Studijski program

Ribolov (169511)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 20
Laboratorijske vježbe 8
Seminar 8
Terenske vježbe 22
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Marina Piria
doc. dr. sc. Lidija Svečnjak
doc. dr. sc. Daniel Matulić
Izvođač vježbi
Ivan Špelić, mag. ing. agr.
Tena Radočaj, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 70%
Vrlo dobar (4) 80%
Izvrstan (5) 90%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović
izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović

Opis predmeta

Značaj i svrha ribolova od prapočetaka do današnjih dana. Trendovi održivog razvoja različitih vrsta ribolova u svijetu i kod nas. Podjela ribolovnih alata s osnovnim spoznajama o strukturnim i građevnim elementima specifičnima za svaku vrstu alata. Svladavanje tehnike ribolova najsloženijih ribolovnih alata, vezanih za gospodarski ribolov (plivarica, koća), mrežastih alata kopnenih voda i mora (stajaćice, potegače), složenih udičarskih alata (strukovi, parangali), klopkastih alata ( vrše, samice), stajaćih i povlačećih udičarskih alata i niz tradicijski ribolovnih alata. Povijesni razvoj ribarskih brodova i brodarenja u našem podneblju. Ribarski brod kao plovni i proizvodni objekt s brodskim instrumentima i uređajima te pogonskim postrojenjem. Vrste i ribarskih brodova sa specifičnom pripadajućom opremom, karakterističnom za pojedini tip ribarskog plovila. Osnovni pojmovi nautike na moru i kopnenim vodama. Pravila plovidbe na moru i kopnenim vodama. Svrha i uloga ribarske luke. Fizigrafijski čimbenici obale na gradnju i iskorištenje ribarske luke. Sastavni elementi ribarske luke
Modifikacija i prilagodba ribolovnih alata potrebama znanstvenih istraživanja u svrhu procijene ribljeg stoka, temeljne vodilje pravilnog gospodarenja morima i kopnenim vodama. Razvoj sportsko rekreacijskog i natjecateljskog ribolova. Osnovne tehnike ribolova te struktura sportske ribolovne opreme.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti stječu osnovne spoznaje o ribarskim brodovima kao plovnim i proizvodnim objektima te upoznaju njihovu specifičnu opremu. Stječu znanja o osnovnim pojmovima nautike na moru i kopnenim vodama.
Također studenti svladavaju osnovne strukturne sadržaje ribarske luke kao i njenu temeljnu ulogu i potencijal.
Modul omogućava studentima stjecanje temeljnih teoretskih i praktičkih znanja o vrstama ribolova, upoznaje ih s ribolovnim alatima i tehnikama ribolova, kopnenih voda i mora. Upoznaje ih sa stanjem, tendencijama i perspektivama razvoja gospodarskog, sportsko rekreacijskog, tradicijskog ribolova te ribolova u sklopu akvakulture, kako u svijetu tako i kod nas.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Analizirati konkretne probleme ove domene u praksi te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz ribolova Pismeni ispit, usmeni ispit
Primijeniti stečene sposobnosti samostalnog i timskog rada u organizaciji i upravi institucija u području gospodarskog, sportsko rekreacijskog ribolova te u radu u savjetodavnoj službi i vođenju službi u tijelima lokalne uprave u ovoj domeni Pismeni ispit, usmeni ispit
Pokazati sposobnosti za obavljanje poslova stručnog suradnika u tijelima državne uprave, znanstveno - nastavnim i istraživačkim institucijama, te za izvedbu nastave u strukovnim srednjim i višim školama iz područja ribolova. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Voditi poslove prometa ribolovne opreme Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Prepoznati važna zbivanja u ovoj domeni te ih prezentirati u medijima i publicistici Pismeni ispit, usmeni ispit
Postaviti istraživanje iz svoga područja, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom ili znanstvenom časopisu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Raspravljati na stručnim sastancima i u javnosti o aktualnim problemima odnosa ribolova i zaštite prirode Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Provesti izradu ribolovno-gospodarske osnove Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Kritički prosuđivati aktivnosti i materijale u području održivog ribolova. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Među ispit Pismeni I 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 37,5 1,2
Među ispit Pismeni II 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 37,5 1,2
Među ispit Pismeni III 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 37,5 1,2
Među ispit Pismeni IV 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 37,5 1,2
Završni ispit usmeni Seminar usmeni, pismeni 20% 0 – 60%
61 -70%
71 -80%
81 -90%
90 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
37,5 1,2
UKUPNO 100% 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima četiriju pismenih ispita tijekom semestra, te završnom usmenom ispitu pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminar Sudjelovanje u vođenim seminarima, te predaja istih u pisanom obliku Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra
Usmeni ispit Javna prezentacija seminara i odgovaranje na postavljena pitanja Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra

Tjedni plan nastave

 1. Stanje u svjetskom ribolovu i tendencije razvoja, kako u gospodarskom tako i u sportsko rekreacijskom ribarenju (P)
 2. Povijesni razvoj ribolova i uloga značajnih Hrvata u unapređenju svjetskog ribolova. Razvoj ribolovnih alata na Jadranu Tradicijski hrvatski ribarski brodovi. (batana , bragoc, trajta, leut , falkuša , betinska gajeta i dr. (P).
 3. Struktura alata, tehnika lova, razina primjene u svjetskim morima i u Jadranu (P) Učešće pojedinih ribolovnih alata u svjetskom ribolovu.(L)
 4. Građevna struktura mreža plivarica te tehnika ribolova (P). Upoznavanje s materijalima za izradu mrežnog tega. Upoznavanje s elementima armiranja. (L)
 5. Utjecaj mreža plivarica na iskorištavanje bioloških bogatstava mora i stupanj selektivnosti.(P) Metode kod procjena populacijskog stoka kao temelj gospodarenja biološkim bogatstvom kopnenih voda i mora (L) Pismeni ispit(I)
 6. Građevna struktura mreža tipa koće te tehnika ribolova (P). Upoznavanje s materijalima za izradu mrežnog tega. Upoznavanje s elementima armiranja. Selektivnost(L) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 7. Mreže potegače (P.) Struktura i tehnike ribolova (L)
 8. Mreže stajačice (pridnene, površinske)(P). Tehnika ribolova na moru i kopnenim vodama (L)
 9. Složeni udičarski alati (parangal, struk) (P) Izračunavanje ribolovnog napora. (L). Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S) Pismeni ispit(II)
 10. Dubinski i lebdeći parangali svjetskih mora i oceana (P). Savladavanje osnovnih čvorova pri upotrebi užadi kao i pri izradi složenih udičarskih alata (L)
 11. Vrste klopkastih ribolovnih alata i primjena u svjetskim morima i kod nas (P). Izrada parangala (L) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 12. Mrežni ribolovni alati i pribor na ciprinidnim, salmonidnim i marikulturnim uzgajalištima(P). Tehnike ribolova (L).
 13. Sportsko rekreacijski ribolov u svijetu i kod nas (P). Osnovne tehnike ribolova udičarskim alatima (L)
 14. Ribolov elektro agregatom - primjena funkcija i tehnika ribolova (P). Elektro ribolov na potocima i jezerima i način uzorkovanja ribe (L)
 15. Pismeni ispit (III) Prezentacija seminara (S)

Obvezna literatura

 1. Predavanja i Power Point prezentacije
 2. Aničić, I., Matulić, D. (2010.) Povijest ribolova u hrvatskom dijelu Jadrana. Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 47
 3. Aničić, I., Matulić, D. (2012.) Ribolov podvodnom puškom. Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 52
 4. Aničić, I., Matulić, D. (2013.) Ribolov velikih riba (Big Game Fishing). Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 57
 5. Aničić, I., Matulić, D. (2013.) Ribolov velikih riba (Big Game Fishing). Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 57
 6. Cetinić P., Soldo, A.(2010.) Ribarski brodovi i luke.Književni krug , Split, pp495

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Faculty of Fisheries and Marine Sciences & Technology, University of Ruhuna, Wellamadama, Matara (81000), Sri Lanka
 • Hokkaido University, Faculty of Fisheries, Japan.
 • Aegean University, Faculty of Fisheries Izmir Turkey