Studijski program

Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (144492)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 46
Laboratorijske vježbe 8
Seminar 6
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Tatjana Prebeg
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Tatjana Prebeg
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Tatjana Prebeg
izv. prof. dr. sc. Tatjana Prebeg

Opis predmeta

Predmet daje pregled morfološko-anatomskih prilagodbi i fizioloških odgovora biljaka na abiotičke ekološke čimbenike, razmatrajući ih primarno s aspekta uzgoja i primjene ukrasnog bilja. Program predmeta obuhvaća sljedeće tematske cjeline: svjetlost (djelovanje svjetlosti na rast i razvitak biljaka, prilagodbe uvjetima osvjetljenja u okolišu, svjetlosni i UV stres, svjetlost u zaštićenim prostorima), temperatura (djelovanje temperature na rast i razvitak biljaka, učinak visokih i niskih temperatura), voda (prilagodbe opskrbi vodom, učinak manjka vode, poplavljivanja i povećane koncentracije soli), sila teža, onečišćenje zraka (učinak dušikovih oksida, sumporova dioksida, ozona i povišene koncentracije ugljikova dioksida).

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Predmet omogućuje stjecanje temeljnih znanja potrebnih za razumijevanje interakcije biljaka i okoliša u procesu proizvodnje ukrasnog bilja i na zelenim površinama.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  studenti samostalno obrađuju izabranu temu te je prezentiraju u obliku usmenog izlaganja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti djelovanje abiotičkih ekoloških čimbenika na fiziološke i razvojne odgovore biljaka te razumjeti njihovo ekološko značenje Kolokviji, pisani ispit
Opisati morfološko-anatomske prilagodbe biljaka različitim okolišnim uvjetima Kolokviji, pisani ispit
Objasniti uzroke te opisati vrste oštećenja izazvanih svjetlosnim i UV stresom, ekstremnim temperaturama, manjkom vode, poplavljivanjem, povišenom koncentracijom soli u tlu i onečišćenjem okoliša Kolokviji, pisani ispit
Opisati mehanizme otpornosti biljaka na abiotičke stresne čimbenike Kolokviji, pisani ispit
Primijeniti fiziološka načela u svrhu predviđanja odgovora biljaka na okolišne uvjete tijekom procesa proizvodnje i na zelenim površinama Kolokviji, pisani ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje predavanja, seminara i vježbi. Održavanje konzultacija te praćenje rada i ocjenjivanje studenata.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja, seminara i vježbi. Izrada i izlaganje seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I kolokvij 33,3% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 30 2
II kolokvij 33,3% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 30 2
III kolokvij 33,3% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 30 2
UKUPNO 100 % 60 90 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pisani ispit Pisani ispit obuhvaća sadržaj čitavog kolegija (gradivo predavanja te teme obrađene na vježbama i seminarima). Za pripremu parcijalnih ispita studentima služi obavezna i preporučena literatura. Ispitni rokovi Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Svjetlost kao okolišni čimbenik P – Uvod. Mjerenje intenziteta osvjetljenja. Čimbenici koji utječu na primanje svjetlosti.
 2. Svjetlost kao okolišni čimbenik P – Utjecaj intenziteta svjetlosti na stopu fotosinteze. Morfološke i fiziološke karakteristike biljaka sunca i sjene. Aklimatizacija na promjenu intenziteta osvjetljenja.
 3. Svjetlost kao okolišni čimbenik P – Svjetlosni stres. Djelovanje UV zračenja na biljke. Prilagodbe biljaka primanju svjetlosti – morfološke osobitosti povijuša i penjačica te epifita.
 4. Svjetlost kao okolišni čimbenik P – Percepcija svjetlosti – fotoreceptori (fitokromi, kriptokromi, fototropini). Djelovanje svjetlosti na klijanje i rani razvoj biljke. Izbjegavanje zasjenjenja.
 5. Svjetlost kao okolišni čimbenik P – Fototropizam i fotonastija. Uloga svjetlosti u regulaciji dnevnih ritmova. Fotoperiodički odgovori u životnom ciklusu biljke. Svjetlost u uzgoju biljaka u zaštićenim prostorima. Vježbe 1 PK.
 6. Voda kao okolišni čimbenik P – Voda u životu biljke. Čimbenici koji utječu na primanje vode i stopu transpiracije. Izlaganje seminarskih radova S. 1.test.
 7. Voda kao okolišni čimbenik P – Poplavljivanje (manjak kisika) - morfološki, anatomski i fiziološki odgovori biljaka. Vodene biljke i biljke vlažnih staništa.
 8. Voda kao okolišni čimbenik P – Manjak vode - djelovanje na biljke i mehanizmi otpornosti. Biljke suhih staništa.
 9. Voda kao okolišni čimbenik P – Biokemijske strategije očuvanja vode i njihovo ekološko značenje. Tolerancija isušivanja. Povećana koncentracija soli – djelovanje na biljke i mehanizmi otpornosti. Vježbe 2 PK.
 10. Temperatura kao okolišni čimbenik P - Djelovanje temperature na temeljne fiziološke procese. Značaj dnevne i noćne temperature te srednje dnevne temperature u uzgoju biljaka. Izlaganje seminarskih radova S. 2. test
 11. Temperatura kao okolišni čimbenik P – Dormantnost pupova drvenastih vrsta. Utjecaj temperature na dormanciju i klijanje sjemenki.
 12. Temperatura kao okolišni čimbenik P – Visoke i niske temperature – djelovanje na biljke i mehanizmi otpornosti.
 13. Sila teža i mehanički podražaji P – Sila teža – percepcija i odgovor biljke. Odgovori biljaka na mehaničke podražaje. Izlaganje seminarskih radova S. Vježbe 3 PK.
 14. Onečišćenje zraka P. – Djelovanje dušikovih oksida, sumporova dioksida, ozona i povišene koncentracije ugljikovog dioksida na biljke. Vježbe 4 PK.
 15. Izlaganje seminarskih radova S. 3. test.

Obvezna literatura

 1. Pevalek-Kozlina B. (2003). Fiziologija bilja. Profil, Zagreb.
 2. Munns, R, Schmidt, S., Beveridge, S. (ur.) (2016). Plants in Action: Adaptation in Nature, Performance in Cultivation, 2nd Ed. (http://plantsinaction.science.uq.edu.au/)
 3. Bresinsky, A., Körner, C., Kadereit, J.W., Neuhaus, G., Sonnewald, U. (2013). Strasburger΄s Plant Sciences. Springer, Heidelberg New York Dordrecht London (odabrana poglavlja).

Preporučena literatura

 1. Decoteau D.R. (2005). Principles of Plant Science: Environmental Factors and Technology in Growing Plants. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 2. Larcher W. (2003). Physiological Plant Ecology. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
 3. Taiz L., Zeiger E. (2010). Plant Physiology. Sinauer Associates Inc, Massachusetts.
 4. Odabrani znanstveni i stručni članci.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Crop Responses to Environment, University of Nebraska-Lincoln
 • Environmental Factors in Horticulture, Virginia Polytechnic Institute and State University
 • Environmental Interactions of Cultivated Plants, University of California, Davies