja. Izrada dva seminarska rada. Obavljene vježbe i samostalni zadaci na vježbama.

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Klara Barić
izv. prof. dr. sc. Klara Barić

Opis predmeta

Cilj predmeta je savladavanjem tematskih cjelina (principi podjele korova i ključeva za determinaciju; odnos kultura-korov; ekološki prihvatljivi sustavi suzbijanja korova; racionalna primjena herbicida; metode znanstvenog istraživanja korova i herbicida u laboratorijskim i poljskim uvjetima; metode istraživanja banke sjemena korova u tlu; uvođenje biologije i ekologije korova u sustav suzbijanja; prognozni modeli nicanja korova u usjevu) steći vještine i kompetencije u području održive uporabe herbicida.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Nakon obavljenih nastavnih aktivnosti na predmetu student će steći kompetencije i vještine ekološki prihvatljivog načina suzbijanja korova različitim metodama i mjerama u skladu sa zahtjevima današnje razine biljne proizvodnje (integrirana biljna proizvodnja).

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Definirati glavne termine u području korova i herbicida i obrazložiti važnost i interakciju.
2. Razlikovati i argumentirati prednosti i nedostatke kemijskih i nekemijskih načina suzbijanja korova.
3. analizirati i kritički procijeniti aktualna svjetska dostignuća i trendove u suzbijanju korova.
4. Postaviti hipoteze i ciljeve te odabrati prikladne metode znanstvenog istraživanja u području herbologije.
5. Kreirati strategiju, studiju ili dokument u području održive uporabe herbicida.
Usmeni ispit i seminarski radovi.

Način rada

Obaveze nastavnika

-upoznavanje studenta s ciljevima i ishodima učenja (ukupno za predmet i za pojedine nastavne cjeline), kriterijima i načinima ocjenjivanja,
-planiranje nastave na temelju ciljeva i ishoda učenja,
-priprema:predavanja, zadataka za grupni i individualni samostalni rad, testova,
-dostavljanje nastavnih materijala putem Merlina
-održavanje ispita
-evidencija studenata prema:
-pohađanju nastave
-aktivnosti na nastavi
-održavanje konzultacija (usmeno i putem e-maila)

Obaveze studenta

-redovito pohađanje nastave
-aktivno sudjelovanje na nastavi,
-redovito obavljanje samostalnih zadataka,
-polaganje završnog ispita,
-etično ponašanje.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Prisustvovanje svim oblicima nastave 10 (0 izost.); 8 (1 izost); 5 (2 izost.); -
-
-
-
-
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 30 1
Vježbe - samostalni zadaci 10 (naglašena); 8 (umjerena); 5 (slaba); -
-
-
-
-
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 20 0,5
Seminarski rad - pisani dio 30 < 18
18-20
21-23
24-27
27-30
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 50 2,5
Seminarski rad - izlaganje 20 < 12
12-13
14-15
16-17
18-20
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 0 0,5
Završni usmeni ispit 30 < 18
18-20
21-23
24-27
27-30
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 60 1,5
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Prisustvovanje svim oblicima nastave Evidentira se pohađanje nastave. prema rasporedu nastave nema
Vježbe - samostalni zadaci Evidentira se vještina izrade praktičnih zadataka i rasprava. tijekom semestra nema
Seminarski rad - pisani dio Ocjenjuje se cjelovitost teme, razumijevanje, struktura, relevantnost literature, ispravnost citiranja, gramatička i pravopisna ispravnost. do kraja semestra nema
Seminarski rad - izlaganje Ocjenjuje se jasnoća u izražavanju, stručna terminologija, raspolaganje predviđenim vremenom. tijekom izravne nastave nema
Završni usmeni ispit Testiraju vještine se i kompetencije u skladu s ishodima učenja pojedinih nastavnih jedinica. Ocjenjuje se teorijsko i funkcionalno znanje. u redovnim ispitnim rokovima nema

Tjedni plan nastave

 1. P - principi podjele korova i glavne značajke pojedine podjele.
 2. V - ključevi za determinaciju korovnih vrsta.
 3. P - ekološki prihvatljivi sustavi suzbijanja korova.
 4. S - principi integriranog pristupa suzbijanja. Pojedini seminarski rad će obrađivati jednu ili skup mjera (iz istog područja) nekemijskih mjera suzbijanja.
 5. P - mogućnosti racionalne primjene herbicida.
 6. S - pisanje izvješća na osnovi podataka provedenog istraživanja.
 7. P - biologija i ekologija korova.
 8. P - uvođenje ekologije korova u sustav suzbijanja.
 9. V - poznavanja banke sjemena korova korova u tlu i metode istraživanja banke sjemena korova.
 10. V - prognozni modeli nicanja korova.
 11. P - odnos kultura - korov (kompeticijski odnosi, kritično razdoblje zakorovljenosti, štete od korova).
 12. V - metode utvrđivanja kritičnog razdoblja zakorovljenosti.
 13. P - uvjeti primjene kemijskih mjera suzbijanja korova u sustavu integrirane biljne proizvodnje..
 14. V - metode znanstvenog istraživanja korova i herbicida u laboratorijskim i poljskim uvjetima.
 15. T - terenske vježbe na fakultetskom pokušalištu Šašinovec

Obvezna literatura

 1. Aldrich, R. I., Kremer, R. J. (1997): Principles in Weed Management
 2. Booth, B. D., Murphy, S. D., Swanton, C.I (2003).: Weed Ecology in Natural and Agricultural Systems, CAB Publishing, King’s Lynn
 3. Hance, R. I. (1980): Interaction Between Herbicides and the Soil, Academic Press Inc., London
 4. Kropff, M. J., van Laor, H. H.(1993): Modelling, Crops – Weed interactions, CAB, Wallingford
 5. Singh, H.P., Batish, D.R., Kohli, R.K. 2006): Handbook of Sustainable Weed Management. Food Product Press, New York, London, Oxford
 6. Zimdahl, R. L. (1999): Fundamentals of Weed Science. Academic Press. San Diego, Col.

Preporučena literatura

 1. Pimentel, D. (1997): Techniques for Reducing Pesticide Use. Wieley, West Susex. 2. McWhorter, C. G., Gebhardt, M.R. (1997): Methods of Applying Herbicides, Champaign, USA