Studijski program

Biologija i ekologija divljači (144093)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 28
Laboratorijske vježbe 8
Seminar 12
Terenske vježbe 12
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
doc. dr. sc. Toni Safner
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
Krešimir Kavčić, mag. ing. agr.
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
Krešimir Kavčić, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem

Opis predmeta

Sistematika divljači, posebna biološka svojstva divljači. Definicija i pojam ekologije divljači. Divljač kao dio ekološkog sustava, odnosno, terestričke i akvatičke ekologije. Odnos divljači spram izravnih i neizravnih ekoloških čimbenika. Ekološka svojstva i životna područja kopnenih ekoloških sustava. Glavni poremećaji u ekološkim sustavima uzrokovani antropogenim utjecajem. Zaštita raznolikosti divljači, biljaka i krajolika kao sigurnost očuvanja ekološke ravnoteže.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Omogućiti studentima proširenje temeljnih teoretskih i praktičkih znanja o biologiji i ekologiji divljači. Formirati lovnog gospodarstvenika s naglašenom ekološkom etikom, odnosno ekologa i zaštitara prirode.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se na pokušalištu Ban Josip Jelačić u grupama od maksimalno 10 studenata.
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
prepoznati pozicije i trendove u zemlji i inozemstvu u području lovstva Kolokviji, Pismeni
analizirati konkretne probleme ove domene u praksi, te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina Kolokviji, Pismeni
koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz lovstva i zaštite prirode Kolokviji, Pismeni
koristiti dostignuta znanja za ispravno lovno gospodarenje Kolokviji, Pismeni
postaviti istraživanje iz ovog područja, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Seminar Pismeni
provesti biološki dio istraživanja za potrebe izrade lovno-gospodarske osnove Seminar, Usmeni
koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Seminar Usmeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje nastave, terenske nastave, praktikuma i seminara, upute za korištenje nastavnih materijale za zasebne cjeline, provođenje pisanih i usmenih ispita, konzultacije.

Obaveze studenta

Prisustvovanje predavanjima i terenskim vježbama, te izrada seminara. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i prezentacija seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 60 60
I Kolokvij 25 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 35 2
Seminar 10 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Usmeni ispit 65 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 55 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u ekologiju
 2. Bioekologija i zooekologija
 3. Sistematika
 4. Organski sustavi I
 5. Organski sustavi II
 6. Biologija krupne lovne divljači
 7. Biologija sitne lovne divljači
 8. Uzgoj dlakave divljači
 9. Terenske vježbe
 10. Terenske vježbe
 11. Terenske vježbe
 12. Vježbe u praktikumu
 13. Seminar I
 14. Seminar II
 15. Seminar III

Obvezna literatura

 1. Mustapić, Z. i sur. (2004). Lovstvo. Zagreb: Lovački savez Hrvatske.
 2. Janicki, Z. (2007). Zoologija divljači. Zagreb: Sveučilištu Zagrebu,Veterinarski fakultet.

Preporučena literatura

 1. Smith, E. L. (1995). Elements of Ecology. New York: Harper and Row.
 2. Andrašić, D. (1984). Zoologija divljači i lovna tehnologija. Zagreb: Liber.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Prirodoslovlje divljači, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet