Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Pomotehnika i kvaliteta ploda (173824)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 18
Auditorne vježbe 8
Seminar 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Sandra Voća
izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60 - 70 %
Dobar (3) 71 - 80 %
Vrlo dobar (4) 81 - 90 %
Izvrstan (5) 91 - 100 %

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s najznačajnijim pomotehničkim zahvatima u različitim fenofazama voćaka te utvrditi mogućnosti njihovog pozitivnog utjecaj na kemijski sastav, kvalitetu, boju plodova, pojavu fizioloških bolesti te enzimatsku i hormonalnu aktivnost

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Pokusi na predavanjima
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razraditi različite tehnologije u voćarstvu koje pospješuju sintezu biljnih hormona i enzima koji upravljaju biokemijskim i fiziološkim procesima u plodu; Terenska nastava, sudjelovanje u raspravama, seminarski rad, usmeni ispit
Opisati i izvesti pomotehničke zahvate ovisno o voćnoj vrsti; Prezentirati rezultate istraživanja u formi istraživačkog djel Terenska nastava, sudjelovanje u raspravama, seminarski rad, usmeni ispit
Opisati planiranje eksperimenta u nasadu i provesti adekvatna mjerenja sukladno fiziološkim aspektima voćne vrste Terenska nastava, sudjelovanje u raspravama, seminarski rad, usmeni ispit
Analizirati mogućnosti primjene pojedinih metoda za određivanje kvalitete plodova ovisno o vrsti i provedenom pomotehničkom zahvatu; Terenska nastava, sudjelovanje u raspravama, seminarski rad, usmeni ispit
Analizirati dobivene rezultate i izvesti konkretne zaključke i objašnjenja bazirana na povezivanju stručnog znanja i dobivenih rezultata; Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad, usmeni ispit
Prezentirati rezultate istraživanja u formi istraživačkog djela. Seminarski rad, usmeni ispit

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ukupno 10 61-70 Dovoljan (2) 18
Ukupno 10 61-70 Dovoljan (2)
Usmeni ispit 10
Ukupno 20 Dovoljan (2)

Tjedni plan nastave

 1. - Pomotehnički zahvati, rezidba nadzemnog i podzemnog dijela voćke, uloga biljnih hormona kojima se povećava sinteza i aktivnost sa tim postupcima.
 2. - Pomotehnički zahvati u različitim fenofazama i njihov pozitivni utjecaj na kemijski sastav, kvalitetu, boju plodova, enzimatsku i hormonalnu aktivnost
 3. - Utjecaj polena na kvalitetu, kemijski sastav i pojavu fizioloških bolesti i enzimatsku aktivnost
 4. - Otpornost na niske temperature, prorjeđivanje plodova, diferencijacija, rodnost i kvaliteta ovisno o voćnoj vrsti
 5. - Biokemijske promjene u plodu tijekom razdoblja zrenja, dozrijevanja i starosti ploda
 6. -Utjecaj biljnih hormona na kvalitetu ploda, te dinamiku biogenih elemenata i morfološke promjene tijekom zrenja i dozrijevanja plodova
 7. - Intenzitet sinteze i razgradnje organskih spojeva, podjela plodova po intenzitetu disanja
 8. - Rokovi berbe, te posljedice prerane i prekasne berbe. Usporavanje oksidativnih procesa u plodu, promjena antioksidativne aktivnosti.
 9. - Fiziološke bolesti uvjetovane lošom pomotehnikom
 10. - postupci za određivanje vegetativne i generativne aktivnosti voćaka, koeficijenta rodnosti i indeksa alternacije
 11. - morfologija ploda, makroanatomska građa ploda, podjela plodova
 12. - kvaliteta ploda
 13. -- postupci za utvrđivanje optimalnog roka berbe, analize plodova (boja, kiselina, šećeri, antioksidanti)
 14. - terenski odlazak u nasad i hladnjaču.
 15. - seminarski rad

Obvezna literatura

 1. Skendrović Babojelić, M., Fruk, G. 2016. Priručnik iz voćarstva – Građa svojstva i analize voćnih plodova, Hrvatska Sveučilišna Naklada, Zagreb.
 2. Westwood, M.N. (1995) Temperate zone pomology, physiology and culture, Third edition, Timber Press, Portland, Oregon
 3. Hulme, A.C. (1971) The Biochemistry of Fruits and their Products, Academic Press London and New York
 4. Pašalić, B. (2006) Berba, pakovanje I skladištenje plodova voćaka, Poljoprivredni fakultet Banja Luka

Preporučena literatura

 1. Wills, R., McGlasson, B., Graham, D., Joyce, D. (1998). Postharvest of fruit, vegetables & ornamentals. CAB International, Wallingford, UK
 2. Greene D.W. (2003) Endogenous Hormones and Bioregulator Use on Apple. Apples Botany, Production and Uses (eds. Ferree D.C. and Warrington I.J.) CABI Publishing