Studijski program

Komunikacijski sustavi (144463)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
Seminar 15
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Vitomir Grbavac
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Lucija Blašković
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Lucija Blašković
doc. dr. sc. Lucija Blašković

Opis predmeta

Upoznati polaznike na teorijskoj i praktičnoj razini sa računalnim komunikacijskim sustavima i mrežama te vještinama nužno potrebitim u suvremenom radu i poslovanju. U tu svrhu valja teorijski i praktično ovladati raspoloživim komunikacijskim alatima, kojji su standard suvremenih komunikacija. Informacijsko-komunikacijska pismenost i osobne vještine vezane uz kompjutorske komunikacije, resurse na ovoj razini akademskog obrazovanja u fokusu su izučavanja ovog predmeta.
Programski dijelovi modula su sljedeći:
1. Struktura i arhitektura komunikacijskih sustava u globalnoj strukturi info sustava
2. Spektar suvremenih komunikacijskih sredstava i tehnika
3.Telekomunikacijski standardi, režimi i organizacije
4. Elektronički sastanci
5. Uloga ljudskog faktora u komunikacijama
6. Menadžment i komunikacije
7. Razvoj elektroničkih komunikacija i publikacija na Internetu i globalni razvoj interneta
8. Elektroničko poslovanje kroz njegovu genezu i strukturu
9. Suvremene komunikacije poljodjelskih sustava
10. Infornacijsko-tehnološka revolucija i suvremeni komunikacijski sustavi
11.Perspektive razvoja komunikacijskih sustava u poljodjelstvu
Laboratorijske vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje suvremenih komunikacijskih alata i tehnika, vezanih uz komunikacijske vještine na komunikacijskim mrežama.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja, odnosno završnog pismenog i usmenog ispita.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja vezana uz informacijsku i komunikacijsku pismenost i primjerenu agronomskoj struci.

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Predavanja
  U sklopu predavanja studenti na audiovizualan način usvajaju nastavne cjeline predviđene sadržajem programa i sudjeluju u diskusijama u kontekstu pojašnjenja obrađenog gradiva.
 • Seminari
  U sklopu seminara student je obvezabn izraditi seminarski rad iz određenih nastavnih cjelina predviđenih programom, kao i napraviti prezentaciju istog, a ocjena dobivena iz seminara sastavni je dio završne ocjene.
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Strukturu i arhitekturu komunikacijskih sustava u globalnoj komunikacijskoj strukturi. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Spektar suvremenih komunikacijskih sredstava i tehnika. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Telekomunikacijske standarde, režime i organizacije. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Elektroničke sastanke: priroda i mogućnosti. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Ulogu ljudskog faktora u komunikacijama. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Menadžment i komunikacije. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Razvoj elektroničkih komunikacija i publikacija na internetu i globalni razvoj interneta. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Elektroničko poslovanje kroz njegovu genezu i strukturu. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Suvremene komunikacije poljodjelskih sustava: građu i geometriju. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Infornacijsko-tehnološku revoluciju i ulogu suvremenhi komunikacijskih sustava. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz pokazne primjere, gotove primjere, predavanja i ocjenivanje studentskih seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obaveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, pokaznih primjera i seminara, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i vježbi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I Kolokvij 45 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 75 2,5
II Kolokvij 45 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 75 2,5
Seminar+vježbe 10 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 30 1
Ukupno 100 60 180 6
ILI Pismeni + Usmeni ispit 100 <60
60- 70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
Ukupno 100 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I Kolokvij pismeni 3. tjedan u 11. mjesecu -
II Kolokvij pismeni 2. tjedan u 01. mjesecu -
Seminar+vježbe prezentacija + završna vježba 2.tjedan u 01. mjesecu -
ILI Pismeni + Usmeni ispit Pismeni + Usmeni zimski i ljetni rokovi u akademskoj godini -

Tjedni plan nastave

 1. Suvremene komunikacije i društvo.
 2. Znanstveno –teorijska utemeljenost komunikacijskih sustava.
 3. Uloga komunikacijskih sustava u izgradnji informacijskog društva: (globalno i nacionalno).
 4. Struktura i arhitektura suvremenih komunikacijskih sustava. Suvremena komunikacija: sredstva i tehnike. Suvremene komunikacije i elektroničko poslovanje:geneza i struktura.
 5. Podatkovne komunikacije i sredstva.
 6. Telekomunikacijski standardi i organizacije.
 7. Funkcionalni aspekti računalne osnove komunikacijskih sustava.
 8. Telekomunikacijski režimi i usluge.
 9. Osobna komunikacija i usluge. Uloga ljudskog faktora u komunikaciji.
 10. Raznovrsnost spektra osobnih komunikacija i usluga.
 11. Elektronički sastanci: priroda i mogućnost.
 12. Suvremene komunikacije u funkciji poslovnog upravljanja.
 13. Aplikacije suvremenih komunikacija, Suvremene komunikacije poljodjelskih sustava.
 14. Razvoj elektroničkih komunikacija i publikacija na Internetu i sustavi javnog komuniciranja. Globalni dosezi razvoja interneta u današnjem svijetu: mogućnosti, ograničenja i rješenja.
 15. Utjecaj informacijske znanstveno-tehnološke revolucije na razvoj gospodarskih sustava na početku 21.stoljeća. Virtualna globalizacija i post modernističko društvo

Obvezna literatura

 1. Grbavac, V. , Grbavac, J., (2008) Komunikacijski sustavi, sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, DOIK, Zagreb
 2. Grbavac, V. , Grbavac, J., (2012) Praktikum iz informacijskih i komunikacijskih znanosti, skripta, DOIK, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Grbavac, V., (2010). Informatika kompjutori i primjena, četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje sveučilišnog udžbenika Sveučilišta u Zagrebu, DOIK, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Komunikacijski sustavi, Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet.
 • Komunikacijski sistemi, Fakultet za organizacijo veda, Univerza v Mariboru, Slovenija.