Studijski program

Tehnologija vina (144471)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 20
Terenske vježbe 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ana Jeromel
doc. dr. sc. Ana Marija Jagatić Korenika
doc. dr. sc. Marin Mihaljević Žulj
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Ana Marija Jagatić Korenika
doc. dr. sc. Marin Mihaljević Žulj
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ana Jeromel
prof. dr. sc. Ana Jeromel

Opis predmeta

Program modula Tehnologija vina omogućuje studentima nadogradnju i proširivanje temeljnih znanja o pojedinim tehnološkim procesima vinarske proizvodnje i njihovom utjecaju na kakvoću vina. Kroz program modula Tehnologija vina studenti usvajaju znanja o prikladnosti pojedinog tehnološkog procesa proizvodnje s obzirom na specifičnosti kultivara i proizvodne godine te ulozi pojedinog tehnološkog procesa u promjenama fizikalno-kemijskog sastava mošta i vina. Kroz auditorne i terenske vježbe studenti stječu praktična znanja vezana uz procese filtracije i dorade te korištenje enološke opreme u vinarskoj proizvodnji.
Provjeravanje ishoda učenja

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje različitih tehnoloških procesa primjenjivih u vinarskoj proizvodnji te omogućava rješavanje problema donošenjem samostalnih zaključaka temeljenih na stečenim teorijskim i praktičnim znanjima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  obuhvaćaju vježbe(u podrumu) vezane uz postupak dorade i stabilizacije vina

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Isplanirati i analizirati cijelokupan tehnološki proces proizvodnje zavisno od kultivara i tipa vina koji se želi proizvesti. Završni ispit
Identificirati razloge primjene enoloških sredstva dozvoljenih u procesu proizvodnje vina. Završni ispit
Preporučiti i objasniti tehnologiju proizvodnje za bijela, roze i crna vina, zavisno od uvjeta proizvodnje i specifičnosti proizvodne godine. Završni ispit
Odabrati i prezentirati prikladan tehnološki proces dorade vina, zavisno od njegovog kemijskog sastava i organoleptičnih svojstava. Završni ispit
Argumentirati mišljenje o prednostima/nedostacima primjene pojedinog tehnološkog procesa na kemijski sastav i organoleptična svojstva vina. Završni ispit
Demonstrirati rad pojedinih strojeva vezanih uz tehnologiju proizvodnje vina. Aktivno kroz vježbe te pasivno, teorijski, putem završnog ispita

Način rada

Obaveze nastavnika

Informirati studente o nastavnom planu predmeta, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu oblikovanja ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavanje svih oblika nastave utvrđenih nastavnim planom. Održavanje konzultacija, pisanih testova znanja i završnih ispita. Priprema nastavnih i ispitnih materijala.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave (predavanja, vježbe) predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje na vježbama na pokušalištu i terenu. Za ostvarivanje prava na potpis, studenti su obavezni tijekom cijelog semestra nazočiti na najmanje 80% predavanja i 80% vježbi. Ukoliko je student izostao sa nastave više od dopuštenog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen te je dužan ponovno upisati predmet u idućoj akademskoj godini. Studenti su obavezni prisustvovati i vježbama, gdje se od njih očekuje aktivan angažman, sudjelovanje u raspravi i rješavanju zadataka

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Pohađanje predavanja i vježbi 30 30 1
UKUPNO 100% 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Biološko otkiseljavanje vina P Maloalkoholna i malolaktična fermentacija
 2. Malolaktična fermentacija P Vrijeme inokulacije, uloga bakterije, promijene u kemijskom sastavu, utjecaj na aromu
 3. Primjena enzima u vinarstvu P Pektolitički, proteaze, B-glikozidaze, glukanaze
 4. Mogućnosti ekstrakcije i kvaliteta vina P Fizikalne, kemijske i biološki čimbenici ekstrakcije spojeva iz grožđa, mošta, vina
 5. Karbonska maceracija P Tehnologija proizvodnje u atmosferi zasićenoj CO2
 6. Maceracija grožđa P Hladna, klasična, produžena, termovinifikacija
 7. Tehnologija sur lie P Proizvodnja vina držanjem na talogu
 8. Tehnološke mogućnosti korekcije kemijskog sastava mošta i vina P Korekcija alkohola, pH, sadržaja šećera
 9. Inertni plinovi u vinarstvu P Uloga dušika, ugljičnog dioksida, argona
 10. Barrique u vinarstvu P Vrste barriquea, način paljenja, utjecaj na vino
 11. Kemijske i fizikalne metode provjere stabilnosti vina A Test na tartaratnu stabilnost (kalijeve i kalcijeve soli),bentotest, konduktometrija
 12. Nefelometrija A Određivanje stupnja bistroće
 13. Flotacija, Mikrooksidacija A Utjecaj na sastav mošta, načini primjene, aparati
 14. Filtracija vina T Primjena naplavne i pločaste filtracije
 15. Stablizacija vina T Pokazna vježba u podrumu

Obvezna literatura

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije ( Merlin sustav e-učenja)

Preporučena literatura

 1. Radovanović, V. (1986). Tehnologija vina. Beograd: IRO „Građevinska knjiga“.
 2. R. Jackson, R. (2000). Wine science. Academic press.
 3. Riberau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Doneche, B., Lonvaud, A. eds. (2006). Handbook of enology.
 4. Vol. 1: The Microbiology of Wine and Vinification. -2nd ed., J. Wiley & Sons.
 5. Riberau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Doneche, B., Lonvaud, A. eds. (2006). Handbook of enology.
 6. Vol. 2: Chemistry of Wine, Stabilization and Treatments. -2nd ed., Wiley & Sons.
 7. Margalit , Y. (2013).Concepts in wine technology. The wine appreciation guild Ltd.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Tehnologija vina, Poljoprivredni fakultet u Osijeku