Studijski program

Uređenje interijera biljem (144497)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R2
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 10
Vježbe u praktikumu 8
Seminar 8
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
izv. prof. dr. sc. Tatjana Prebeg
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec

Opis predmeta

Bilje se u interijeru koristi odavno, a naročito je popularno postalo u drugoj polovici 20. stoljeća. Nastavom u dvorani studente će se upoznati s poviješću primjene, funkcijama bilja u interijeru, porijeklom najčešće korištenih botaničkih porodica i rodova te njihovim zahtjevima prema okolišu i čimbenicima za rast. Samo ispravnim kombiniranjem vrsta, njihovim načinom primjene i odabirom mjesta i posuda za sadnju, moguće je stvoriti skladan prostor, pogodan za život ukrasnog bilja, a troškove njege i održavanja minimalizirati. Na terenskoj nastavi studenti će se upoznati s asortimanom vrsta za primjenu u interijerima, njihovom proizvodnjom, prodajom, održavanjem u vele-, odnosno maloprodaji te u kontaktu sa stručnjacima koji se time bave u praksi s problemima oblikovanja i održavanja nasada u interijeru. Na vježbama u praktikumu dobit će informacije o morfološkom izgledu najčešće korištenih vrsta. Izrada seminarskih radova prema vlastitom odabiru, na temelju vlastitih zapažanja, proučenih stručnih i znanstvenih radova, prezentiranja, zajedničke rasprave, omogućava studentu aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Predmet upoznaje studente s razvojem i razlozima upotrebe bilja u interijeru, taksonomskom pripadnošću i porijeklom vrsta za interijere, uvjetima rasta, načinima primjene, mjerama njege i održavanja.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Zadatak se sastoji od tri dijela: 1. Analiza zadanog intrijera s obzirom na uvjete za smještaj sobnog bilja. 2. Odabir vrsta prema prostoru. 3. Konačno riješenje s troškovnikom za godinu dana održavanja zelenila u zadanom interijeru.
 • Vježbe u praktikumu
  U praktikumu se izvodi 6 vježbi, pri čemu se dobiva uvid u znanstvenu literaturu iz tematike modula i prepoznaju ukrasne biljne vrste za uređenje interijera prema morfologiji i taksonomskoj pripadnosti te uvjetima okoliša. Vježbe se izvode se u skupinama (do 35 studenata).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati 100 komercijalno najvažnijih vrsta za unutarnje uređenje, znanstvenu nomenklaturu, taksonomsku pripadnost, porijeklo i mogućnosti uporabe Seminarski rad, pismeni ispit
Prilagoditi odabir vrsta uvjetima uzgoja Seminarski rad, pismeni ispit
Preporučiti prikladne posude s obzirom na vrstu i način primjene Seminarski rad, pismeni ispit
Preporučiti mjere njege i održavanja bilja u interijeru Seminarski rad, pismeni ispit
isplanirati sadnju i održavanje nasada u interijeru. Seminarski rad
Isplanirati sadnju i održavanje nasada u interijeru

Način rada

Obaveze nastavnika

Redovito održavanje nastave, vježbi, terenske nastave, konzultacija za izradu seminarskog rada

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave, vježbi, terenske nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 48 1,5
Seminarski rad 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 42 1,5
UKUPNO 100% - 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod (P) - Podijela, povijest, razlozi i načini primjene. Terenska nastava : bilazak javnih zelenih površina, uvid u vrste i skupine ukrasnog bilja te načine i mjesta njegove primjene.
 2. Vježbe u praktikumu (PK) – Analiza znanstvenog rada.
 3. Terenska nastava - uvid u asortiman vrsta za primjenu u interijerima, njihovom proizvodnjom, prodajom, održavanjem.
 4. Vježbe u praktikumu (PK) – Opća načela odabira vrsta za primjenu u interijeru . Podjela seminarskih zadatka.
 5. Uvjeti za rast bilja u interijeru (P) - Prostorni uvjeti: svjetlo, toplina, relativna vlaga zraka.
 6. Uvjeti za rast bilja u interijeru (P) – supstrat, prihrana, navodnjavanje, posude.
 7. Seminarski rad (SR) – analiza prostora.
 8. Vrste (P) - Biljne vrste za uređenje interijera; po prodajnosti, po porodicama. Put od mjesta proizvodnje do primjene.
 9. Vježbe (PK) – povezivanje vrsta – morfologija -taksonomija
 10. Vježbe (PK) – povezivanje vrsta –morfologija – porijeklo
 11. Vježbe (PK) – povezivanje vrsta –taksonomija - morfologija – porijeklo – način primjene
 12. Seminarski rad (SR) - Prijedlog vrsta za uređenje zadanog interijera u skladu s uvjetima i zahtjevima.
 13. Terenska nastava – Asortiman bilja za interijere, projektiranje i održavanje.
 14. Podizanje, mjere njege i održavanja (P)- Postupci podizanja, mjere i postupci njege i održavanja te vrijeme provedbe.
 15. Ispit i seminarski rad (SR) – idejno riješenje s troškovnikom.

Obvezna literatura

 1. Appell, S.D. (2000). Landscaping Indoors: Bringing the Garden Inside. Brooklyn, New York: Brooklyn Botanic Garden, Inc., Science Press.
 2. Ingels, J.E. , ed. (2009). Ornamental Horticulture: Science, Operations, & Management. – 4th ed., New York: Delmar.
 3. Manaker, G.H. (1996). Interior Plantscapes: Installation, Maintenance and Management. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Preporučena literatura

 1. Znanstveni i stručni članci u časopisima

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • The University of Tenessee, Knoxville