Studijski program

Poljoprivreda,turizam i ekonomski razvoj (144407)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 28
Auditorne vježbe 8
Seminar 16
Terenske vježbe 8
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ramona Franić
doc. dr. sc. Ornella Mikuš
Izvođač vježbi
dr. sc. Mateja Jež Rogelj
Izvođač seminara
dr. sc. Tihana Kovačićek
dr. sc. Mateja Jež Rogelj
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 70%
Vrlo dobar (4) 80%
Izvrstan (5) 90%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Ostvarena 3 ECTS boda tijekom semestra
Bodovi se ostvaruju: redovitim pohađanjem nastave (1 ECTS), aktivnošću na nastavi i u istraživačkim zadacima-vježbama (1 ECTS) i izradom seminarskog rada (1 ECTS). Nadoknada jednog ECTS boda moguća je putem izrade samostalnog zadatka.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ramona Franić
prof. dr. sc. Ramona Franić

Opis predmeta

Zadaća predmeta je stjecanje znanja o ulozi i potencijalima poljoprivrede i turizma u nacionalnom gospodarstvu. Razumijevanje ekonomskih specifičnosti ovih djelatnosti, ekonomskih zakona i trendova u ekonomskoj i agrarnoj politici koji njima vladaju. Prepoznavanje veza između poljoprivrede i turizma i njihovo korištenje s ciljem ostvarivanja gospodarskog rasta i razvoja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Analitičnost, sposobnost sinteze i evaluacije, vještine rada u timu, prezentacijske i komunikacijske vještine, samostalnost u radu i društvena odgovornost

Oblici nastave

 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  samostalni ili skupni istraživački zadaci, suradničko učenje, projektni zadaci
 • Predavanja
  Nastavnik priprema nastavne materijale i ppt prezentacije, priprema vježbe, teme seminarskih radova i koordinira njihovu izvedbu
 • Seminari
  Studenti u skupinama od tri do pet studenata zadužuju temu iz sadržaja predmeta, pripremaju pisani materijal, prezentaciju i izlažu je pred članovima grupe; svi uključeni u izradu seminara predstavljaju svoju dionicu.
 • Terenske vježbe
  Organizira se posjet ruralnom prostoru i dionicima koji sudjeluju u poljoprivrednim, turističkim, agroturističkim ili ruralnim turističkim aktivnostima.
 • Vježbe
  Tijekom semestra studenti odrađuju istraživački, odnosno projektni zadatak, individualno ili u manjim skupinama, ovisno o veličini studentske grupe.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati i objasniti elemente ekonomske uloge poljoprivrede i turizma u nacionalnom gospodarstvu (doprinos BDP-u, uvozno-izvoznoj bilanci, zaposlenosti) istraživački zadatak (statistički izračun-vježba), rasprava, seminarski rad, usmeni ispit
Identificirati i objasniti osnovne ekonomske pojmove i zakone koji reguliraju poljoprivredno i turističko tržište (proizvod, usluga, ponuda, potražnja, cijena, tržište) istraživački zadatak-vježba, rasprava, seminarski rad, usmeni ispit
Nabrojiti osnovne zakonske i administrativne akte koji reguliraju poljoprivredu i turizam u Hrvatskoj i EU te interpretirati njihovo značenje za razvoj ovih djelatnosti istraživački zadatak, rasprava, seminarski rad, usmeni ispit
Identificirati ekonomske veze između poljoprivrede i turizma i izdvojiti one koji pridonose gospodarskom rastu na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini Istraživački zadatak, rasprava, seminarski rad, usmeni ispit
Identificirati i objasniti prednosti i nedostatke koji proizlaze za društvo i okoliš zbog razvoja gospodarstva temeljem razvoja poljoprivrede i turizma rasprava, seminarski rad, usmeni ispit
Samostalno i/ili u timu istražiti ekonomski problem u segmentu agroturizma te ga javno i argumentirano predstaviti samostalni istraživački zadatak-vježba, projektni zadatak, seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnik priprema nastavne materijale i PowerPoint prezentacije, organizira i nadzire istraživačke i projektne zadatke, priprema teme seminarskih radova, organizira njihovo provođenje i ocjenjivanje te provodi usmeni ispit.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u raspravama, sudjelovanje u istraživačkom, odnosno projektnom zadatku, sudjelovanje u izradi i prezentaciji seminarskih radova, polaganje ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Redovito pohađanje nastave, naročito predavanja 28 28 1
Sudjelovanje u vježbama - izrada istraživačkog ili projektnog zadatka 25% 16 28 1
Seminarski rad 25% 16 30 1
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit 25% - 30 1
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit 25% - 30 2
Ukupno 100% 25% istraživački ili projektni zadatak 25% seminarski rad 25% pisani ispit 25% usmeni ispit prosječna ocjena 60 146 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Redovito pohađanje nastave, naročito predavanja Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, redovito pratiti predavanja i aktivno sudjelovati u raspravama tijekom semestra izrada samostalnog zadatka
Sudjelovanje u vježbama - izrada istraživačkog ili projektnog zadatka Studenti aktivno sudjeluju u vježbama - istraživačkim ili projektnim zadacima, individualno ili u manjim skupinama; angažman se ocjenjuje i pridonosi konačnoj ocjeni. Terenske vježbe (8 sati) sastavni su dio ovih aktivnosti. tijekom semestra samostalni zadatak
Seminarski rad Seminarske teme studenti zadužuju na početku semestra, pripremaju se u skupinama od tri do pet studenata, ovisno o veličini studentske grupe. Pisani rad predaje se na pregled dva tjedna prije izlaganja, izlažu svi članovi skupine. 7. tjedan nastave samostalni zadatak
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit Pisani ispit piše se u obliku kratkog eseja na zadanu temu. Provjerava se pismenost, strukturiranje teksta i vještina povezivanja agronomskih i turističkih tema. Ispitni rokovi -
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit Na usmenom ispitu provjerava se razumijevanje nastavne građe, komunikacijske vještine i argumentiranost. Ispitni rok -

Tjedni plan nastave

 1. - Definicija poljoprivrede kao ekonomske djelatnosti. Ekonomska uloga poljoprivrede u nacionalnom gospodarstvu. Proizvodna i socio-konomska obilježja hrvatske poljoprivrede. Hrvatska poljoprivreda na europskom tržištu.
 2. - Definicija turizma kao ekonomske djelatnosti. Ekonomska uloga turizma u nacionalnom gospodarstvu. Socio-ekonomska obilježja hrvatskog turizma.(
 3. - Poljoprivreda i turizam: pronalaženje i stvaranje poveznica. Identifikacija i opis problema
 4. - Poljoprivreda i turizam: ekonomsko- i agrarno-politički kontekst. Dionici, keatori odluka. Posljedice za društvo, okoliš i ekonomiju.
 5. - Poljoprivreda i turizam, agroturizam: zakonodavni okvir i mogućnosti djelovanja unutar njega
 6. - Poljoprivreda i turizam: trgovinski klasteri - mjere, odnos trgovinskih mjera i okoliša, identifikacija proizvoda i usluga, ekonomski podaci, uvoz, izvoz.
 7. - Poljoprivreda i turizam: makroekonomski/okolišni klasteri/turističko-politički klasteri - korištenje resursa, utjecaj na okoliš, supstitucijske/alternativne politike
 8. - Istraživački zadatak - statistička analiza uloge poljoprivrede u hrvatskom gospodarstvu
 9. - Istraživački zadatak - statistička analiza uloge turizma u hrvatskom gospodarstvu
 10. - Projektni zadatak - prijedlog strategije razvitka agroturizma prema specifičnostima pojedinih regija Hrvatske
 11. - Projektni zadatak - prijedlog operativnog plana razvitka agroturizma odabranih lokalnih zajednica
 12. - Obilježja i specifičnosti hrvatske poljoprivrede i hrvatskog turizma
 13. - Agroturizam - doprinos poljoprivredi i turizmu
 14. - Mogućnosti hrvatske poljoprivrede u zadovoljenju turističke potražnje
 15. - Utjecaj turizma na razvoj poljoprivrede

Obvezna literatura

 1. Franić Ramona i sur. (2015). Poljoprivreda, turizam i ekonomski razvoj. Materijali s predavanja. Agronomski fakultet Zagreb.
 2. pirjevec, B. (2008). Ekonomska obilježja turizma. Golden marketing, Zagreb.