Studijski program

Proizvodnja stolnog grožđa (169440)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R2
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 15
Seminar 1
Terenske vježbe 14
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
prof. dr. sc. Bernard Kozina
Izvođač vježbi
dr. sc. Mirela Osrečak
izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
prof. dr. sc. Bernard Kozina
Marina Anić, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70
Dobar (3) 71-80
Vrlo dobar (4) 81-90
Izvrstan (5) 91-100
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave, seminarski rad

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan

Opis predmeta

Modul daje temeljna znanja o stanju i perspektivi proizvodnje stolnog grožđa u svijetu i Hrvatskoj, s osnovnim gospodarskim značajkama i ekološkim uvjetima proizvodnje. Uči studente o temeljnim principima projektiranja i podizanja vinograda stolnog grožđa, s izborom odgovarajućih kultivara, podloga i sustava uzgoja. U dijelu modula koji obrađuje specifičnosti agrotehnike i ampelotehnike u proizvodnji stolnoga grožđa, posebice se objašnjava značaj navodnjavanja vinograda. Opisuju se biološke i tehnološke karakteristike različitih stolnih kultivara i kriteriji izbora za proizvodnju.Tumači se selekcija i stvaranje novih kultivara stolnog grožđa. U sadržaju modula obrađuje se tema utvrđivanja opimalnog roka berbe, branje i sortiranje grožđa, ambalaža, način pakiranja te privremeno i dugoročno čuvanje i skladištenje stolnog grožđa.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Modul daje stručno znanje i djelovanje u proizvodnji stolnog grožđa

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Grupa studenata samostalno izrađuje i prezentira rad iz različitih tema vezanim za proizvodnju stolnog grožđa, a služi kao nadopuna znanju sa predavanja.
 • Terenske vježbe
  Praktične vježbe u vinogradu na pokušalištu Jazbina vezane za različite ampelotehničke zahvate i projektiranje vinograda

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Iskazati temeljno znanje o značajkama proizvodnje stolnog grožđa te stanju i perspektivi proizvodnje u svijetu i Hrvatskoj. Završni ispit
Isplanirati postupak projektiranja i podizanja vinograda stolnog grožđa te sadnje i njege mladog vinograda. Završni ispit, praktične vježbe, sudjelovanje u raspravama tijekom terenske nastave
Objasniti osnovu odabira različitih sustava uzgoja i navesti karakteristike pojedinog ampelotehničkog zahvata u rodnom vinogradu Završni ispit, sudjelovanje u raspravama tijekom terenske nastave
Definirati osnovne značajke različitih sustava uzdržavanja tla u vinogradu te navesti sustave i učinke navodnjavanje vinograda stolnog grožđa Završni ispit, sudjelovanje u raspravama tijekom terenske nastave
Opisati karakteriste pojedinih stolnih kultivara, navesti područja uzgoja i značaj pojedinih kultivara u svijetu. Završni ispit, aktivno sudjelovanje u vježbama u praktikumu
Utvrditi optimalni rok berbe te objasniti tehnologiju branja, pakiranja i čuvanja stolnog grožđa Završni ispit, sudjelovanje u raspravama tijekom terenske nastave
Pripremiti i prezentirati seminarski rad na određenu temu u suradnji sa ostalim studentima Seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi. Izrada nastavnih materijala. Osmišljavanje tema za seminarske radove. Održavanje konzultacija i usmenih ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima, terenskim vježbama i vježbama u praktikumu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminarski rad 1 16 0,5
Usmeni ispit 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 45 1,5
Predavanja+vježbe 29 29 1
Ukupno 100 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Grupe studenata u prvim tjednima nastave dobivaju teme seminarskog rada koje moraju izraditi i prezentirati u dogovorenom terminu. U istom terminu dužni su predati pisani rad. 8. tjedan nastave Iznimno, u slučaju opravdanog razloga student izrađuje samostalno seminarski rad
Usmeni ispit Na ispitu se studentima postavlja određen broj pitanja iz različitih dijelova programskog sadržaja. ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Značajke proizvodnje stolnog grožđa, stanje i perspektiva u svijetu i Hrvatskoj, P
 2. Projektiranje i podizanje vinograda stolnog grožđa, P
 3. Sustavi uzgoja stolnog grožđa, P
 4. Rezidba vinograda u zrelo, T
 5. Sustavi uzdržavanja tla i navodnjavanje vinograda, P
 6. Kultivari stolnog grožđa, P
 7. Projektiranje vinograda stolnog grožđa, T
 8. Projektiranje i podizanje vinograda stolnog grožđa, P; Seminarski radovi, S
 9. Sustavi uzgoja i ampelotehnika, P
 10. Ampelotehnika- zeleni rez, T
 11. Kultivari stolnog grožđa, T
 12. Ampelotehnika- zeleni rez, T
 13. Kultivari stolnog grožđa, T
 14. Kultivari stolnog grožđa, berba, pakiranje i čuvanje, P
 15. Berba, pakiranje i čuvanje stolnog grožđa, T

Obvezna literatura

 1. Karoglan, M., Osrečak, M., Andabaka, Ž., Brodski, A. (2017). Proizvodnja stolnog grožđa- skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu
 2. Fazinić N., Fazinić M., (1990): Stolno grožđe, Poljoprivredni kombinat-Zadar, Zadar
 3. Mirošević, N., (1996): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 4. Fazinić N., (1971): Suvremeno vinogradarstvo, Institut za HZZV