Studijski program

Bolesti ukrasnog bilja (116672)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 6
Seminar 12
Terenske vježbe 12
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
Izvođač vježbi
Katarina Martinko, mag. ing. agr.
doc. dr. sc. Joško Kaliterna
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Joško Kaliterna
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-69%
Dobar (3) 70-79%
Vrlo dobar (4) 80-89%
Izvrstan (5) 90-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovno pohađanje nastave

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Joško Kaliterna
doc. dr. sc. Joško Kaliterna

Opis predmeta

U predavanjima se studente upoznaje s pojavom, simptomima i suzbijanjem biljnih bolesti na ukrasnim biljnim vrstama (rezano cvijeće, ukrasno drveće i grmlje, sobno i vrtno cvijeće i travnjaci). Obradit će se abiotske ili fiziopatske bolesti (fitotoksične reakcije biljaka, bolesti uslijed nedostatka hranjiva, stresne reakcije biljaka i dr.) te najvažnije gljivične bolesti ili mikoze (pepelnice, hrđe i dr.), pseudomikoze (plamenjače i dr.), bakterioze (paleži, tumori i dr.), fitoplazmoze, viroze i viroidoze. Navedene bolesti bit će prikazane za naše najčešće ukrasne vrste kao što su: ruže, gerberi, perunike, gladiole, krizanteme, pelargonije, trave, drvenaste vrste – lipa, javor, hrast, platana, breza, magnolija i dr., te različite sobne i vrtne biljke. U sklopu vježbi u praktikumu studenti će se upoznati s prepoznavanjem glavnih uzročnika biljnih bolesti, a u sklopu terenskih vježbi predviđen je obilazak proizvodnih nasada cvijeća, botaničkih vrtova i parkova radi prepoznavanja simptoma bolesti in vivo

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za prepoznavanja simptoma najvažnijih bolesti ukrasnog bilja te za provođenje odgovarajućih mjera njihovog suzbijanja u proizvodnim nasadima, parkovima, urbanim sredinama, interijerima i okućnicama.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  stjecanje vještina za samostalni rad i prezentiranje izabranih tema seminara
 • Terenske vježbe
  rad u grupama do 10 studenata
 • Vježbe u praktikumu
  rad u grupama do 10 studenata

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati najvažnije bolesti rezanog cvijeća te odrediti prihvatljive mjere njihovog suzbijanja
Prepoznati najvažnije bolesti drveća i grmlja te odrediti prihvatljive mjere njihovog suzbijanja
Prepoznati najvažnije bolesti sobnog i vrtnog bilja te odrediti prihvatljive mjere njihovog suzbijanja
Prepoznati najvažnije bolesti travnjaka te odrediti prihvatljive mjere njihovog suzbijanja

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit - predavanja 65 % do 59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Seminar 35 % do 59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 90 3
Ukupno 100 % do 59 % 60-69 % 70-79 % 80-89 % 90-100 % do 59% - nedovoljan 1 60-69 % - dovoljan 2 70-79 % - dobar 3 80-89 % - vrlodobar 4 90-100 % - izvrstan 5 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvod u modul. Silabus modula. Važnost biljnih bolesti u uzgoju ukrasnih vrsta.
 2. P - Simptomatologija bolesti na ukrasnom bilju i mjere kontrole i suzbijanja biljnih bolesti
 3. P - Mikoze i pseudomikoze rezanog cvijeća
 4. P - Mikoze i pseudomikoze ukrasnog drveća i grmlja
 5. P - Mikoze i pseudomikoze sobnog i vrtnog cvijeća i travnjaka I - međuispit (kolokvij 1)
 6. P - Abiotske ili fiziopatske bolesti ukrasnog bilja
 7. P - Viroze i fitoplazmoze ukrasnog bilja
 8. P - Bakterioze ukrasnog bilja I - međuispit (kolokvij 2)
 9. PK - Vježbe u praktikumu – prepoznavanje uzročnika bolesti na ukrasnom bilju
 10. T - Terenske vježbe, obilazak proizvodnih nasada ukrasnog bilja
 11. T - Terenske vježbe, obilazak botaničkih vrtova
 12. T - Terenske vježbe, obilazak parkova
 13. S - Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata i pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije
 14. S - Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata i pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije
 15. S - Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata i pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije I - završni ispit (pismeni)

Obvezna literatura

 1. PowerPoint prezentacije predavanja (dostupno putem Merlin sustava)
 2. Jurković, D., Ćosić, J, Vrandečić, K. (2010). Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Osijek: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

Preporučena literatura

 1. Gleason, M. L., Daughtrey.M. L., Chase. A. R., Moorman. G. W., Mueller, D. S. (2009). Diseases problems of herbaceous perennials. St. Paul: APS Press.
 2. Ponti, I., Marchetti. L., Laffi, F. (1995). Aversita delle piante ornamentali. Shede fitopatologiche. Verona: Edicioni lnformatore Agrario.
 3. Badilali, G., Marchetti, L., Zechini, A. (1993). Le principali avversita delle piante floreali ed ornamentali. Bologna: Edagricole.
 4. Daughtrey, M. L., Wick, R. L., Peterson, J. L.(1995). Compendium of flowering potted plant diseases. St. Paul: APS Press.
 5. Chase, A. R. (1987). Compendium of ornamental foliage plant disease. St. Paul: APS Press.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Parazitski uzročnici bolesti povrća i cvijeća. Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Osijeku.
 • Bolesti povrća i cvijeća. Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Osijeku.
 • Zaštita urbanog zelenila. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. Srbija.
 • Bolesti i štetočine hortikulturnih biljaka. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. Srbija.
 • Zaštita horikulturnog bilja. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Srbija.