Studijski program

Uzgoj ovaca i sustavi proizvodnje ovčjeg mesa (157474)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 46
Laboratorijske vježbe 4
Seminar 6
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Boro Mioč
izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
doc. dr. sc. Ante Kasap
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
doc. dr. sc. Ante Kasap
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Ante Kasap
izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Boro Mioč
prof. dr. sc. Boro Mioč

Opis predmeta

Ovčje meso, osobito janjetina najvažniji je proizvod ovaca u Hrvatskoj. Studente će se u sklopu ovog modula upoznati s gospodarskom važnošću ovaca u proizvodnji mesa, osobito sa značajem naših izvornih pasmina u proizvodnji mesa (autohtona janjetina, kaštradina) i s ostalim proizvodima i koristima ovaca u proizvodnji mesa (vuna, koža, gnoj, čišćenje korova i dr.). Prednosti i nedostatci ovaca u proizvodnji mesa, nasljedna osnova i nasljeđivanje, primjena križanja i metode selekcije za meso važna je nastavna jedinica ovog modula. Reprodukcija ovaca za meso i njena uloga u organizaciji više janjenja (2 u jednoj ili 3 u dvije godine), indukcija i sinkronizacija estrusa obradit će se teorijski i praktično kroz terensku nastavu. Janjenje ovaca, postupci s janjadi, rast i tov, od presudne su važnosti u proizvodnji mesa. Sustavi uzgoja ovaca za meso, njihova primjena i učinkovitost u našim uvjetima; hranidba pojedinih kategorija ovaca i njena uloga u proizvodnji nemasnog trupa, priprema ovaca za klanje, klanje i obrada trupova, klasifikacija i standardizacija trupova; klaonički pokazatelji, kemijski sastav, aminokiseline i masne kiseline, hranidbena i energetska vrijednost mesa također će biti obrađeni. Ostali proizvodni i koristi ovaca u proizvodnji mesa (vuna, gnoj, čišćenje korova) te objekti i oprema, jedno je od predavanja ovog modula.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za stjecanje saznanja o gospodarskoj važnosti ovaca u proizvodnji mesa osobito sa značajem naših izvornih pasmina. Stjecanje saznanja bitnih za voditelja farme, i/ili tehnologa na farmi, upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, voditelja savjetodavne službe te nastavak studija na višoj razini.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe izvode se u jednog grupi do 10 studenata u cilju stjecanja praktičnih znanja o uzgoju i proizvodnji ovčjeg mesa. Laboratorijske vježbe izvode se u jednog grupi do 10 studenata u cilju stjecanja praktičnih znanja o uzgoju i proizvodnji ovčjeg mesa.
 • Predavanja
 • Seminari
  Seminar vezan za proizvodnju ovčjeg mesa . Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminare.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se u dvije grupe u cilju stjecanja praktičnih znanja iz proizvodnje ovčjeg mesa

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati važnost ovaca u poljoprivredi i proizvodnji mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Prezentirati suvremene trendove u uzgoju ovaca i proizvodnji ovčjeg (janjećeg) mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Analizirati konkretne probleme u ovčarskoj proizvodnji i rješavati ih u novim situacijama na temelju stečenih znanja i vještina. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Usporediti, razlikovati i preporučiti tehnologije za proizvodnju ovčjeg mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Sudjelovati u laboratorijskim i terenskim istraživanjima iz područja ovčarstva. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Preporučiti uzgojno tehnološke postupke kao preduvjet uspješne i ekonomične proizvodnje kvalitetnog janjećeg i ovčjeg mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Voditi programe iz područja ovčarske proizvodnje te poslove prometa proizvoda ovaca i opreme u ovčarskoj proizvodnji. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Organizirati sustave proizvodnje ovčjeg mesa u našim uvjetima. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program laboratorijskih i terenskih vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Obaveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 46 46 1,6
Aktivno sudjelovanje na predviđenim vježbama 8 16 0,6
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 11% procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 13 0,4
Test znanja 1. (Pi1) 21% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 25 0,8
Test znanja 2. (Pi2) 21% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 25 0,8
Test znanja 3. (Pi3) 21% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 25 0,8
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja i seminarski rad (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 26% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Seminarski radovi vezani su uz programski sadržaj modula, a teme su ponuđene studentima da ih mogu sami birati. Teme se dodjeljuju studentima samostalno ili u skupinama od 2 studenta) na početku semestra. Pisani rad studenti moraju predati tjedan dana prije izlaganja. Svaki student mora pojedinačno izlagati seminarski rad ili dio seminarskog rada ako je član skupine. Ocjenjuje se izgled i struktura samog rada i prezentacije te vještina prezentacije, razumijevanje sadržaja i sposobnost zaključivanja. 4. tjedan 5. tjedan Izlaganje omogućeno u naknadnom terminu
Završni ispit Sastoji se od šest pitanja po dva iz svakog dijela, testira se znanje usvojenosti pojedinih programskih sadržaja modula. Na završnom ispitu uvažava se i aktivnost studenata tijekom nastave i vježbi. Ispitni rokovi -

Tjedni plan nastave

 1. Gospodarska važnost proizvodnje ovčjeg mesa u svijetu i RH, najvažnije pasmine (genotipovi) ovaca za proizvodnju mesa
 2. Važnost i uloga izvornih pasmina u proizvodnji mesa, tradicija proizvodnje i zaštita izvornosti
 3. Prednosti i nedostaci ovaca u proizvodnji mesa
 4. Međuispit: pismeni; Izlaganje seminarskih radova
 5. Izlaganje seminarskih radova
 6. Nasljeđivanje i selekcija ovaca u proizvodnji mesa, primjena križanja
 7. Izračun uzgojnih vrijednosti u proizvodnji mesa
 8. Sustavi uzgoja u svijetu, reprodukcija ovaca za meso
 9. Sustavi uzgoja ovaca u RH i mogućnosti primjene STAR sustava
 10. Međuispit: pismeni; Janjenje, postupci, zootehnički zahvati s janjadi
 11. Odbiće janjadi, rani, kasni i pašni tov, tov janjadi mlijekom i drugim mliječnim krmivima
 12. Hranidba ovaca, krmiva za ovce, paša i napasivanje
 13. Hranidbene potrebe različitih kategorija ovaca po pojedinim fiziološkim i uzgojnim fazama, hranidba janjadi i ovnova
 14. Transport i priprema janjadi za klanje, postupci pri klanju, klasifikacija trupa, rasjecanje, konfekcija i prerada mesa, kategorizacija mesa, zahtjevi potrošača i kvaliteta mesa
 15. Međuispit: pismeni; Klanje janjadi - film

Obvezna literatura

 1. B. Mioč, Vesna Pavić, V. Sušić (2007): Ovčarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 2. Boro Mioč (2002): Poglavlje Ovčarstvo u Stočarstvu, urednik Zvonimir Uremović, Agronomski fakultet, Zagreb
 3. A. Ivanković, D. Filipović, I. Mustać, B. Mioč, Z. Luković, Z. Janječić (2016): Objekti i oprema u stočarstvu. Sveučilište u zagrebu Agronomski fakultet

Preporučena literatura

 1. Freer, M. And Dove, H. (2002): Sheep Nutrition. CABI Publishing, Oxon, UK
 2. Mitić, N. (1987): Ovčarstvo
 3. Jančić, S. (1969): Ovčarstvo Autorizirana skripta, Agronomski fakultet Zagreb
 4. Fahmy, M. H. (1996): Prolific Sheep. CAB International, Oxon,UK
 5. Piper, L., Ruvinski, A. (1997): The genetics of sheep. CAB International, Oxon, UK.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Tehnologija reje drobnice, Biotehniška fakulteta Ljubljana
 • Ovčarstvo i kozarstvo II, Sveučilište u Osijeku
 • Tehnologija ovčarske proizvodnje, Univerzitet Beograd