Studijski program

Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu (144480)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R2
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 20
Laboratorijske vježbe 4
Seminar 6
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
prof. dr. sc. Ana Jeromel
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
izv. prof. dr. sc. Darko Preiner

Opis predmeta

Uspješnost i unapređenje vinogradarsko vinarske proizvodnje ovisi u velikoj mjeri o znanstvenim dostignućima i njihovoj implementaciji u tehnološke procese. Ovaj predmet upoznaje studente sa metodama istraživanja u vinogradarstvu i vinarstvu, kritičkom analizom rezultata dosadašnjih istraživanja te najnovijim dostignućima ove grane znanosti. Ciljevi ovog predmeta su: osposobljavanje studenata za samostalno prikupljanje, procjenu, vađenje i sintezu informacija; korištenje najnovijih rezultata razvojnih i primijenjenih istraživanja u unapređenju proizvodnje grožđa i vina; studente osposobiti za samostalni rad u istraživačkim timovima; osposobljavanje za prijenos novih znanstvenih spoznaja u praksu. Ujedno tijekom ovog modula studenti stječu određene vještine potrebne u provedbi istraživanja za potrebe diplomskog rada, korištenje baza podataka, bibliografskih programa (Endnote, Zotero i sl.) kao i izrada preglednih radova. Kroz modul je cilj razviti i prezentacijske vještine neophodne u mnogim područjima djelovanja nakon završenog studija.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Kroz ovaj predmet student se osposobljava za razumijevanje i kritičku evaluaciju rezultata znanstvenih istraživanja iz područja vinogradarstva i vinarstva s naglaskom na primijenjena istraživanja. Studenti dobivaju znanja potrebna za provođenje istraživanja iz ovog područja, ali i za implementaciju znanstvenih dostignuća u tehnološke procese.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Provode se prema unaprijed dogovorenom planu, a izvode se putem ppt prezentacija. Dio predavanja provodit će se interaktivno sa studentima korištenjem metoda grupnog rada, diskusije i prezentacije određene teme.
 • Seminari
  Cilj ovog rada je izrada preglednog rada iz određene teme temeljem uputa i znanja o korištenju znanstvenih baza podataka i kritičke evaluacije rezultata većeg broja istraživanja provedenih na određenu temu s ciljem donošenja određenih zaključaka i preporuka.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbama u praktikumu studente će se upoznati sa metodama uzorkovanja (u proizvodnim nasadima, podrumu i sl.), prikupljanja i statističke obrade podataka prikladne za određeni tip istraživanja. Provodit će se na znanstveno nastavnom pokušalištu Jazbina.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
usporediti vrste i specifičnosti istraživanja u vinogradarstvu i vinarstvu Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni ispit.
dizajnirati pokuse u vinogradarskim i vinarskim istraživanjima, primijeniti prikladne metode uzorkovanja, prikupljanja podataka i njihove statističke obrade podataka Sudjelovanje u raspravama, kolokvij.
opisati vrste i strukturu znanstvenih radova, znanstvene časopise koji pokrivaju teme vezane uz vinogradarstvo i vinarstvo s naglaskom na razvojna i primijenjena istraživanja Sudjelovanje u raspravama, kolokvij.
odabrati baze podataka i kritički pristupiti rezultatima istraživanja iz područja vinogradarstva i vinarstva s ciljem njihovog korištenja u unapređenju tehnologije proizvodnje grožđa i vina Seminar, usmeni ispit, rasprave.
Upravljati istraživanjem s ciljem unapređenja određenih tehnoloških rješenja u proizvodnji grožđa i vina. Kolokvij, seminarski rad, usmeni ispit.

Način rada

Obaveze nastavnika

Prezentacija nastavnog sadržaja, vođenje zadataka iz vježbi, vođenje rasprava vezano uz kritičku analizu sadržaja najznačajnih i novoobjavljivanih znanstvanih radova iz područja vinogradarstva i vinarstva, priprema tema seminarskih radova, pomoć u izradi i prezentaciji seminarskih radova, konzultacije.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja, aktivno praćenje i sudjalovanje u raspravama, izrada seminarskog rada i predstavljanje istog pred studijskom grupom.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi Korektivni bodovi 24 24 0,8
Izrada seminara 33% 6 18 0,7
Kolokvij 33% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
22 0,7
Završni usmeni ispit 34% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
26 0,8
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi +,0, - na konačnu ocjenu
Izrada seminara Ukupnu ocjenu čine ocjene pisanog rada (33%), prezentacije (33%) i odgovora na postavljena pitanja (33%)

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul - općenito o modulu, silabus modula, cilj modula, ishodi modula. Vrste istraživanja u vinogradarstvu i vinarstvu. – P
 2. Znanstveno istraživanje u vinogradarstvu i vinarstvu, pregled literature, postavljanje ciljeva i hipoteze postavljanje pokusa – P.
 3. Uzorkovanje, prikupljanje podataka, statistička obrada podataka. – P
 4. Metode uzorkovanja i priprema uzoraka grožđa i vina (Pokušalište Jazbina) – V
 5. Kolokvij; Pregledni znanstveni rad, struktura i specifičnosti, primjeri. Korištenje bibliografskih programa (Endnote, Zotero i sl.) – P
 6. Znanstvene baze podataka i znanstveni časopisi iz vinogradarstva i vinarstva, znanstvene institucije u Hrvatskoj i svijetu. – P
 7. Specifičnosti istraživanja u postupcima oplemenjivanja kod vinove loze, postavljanje pokusa, utvrđivanje sortnih i klonskih razlika. – P
 8. Kritička evaluacija znanstvene literature – vinogradarstvo. Kritička analiza sadržaja najznačajnijih objavljenih znanstvenih radova – P
 9. Kritička evaluacija znanstvene literature – vinogradarstvo. Kritička analiza sadržaja novoobjavljenih znanstvenih radova – P
 10. Kritička evaluacija znanstvene literature – vinarstvo. Kritička analiza sadržaja najznačajnijih znanstvenih radova – P
 11. Kritička evaluacija znanstvene literature – vinarstvo. Kritička analiza sadržaja novoobjavljenih znanstvenih radova – P
 12. Međuispit; Obrada pojedinih tema u formi preglednog rada – S
 13. Obrada pojedinih tema u formi preglednog rada – S
 14. Izrada prijedloga istraživanja s ciljem unaprjeđenja određenih tehnoloških aspekata proizvodnje grožđa i vina – S
 15. Terenske vježbe - Prikaz vinogradarskih i vinarskih istraživanja i projekata na Znanstveno-nastavnom pokušalištu Jazbina Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta. - V

Obvezna literatura

 1. Kniewald, J. Metodika znanstvenog rada, Zagreb, 1993.
 2. Zelenika, R. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Rijeka, 1990.
 3. Silobrčić, V. Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo, Zagreb, 1983.
 4. Jackson, R.S. Wine science: principles and applications, Amsterdam [etc.] : Elsevier, Academic Press, 2008

Preporučena literatura

 1. Znanstveni časopisi vezani uz područje vinogradarstva i vinarstva
 2. American Journal of Enology and Viticulture, Vitis, Australian Juornal of Viticulture and Enology isl.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • UC Davis, Kalifornija, SAD: Advances in the Science of Winemaking, Critical Evaluation of Scientific Literature
 • BOKU, Beč: Viticultural and Pomology Journal Club