Studijski program

Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina (169443)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 10
Laboratorijske vježbe 20
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ana Jeromel
doc. dr. sc. Ana Marija Jagatić Korenika
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Ana Marija Jagatić Korenika
Preduvjeti
Vinarstvo
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ana Jeromel
prof. dr. sc. Ana Jeromel

Opis predmeta

Program modula Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina omogućuje studentima usvajanje temeljnih znanja o senzornim svojstvima vina, načinu i metodama senzornog ocjenjivanja te definiranju kakvoće vina temeljem mirisnih i okusnih svojstava. Kroz program modula studenti se upozanaju sa osnovim mirisima i okusima vina pojedinih sorata te njihovim promjenama tijekom dozrijevanja vina. Tijekom kušanja vina usvajaju znanja o utjecaju pojedinih kemijskih spojeva na okusna i mirisna svojstva vina te se upoznaju sa pojedinim manama i bolestima vina.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje postupka senzornog ocjenjivanja vina te omogućuje donošenje samostalnog zaključka o kakvoći pojedinog vina

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Obuhvaćaju aktivno upoznavanje sa osnovnim okusima i mirisima vina kroz kušanje vodenih otopina te ocjenjivanje vina pojedinih sorata različitim metodama ocjenjivanja.
 • Predavanja

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nabrojati osnovna senzorna svojstva vina. Završni ispit
Identificarti prisutnost pojedine mane i/ili bolesti vina. Aktivno vrednovanje vina tijekom ocjenjivanja vina u sklopu vježbi
Rangirati vina, zavisno od njegovih mirisnih i okusnih svojstava. Aktivno vrednovanje vina tijekom ocjenjivanja vina u sklopu vježbi
Odabrati i primijeniti odgovarajuću metodu senzornog ocijenjivanja vina. Završni ispit
.Ustanoviti senzorne razlike među vinima različitih kultivara. Aktivno vrednovanje vina tijekom ocjenjivanja vina u sklopu vježbi
Isplanirati tijek senzornog ocjenjivanja vina. Aktivno kroz vježbe te pasivno, teorijski, putem završnogispita

Način rada

Obaveze nastavnika

Informirati studente o nastavnom planu predmeta, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu oblikovanja ponderirane ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavanje svih oblika nastave utvrđenih nastavnim planom. Organizacija i priprema uzoraka te ocjenjivačkih listića za degustaciju . Održavanje konzultacija, i završnih ispita. Priprema nastavnih i ispitnih materijala.

Obaveze studenta

Studenti su obavezni redovito prisustvovati na nastavi, a evidenciju nastave provodi predmetni profesor. Za ostvarivanje prava na potpis, studenti su obavezni tijekom cijelog semestra nazočiti na najmanje 80% predavanja i 80% vježbi. Ukoliko je student izostao sa nastave više od dopuštenog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen te je dužan ponovno upisati predmet u idućoj akademskoj godini. Studenti su obavezni prisustvovati i vježbama, gdje se od njih očekuje aktivan angažman, sudjelovanje u raspravi i rješavanju zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Predavanja i vježbe 30 30 1
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Završni ispit Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. P:Uvod u senzorno ocjenjivanja Kakvoća vina, profesionalni ocjenjivači, senzorna svojstva
 2. P:Metode ocjenjivanja Brojčane , opisne
 3. P:Definiranje osnovnih pojmova Redoslijed ocjenjivanja, uvjeti u kojima se ocjenjuje
 4. P:Degustacija vina Redoslijed ocjenjivanja, uvjeti u kojima se ocjenjuje
 5. P:Tehnika kušanja vina Način ocjenjivanja pojedinih svojstava vina
 6. T:Posjeta HCPHS Upoznavanje sa postupkom puštanja vina na tržište
 7. L:Upoznavanje sa osnovnim okusima Slatko, gorko, kiselo u vodenoj otopini
 8. L:Upoznavanje sa osnovnim mirisima Primarne, sekundarne i tercijalne arome
 9. L:Upoznavanje sa defektnim mirisima vina Hlapiva kiselost, etil acetat, hlapivi fenoli, UTA
 10. L:Boja vina Intenzitet i tonalitet boje bijelih i crnih vina
 11. L:Brojčane metode ocjenjivanja Metoda redoslijeda, triangl test, paired sample
 12. L:Brojčane metode ocjenjivanja Metoda 100 bodova, buxbaum metoda
 13. L:Opisne metode ocjenjivanja Deskriptori za bijela i crna vina
 14. L:Ocjenjivanje vina bijelih sorata Vina različitih godišta i tehnologija proizvodnje
 15. L:Ocjenjivanje vina crnih sorata Vina različitih godišta i tehnologija proizvodnje

Obvezna literatura

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije ( Merlin sustav e-učenja)

Preporučena literatura

 1. Jackson, R.S. (2009). Wine tasting. Academic press.
 2. Peynaud, E. (1996). The taste of wine. Wiley & Sons.