Studijski program

Lov (144568)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 26
Terenske vježbe 34
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
Izvođač vježbi
Krešimir Kavčić, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem

Opis predmeta

Modul LOV, kao važan segment discipline lovstvo, obuhvaća potrebna znanja i vještine o/u lovljenju divljači. U poglavlju Lovac u lovištu student se upoznaje s lovačkom etikom, lovačkim pravilima i običajima, s izborom, nošenjem i održavanjem lovačke odjeće, obuće i opreme, te osnovnim elementima snalaženja u prirodi. U poglavlju Lovljenje divljači temeljito se obrađuje suvremeni pristup i definicija lova (lovljenja) divljači, pojedinačni, skupni i ostali načini lovljenja, hvatanje žive divljači i sokolarstvo, s posebnim osvrtom na mjere sigunosti u lovu, te postupci sa odstrijeljenom divljači. U poglavlju Lovačko oružje, streljivo i lovna balistika izučava se povjesni razvoj lovačkog oružja, glavne vrste, dijelovi i mehanizmi suvremenog lovačkog oružja, te rukovanje i pravilan izbor za pojedine namjene. Iznose se vrste streljiva, njihovi dijelovi, načini punjenja i djelotvornost, te osnovna znanja iz klasične balistike (zakoni gibanja projektila vatrenih oružja), te optički instrumenti za lov. Student se upoznaje i s osnovnim pravilima za uspješno gađanje i lovnim streljaštvom, te s čišćenjem, održavanjem, sigurnim čuvanjem, rukovanjem i nošenjem lovačkog oružja. U poglavlju Obrada, priprema i ocjenjivanje trofeja student se teoretski i praktično upoznaje s načinima pripreme i ocjenjivanja lovačkih trofeja svih lovnih vrsta divljači.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Modul osposobljava za razumijevanje osnovnih pravila u organizaciji lova s naglaskom na sigurnost. Student stječe temeljne spoznaje važnosti lova u održivom gospodarenju divljači, te ocjenjivanje lovačkih trofeja.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Izvode se terenske vježbe na pokušalištu Ban Josip Jelačić u grupama od maksimalno 10 studenata.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
prepoznati pozicije i trendove u zemlji i inozemstvu u području lovstva Kolokviji, Pismeni
analizirati konkretne probleme ove domene u praksi, te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina Kolokviji, Pismeni
koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz lovstva Kolokviji, Pismeni
koristiti dostignuta znanja za ispravno lovno gospodarenje Kolokviji, Pismeni
postaviti istraživanje iz ovog područja, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Kolokviji, Pismeni
samostalno organizirati i voditi poslove vezane uz provedbu lovno-gospodarske osnove Kolokviji, Usmeni
koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Kolokviji, Usmeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje nastave, višednevne terenske nastave, upute za korištenje nastavnih materijale za zasebne cjeline, provođenje pisanih i usmenih ispita, konzultacije.

Obaveze studenta

Prisustvovanje predavanjima i višednevnim terenskim vježbama. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i terenskih vježbi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 60 60
I Kolokvij 25 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 40 2
Usmeni ispit 75 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 80 4
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita. Ispitu se obavezno pristupa u zakazano vrijeme. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima Prijavljuje se u sustavu ISVU

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u lov.
 2. Lovac u lovištu.
 3. Sigurnost u lovu.
 4. Lovljenje divljači.
 5. Postupci sa odstrijeljenom divljači.
 6. Lovačko oružje: kratko i dugo.
 7. Streljivo.
 8. Balistika.
 9. Optički instrumenti za lov.
 10. Osnovna pravila za uspješno gađanje i lovno streljaštvo.
 11. Obrada, priprema i ocjenjivanje trofeja.
 12. Terenske vježbe.
 13. Terenske vježbe.
 14. Terenske vježbe.
 15. Terenske vježbe.

Obvezna literatura

 1. Mustapić, Zvonko i sur. (2004). Lovstvo. Zagreb: Lovački savez Hrvatske.
 2. Sertić, Dražen (2008). Lov na divljač i lovačka etika. Karlovac: Veleučilište u Karlovcu.

Preporučena literatura

 1. Jakelić ,Ivica Zvonko (2001). Lovačko oružje. Zagreb: Jakelić izdavaštvo.
 2. Frković, Alojzije (1981). Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja. Zagreb: Lovački savez Hrvatske.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Načini lovljenja divljači, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet