Studijski program

Akvakultura (169509)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 16
Laboratorijske vježbe 16
Seminar 12
Terenske vježbe 16
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
dr. sc. Marina Tomić Maksan
izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
dr. sc. Marina Tomić Maksan
izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 66 -75%
Dobar (3) 76 -85%
Vrlo dobar (4) 86 -93%
Izvrstan (5) 94 -100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Uredno ispunjene studentske obveze u vidu dolaska na nastavu i izvođenje vježbi.

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić
izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje suvremenih teorijskih i praktičnih znanja o aktualnom stanju akvakulture (uzgoju akvatičnih organizama) te njezinom značaju u svjetskom i domaćem ribarstvu. Studenti se upoznaju s uzgojem toplovodnih vrsta riba od mrijesta do konzuma. Tehnikama i tehnologijama salmonikulture. Uzgojem riba u bočatim vodama. Principima marikulture s osnovama uzgoja drugih akvatičnih vrsta i alternativnih oblika akvakulture. Stečena znanja su pretpostavka za prostorno - tehničko uređenje uzgojnih pogona s ciljem održivog i ekonomski isplativog gospodarenja. Od uzgoja akvatičnih organizama za potrebe tržišta hranom i sirovinama za prerađivačku industriju do očuvanja i repopulacije prirodnih stokova. Nezaobilazni dio programa je i upoznavanje s osnovnim karakteristikama kvalitete, prerade i uporabe ribljeg mesa te tržišta i prometa. Praktični dio nastave održava se u suhom i mokrom laboratoriju (akvaristika, RAS) te na terenskim izlascima. Planirane aktivnosti pružaju primjerenu podlogu za izradu studentskih seminara, a potom i diplomskih radova.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Stjecanjem suvremenih teorijskih i praktičnih znanja student se osposobljava za razumijevanje aktualnog stanja akvakulture (uzgoju akvatičnih organizama) te njezinom značaju u svjetskom i domaćem ribarstvu. Uspostavlja se stručna podloga aplikativnog (primjenjivog) značaja poljoprivredne proizvodnje u funkciji stvaranja novih, održavanja postojećih i iskorištavanja neiskorištenih nacionalnih dobara. Usvajaju se temeljna znanja za nastavak studiranja na specijalističkim i doktorskim studijima kao i dostatne vještine za obavljanje odgovornih poslova unutar struke.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  RAS, Akvaristika
 • Predavanja
  Aktivni i interaktivni oblik teorijske nastave koji je potreban studentima za usvajanje temeljnih znanja o akvakulturi definiran ishodima učenja
 • Seminari
  Odabirom naslova iz ponuđene tematike, studenti samostalno uz nadzor nastavnika izrađuju i prezentiraju seminarski rad
 • Terenske vježbe
  Slatkovodna akvakultura, marikultura, RAS

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati elemente i ulogu akvakulture u proizvodnji hrane i očuvanju biološke raznolikosti Usmeni ispit, seminar
Prepoznati pozicije i trendove akvakulture u zemlji i inozemstvu Usmeni ispit, seminar
Izračunati optimalnu gustoću nasada, te parametre rasta riba u pojedinim fazama uzgoja s ciljem optimalnog gospodarenja Usmeni ispit
Odabrati optimalni sustav uzgoja akvatičnih organizama sukladno uvjetima sredine i očekivanom gospodarskom probitku Usmeni ispit, seminar
Opisati prednosti i nedostatke primijenjenih tehnologija uzgoja akvatičnih organizama i njihovog utjecaja na okoliš Usmeni ispit, seminar
Postaviti istraživanja u području akvakulture, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti literaturu, obraditi pokazatelje Seminar
Prezentirati rezultate istraživanja u uzgoju akvatičnih organizama te na temelju njih predložiti optimalno gospodarenje Usmeni ispit
Upravljati objektima akvakulture te voditi poslove iz akvakulture u državnim i javnim institucijama Usmeni ispit, seminar
Ustanoviti, usporediti i argumentirati mišljenje o primijenjenim tehnologijama u uzgoju akvatičnih organizama Usmeni ispit, seminar
Dostići razinu znanja iz područja akvakulture nužnu za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak na trećoj razini studij Usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Rad u laboratoriju 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 50 1,5
Seminarski rad 20% 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 50 1,5
Završni usmeni ispit 60% 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 80 3
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6

Pretpostavke za polaganje završnog usmenog ispita su redovitost sudjelovanja na nastavnim programima (predavanja, laboratorijske i terenske vježbe, seminari), i uspješno parcijalno rješavanje usmenog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Tumačenje i značaj akvakulture u svijetu i Hrvatskoj uz upoznavanje s literaturom i konceptom modula
 2. Uzgoj toplovodnih vrsta riba s kategorizacijom i osobitostima pojedinih ribnjaka; Metode i tehnologije mriješćenja šarana i dopunskih vrsta riba u ciprinikulturi; Uzgoj mjesečnjaka, mlađa i konzumnih kategorija
 3. Uzgoj hladnovodnih vrsta riba s kategorizacijom i osobitostima pojedinih ribnjaka; Inducirani mrijest kalifornijske pastrve. Faze uzgoja od ličinke do konzumne veličine - Salmonikultura
 4. Uzgajališta morske ribe, mrijest i uzgoj mlađi do konzuma brancina i orade - Marikultura 1
 5. Terenska nastava - Marikultura
 6. Terenska nastava - Salmonikultura
 7. Terenska nastava - Ciprinikultura
 8. Osnove akvaristike; Tehnologija, uspostava akvarija, održavanje
 9. Marketing u akvakulturi
 10. Uzgoj školjkaša s naglaskom na dagnju i kamenicu
 11. Ostale vrste riba i drugih organizama u akvakulturi
 12. Osnovne karakteristike kvalitete, prerade i uporabe ribljeg mesa te tržišta i prometa akvatičnih organizama
 13. Terenska nastava - Prerada i akvakultura općenito
 14. Seminari – prezentacije i rasprava
 15. Usmeni ispit

Obvezna literatura

 1. Treer T., Safner R., Aničić I., Lovrinov M. (1995): Ribarstvo. Globus, Zagreb. Pp 463
 2. Treer T., Safner R., Aničić I. (2001): Modeli malih obiteljskih ribnjaka. Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 3. Bogut I., Horvath L., Adamek Z., Katavić I. (2006.): Ribogojstvo. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

Preporučena literatura

 1. Tidwel, J.H. (2012): Aquaculture Production Systems. Wiley-Blackwell. Oxford, UK
 2. Stickney R.R., (editor) (2000): Encyclopedia of Aquaculture. John Wiley & Sons, New York
 3. Članci znanstveno-stručnih časopisa Aquaculture, Aquaculture Reseach, Aquaculture International

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Aquaculture, Fisheries and Aquaculture Management, Royal Agricultural University, UK
 • Aquaculture, University of Stirling FK9 4LA Scotland UK
 • Aquaculture, Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling