Studijski program

Rasadničarstvo voćarskih kultura (169445)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 24
Laboratorijske vježbe 28
Seminar 8
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Jelena Gadže
doc. dr. sc. Kristina Batelja Lodeta
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Jelena Gadže
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Jelena Gadže
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Prisustvovanje na nastavi i vježbama.

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Jelena Gadže
doc. dr. sc. Jelena Gadže

Opis predmeta

Modul obrađuje suvremene postupke razmnožavanja voćaka i načine održavanja matičnih nasada za proizvodnju sadnica. Programski dijelovi modula su sljedeći:
- Razmnožavanje podloga voćaka:
- generativno razmnožavanje
- vegetativno razmnožavanje (klasičnim postupcima, mikropropagacija in vitro)
- Razmnožavanje sorata:
- autovegetativno (klasičnim postupcima, mikropropagacija in vitro)
- cijepljenjem
- Prednosti i nedostaci različitih načina razmnožavanja. Uporaba podloga i međupodloga. Uzroci nedovoljne kompatibilnosti podloge i plemke. Međusobni utjecaji podloge i plemenite sorte.
- Specifičnosti razmnožavanja pojedinih voćnih vrsta
- Kvaliteta sadnog materijala
Studenti se detaljno upoznavaju s postupcima razmnožavanja voćaka kao i s fiziološkim procesima interne regulacije i međudjelovanja hipobionta i epibionta. Modul omogućuje studentima osnovna znanja o suvremenim postupcima u proizvodnji voćnog reprodukcijskog materijala i kvaliteti sadnog materijala kao pretpostavci uspješne proizvodnje voća.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje i primjenu osnovnih metoda i načina proizvodnje kvalitetnih voćnih sadnica. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja za rad u proizvodnji uz stjecanje temeljnih znanja za neograničeno istraživanje.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  u sklopu vježbi održat će se ukupno 28 sati u kojima će se detaljnije obraditi polmologija jezgričavih, koštičavih, lupinastih te jagodičastih vrsta. Također u sklopu terenske nastave planira se izlazak na voćnjak u pokušalištu Jazbina.
 • Predavanja
 • Seminari
  skupine od četiri studenata samostalno izrađuju i prezentiraju zadane teme vezane uz rasadničarsku proizvodnju 4 glavne skupine voćnih (jezgričave, koštičave, lupinaste, jagodaste) vrsta.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i prepoznati kategorije sadnog materijala Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Prepoznati najvažnije metode razmnožavanja voćarskih kultura Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Opisati prednosti i nedostatke različitih načina razmnožavanja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Organizirati proizvodnju sadnog materijala u različitim agroekološkim uvjetima Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Opisati i provesti postupak razmnožavanja i proizvodnje sadnog materijala Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Poznavati zakonsku regulativu vezanu za proizvodnju sadnog materijala Pismeni ispit
Pripremiti i prezentirati seminarski rad na zadanu temu u suradnji s grupom Seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom, održavanje konzultacija, održavanje ispita u objavljenim terminima. Vođenje evidencije o dolasku studenata na nastavu. Ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima. Izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara.

Obaveze studenta

Redovito prisustvovanje na nastavi i izvršavanje datih zadataka. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja, vježbi i terenske nastave te izrada seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 70% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 60 2
Priprema i prezentacija seminarskih radova 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 60 2
Prisustvo na nastavi 10% 28 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Završni pisani ispit Ispit obuhvaća cjelovit nastavni program s 20 pitanja. Za prolaz studenti moraju imati minimalno 60% od ukupnog broja bodova. Redovni ispitni rokovi. Prijavljuje se u sustavu ISVU Ako je pisani ispit negativan, student ponovno pristupa pismenom ispitu na jedan od ponuđenih ispitnih rokova.
Seminarski rad Student izrađuje prezentaciju. Seminarski radovi rade se u skupinama od 3 do 5 studenata. Ocjenjuje se – kvaliteta sadržaja, timski rad, prezentacijske vještine i poznavanje obrađene teme, te izrada rada u skladu sa uputama i predaja rada u dogovorenom roku. 12. i 13. tjedan nastave u semestru Nije moguće

Tjedni plan nastave

 1. Uvod i značenje rasadničarske proizvodnje, zakonske regulative
 2. Klasifikacija i organizacija rasadnika
 3. Proizvodnja matičnog sadnog materijala (matičnjaci) i klasifikacija sadnog materijala
 4. Generativno razmnožavanje
 5. Građa i karakteristika sjemena, klijanje i životni vijek sjemena
 6. Dormantnost sjemena i stratifikacija
 7. Vegetativno razmnožavanje (reznicama, grebenicama, izdancima, nagrtanjem) i tipovi reznica
 8. Metode cijepljenja, način spajanja i kompatibilnost podloge i plemke
 9. Karakteristike generativnih podloga
 10. Karakteristike vegetativnih podloga
 11. Razmnožavanje metodama in vitro
 12. Razmnožavanje biljaka kulturom meristema
 13. Tehnike cijepljenja te kvaliteta podloge i plemke
 14. Kontejnerska proizvodnje voćnih sadnice
 15. Čuvanje i pakiranje sadnog materijala

Obvezna literatura

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije
 2. Hartmann, H.T., Kester,D.E., Davies, E.T. 1990. Plant Propagation: Principles and Practices. Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey.
 3. Faust, M. 1989. Physiology of Temperate Zone Fruit Trees. John Wiley & Sons. New York
 4. Wertheim, S.J. 1998. Rootstock Guide. ISBN 90-803462-2-5

Preporučena literatura

 1. Pennsylvania Tree Fruit Production Guide. http://tfpg.cas.psu.edu/introduction/pdf.htm
 2. Ferree, D.C., Warrington, I.J (eds.) 2003. Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing. ISBN 0-85199-592-6
 3. Jackson, D., Looney, N.E. (eds.) 1999. Temperate and Subtropical Fruit Production. CABI Publishing. ISBN 0-85199-271-4
 4. Mišić, P. 1984. Podloge voćaka. Nolit – Beograd.