Studijski program

Ekološko maslinarstvo (144412)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 36
Laboratorijske vježbe 8
Seminar 8
Terenske vježbe 8
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Đani Benčić
prof. dr. sc. Ivica Kisić
prof. dr. sc. Božena Barić
prof. dr. sc. Lepomir Čoga
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Đani Benčić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81--90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Đani Benčić
prof. dr. sc. Đani Benčić

Opis predmeta

Uspješan rad u ekološkom maslinarstvu zahtijeva temeljito poznavanje agro- i elaiotehnike u masliniku. Počevši od odabira prikladnog terena za podizanje ekološkog maslinika, odabira sorte, razmaka sadnje te primjeni glavnih agro- i elaiotehničkih mjera prema godišnjem ciklusu rasta i razvoja masline. S obzirom na specifičnosti pojedinih agro- i elaiotehničkih zahvata koje je potrebno primijeniti u ekološkoj proizvodnji masline posebno je dat akcenat na stjecanje znanja iz ishrane i zaštite masline, te poznavanje pravilnika za prelazak na ekološku proizvodnju i podizanje novih ekoloških maslinika.
Stječu se vještine u odabiru lokacija za podizanje ekološkog maslinika s obzirom na prikladnost pedo-klimatskih uvjeta i vještine u primjeni tehnologija za proizvodnju ekoloških djevičanskih maslinovih ulja.
Praktičnim vježbama stječu se vještine iz područja poznavanja i razlikovanja sorata te odabiru prikladnog roka berbe kod tehnologija proizvodnje ekoloških ekstra djevičanskih ulja i njihove valorizacije organoleptičkom metodom ( IOOC).
Polaganje ispita provodi se usmenim putem uz prethodnu provjeru znanja pismenim testom, evidencijom o izlaganju seminarskog rada i urednosti pohađanja nastave.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za primjenu osnovnih tehnologija u ekološkom maslinarstvu u cilju proizvodnje visokokvalitetnog ekološkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja te ovladavaju osnovama u vještini primjeni reza na mladim i starim maslinama te specifičnostima u obavljanju gnojidbe i zaštite ekoloških maslinika.
Stječu znanja o odabiru prikladnih lokacija za podizanje ekološkog maslinika masline te osnove znanja iz područja senzorskih i kemijskih karakteristika ekoloških djevičanskih maslinovih ulja.
Ova znanja studente osposobljavaju u otkrivanju aktualne stručne i znanstvene problematike iz područja ekološkog maslinarstva i ekoloških djevičanskih maslinovih ulja za nastavak studija na doktorskom ili specijalističkom studiju.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se Praktične vježbe senzorskih analiza maslinovih ulja.
 • Predavanja
 • Seminari
  Izradom seminarskog rada stječu se vještine samostalnog prikupljanja literature, pisanja i predstavljanja seminarskog rada pred ostalim studentima, slušačima dotičnog modula, čime se u zajedničkoj raspravi (uz moderiranje nastavnika) upotpunjuju prikupljena znanja zadane tematike. Predviđeno je da u paru ili do petero studenata zajednički sudjeluju u izradi seminarskog rada, a temu seminara studenti predlažu samostalno uvažavajući prijedloge nastavnika.
 • Terenske vježbe
  U sklopu terenskih vježbi studenti će odraditi vježbe u Ekološkim maslinicima ( OPG -) i na fakultetskom pokušalištu „Kolekcija udomaćenih sorata maslina „ u Vodnjanu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
studenti stječu znanje o odabiru povoljnih lokacija i sorata za podizanje ekološkog maslinika na mediteranskom dijelu Hrvatske Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o odabiru i primijeni odgovarajućih agro i elaiotehničkih zahvata sukladno Zakonu o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju ishrane masline u uvjetima ekološke proizvodnje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o novim spoznajama i metodama iz područja ishrane bilja, koje su primjenjiva u očuvanju agro-ekosustava. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju graničnih vrijednosti za teške metale u tlu (esencijalne i neesencijalne), kritički osvrt na njih i usporedba sa međunarodnim graničnim vrijednostima Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju zaštite masline u uvjetima ekološke proizvodnje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju sredstava za zaštitu bilja u maslinarstvu, od konvencionalne preko integrirane do ekološke proizvodnje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o procijeni populacije štetnika u masliniku, identifiikaciji bolesti i procijeni jačine infekcije bolestima te pragovima tolerancije. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju standarda i smjernica u ekološkoj poljoprivredi, zakone i pravilnike u RH u ekološkom uzgoju bilja i stoke. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju terminologije u ekološkoj poljoprivredi Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o odabiru stupanja dozrelosti ploda masline prema međunarodnoj službenoj metodi te odabiru prikladnog roka berbe u cilju dobivanja najkvalitetnijih ekoloških ekstra djevičanskih maslinovih ulja Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o primijeni najprikladnijeg načina berbe, transporta, čuvanja i prerade ploda masline s ciljem dobivanja ekološkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o valorizaciji kvalitete ekološkog maslinovog ulja na bazi kemijskih i senzorskih analiza Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje za razvoj vještine učenja za cjeloživotno obrazovanje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara. Pomoć pri izradi seminara.

Obaveze studenta

Sudjelovanje u nastavi. Izrada seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Prisustvo na nastavi 48 48 1,5
Seminar 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
8 24 0,8
Pismeni ispit (P1) 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 20 0,7
Pismeni ispit (P2) 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 23 0,8
Pismeni ispit (P3) 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 20 0,7
Pismeni ispit (P4) 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 45 1,5
UKUPNO 100% (PN+P+S+UI/5) 60 180 6
Završni usmeni ispit (UI) -student polaže UI ukoliko želi višu ocjenu ili nije položio parcijalne ispite tijekom semestra 90% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit (P3) Ispit, programski obuhvaća nastavne jedinice 8. i 9. tjedna nastave. Ispit je pismeni putem kolokvija. 15. tjedan
Pismeni ispit (P4) Ispit, programski obuhvaća nastavne jedinice 1., 9. 10., 11., 12., 13., i 14. tjedna nastave. Ispit je pismeni putem kolokvija. 15. tjedan
Nadoknada putem samostalnog zadatka Ukoliko je student iz opravdanih razloga izostao s većeg broja sati od dozvoljenog (čl. 12., Pravilnik o studiranju….na AFZ), omogućuje mu se nadoknada putem samostalnog zadatka. Tijekom ispitnih rokova, a prije usmenog ispita
Završni usmeni ispit (UI) Nositelj predmeta daje konačnu ocjenu u koju ulazi prosjek ocjena ispita P1, P2, P3, i P4. Student polaže UI ukoliko želi višu ocjenu ili nije položio parcijalne ispite tijekom semestra Ocjenjuje se usvojeno znanje, analitičnost i sposobnost kritičkog razmišljanja Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Definicija programa Ekološkog maslinarstvo P. Povijest maslinarstva Sredozemlja i hrvatskog maslinarstva. Komparativne prednosti i nedostaci podizanja ekoloških maslinika u Hrvatskoj u odnosu na razvijene zemlje na Mediteranu i u svijetu.
 2. Kratki pregled primjene sredstava za zaštitu bilja u maslinarstvu, od konvencionalne preko integrirane do ekološke proizvodnje.
 3. Procjena populacije štetnika u masliniku, dentifikacija bolesti i procjena jačine infekcije bolestima. Pragovi tolerancije P
 4. Terminologija u ekološkoj poljoprivredi. Definicija ekološke poljoprivrede. Smjerovi (škole) ekološke poljoprivrede; Međunarodne organizacije i institucije ekološke poljoprivrede
 5. Broj gospodarstava i površine u ekološkoj poljoprivredi u Europi, svijetu i RH.
 6. Standardi i smjernice u ekološkoj poljoprivredi. Zakon i pravilnici u RH u ekološkom uzgoju bilja i stoke.
 7. Seminar - polaznici modula, sami, u manjim grupama, obrađuju pojedino područje, temu ili cjelinu vezanu uz eko-poljoprivredu. Pripremljeni rad iznose na predavanju, koji služi kao temeljni materijal za raspravu. Ocjena seminara uključena je u ocjenu modula.
 8. Nove spoznaje i metode iz područja ishrane bilja, koje su primjenjive u očuvanju agroekosustava. Utjecaj različitih agrokemijskih sredstava (mineralna gnojiva, zaštitna sredstva, organski materijali…) na onečišćenje tla i podzemnih voda u maslinicima. Utjecaj tla i sorti na primanje, translokaciju i akumulaciju teških metala i dušika u plodu maslina i maslinovom ulju.
 9. Granične vrijednosti za teške metale (esencijalne i neesencijalne), kritički osvrt na njih i usporedba sa međunarodnim graničnim vrijednostima
 10. Sortiment masline u Hrvatskoj ( Introducirane sorte, autohtone i tradicionalne , novootkrivene).
 11. Specifičnosti rezidbe masline u ekološkom uzgoju.
 12. Specifičnosti u odabiru prikladnih pedoloških i klimatskih uvjeta za ekološko maslinarstvo.
 13. Seminarski radovi – studenti odabiru teme u konzultaciji i odobrenje nastavnika S
 14. Berba, transport i prerada maslina tehnologijama dobivanja ekološkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja .
 15. Konzultacije, ispit.

Obvezna literatura

 1. Lampkin, N. (1994). Organic Farming. Farming Press. p. 715.
 2. Hamilton, N. (2007). Grow Organic: fruit and vegetables fresh from your garden. London: New Holland.
 3. Grewell, J. B., Danly, L. L. M., Landry, C. J. (2003). Ecological agrarian: agriculture&#39;s first evolution in 10000 years. Purdue University Press.
 4. Gucci ,R., Cantini, C. (2008). Rezidba i uzgojni oblici za suvremeni uzgoj maslina. Rijeka: Uliks .
 5. Koprivnjak, Olivera (2006). Djevičansko maslinovo ulje od masline do stola. Poreč : MIH d.o.o.
 6. Miljković, I. …et al. (2011). Maslina i maslinovo: ulje božji dar u Hrvata = Olive and olive oil a gift from God to the Croats. Zagreb : Mavi : Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo.

Preporučena literatura

 1. Krišković, P. (1987). Osnove biološkog voćarstva. Rijeka: Tisak..
 2. Krišković, P. (1989). Bioagrikultura. Zagreb: Mladost .
 3. Steffen, R. (1999). Organic farming: methods and markets: an introduce to ecological agriculture. Rodale Press.
 4. Fiorino, P. (2007). Olea : trattato di olivicoltura . Bologna: Edagricola.
 5. Bakarić, P. (2002.) Sorte maslina Dubrovačkog primorja. Dubrovnik: vlast. nakl. , ISBN 953-98233-0-8
 6. Bulić, S. (1921). Građa za dalmatinsku elajografiju. Šibenik: Pokrajinska uprava za Dalmaciju.
 7. Hugues, C. (1999). Maslinarstvo Istre. Zagreb: Ceres.
 8. Kiritsakis, Apostolos ( Paol) K. (1998). Olive oil from the tree to the table. Trumbull, Connecticut : Food &amp; nutrition press.
 9. Škarica, B. … et al.(1997). Maslina i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj. Punat: Bonifačić.