Studijski program

Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 8
Vježbe u praktikumu 10
Seminar 2
Terenske vježbe 10
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubičić
Preduvjeti
Botanika
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave i odrađena terenska nastava.

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović

Opis predmeta

Karakterizacija vaskularne flore Hrvatske, pregled najznačajnijih predstavnika (rodova i porodica) u kontekstu ugroženosti i rijetkosti. Prikaz ugroženih biljnih vrsta Hrvatske s posebnim osvrtom na morfologiju, sistematsku pripadnost i taksonomsku problematiku, ekologiju, rasprostranjenost u Hrvatskoj i Europi. Endemične vrste od nacionalnog značaja, koje se klasificiraju i dovode u kontekst očuvanja biljne raznolikosti. Prikazani su i različiti tipovi najugroženijih staništa u Hrvatskoj i vrsta koje rastu na tim staništima. Posebna pažnja je posvećena IUCN kategorijama ugroženosti i njihovim procjenama na nivou populacija. Važnost i uloga herbarijskih zbirki u istraživanjima nacionalne flore te uloga zakonske regulative u zaštiti prirode. Praktično poznavanje rijetkih i ugroženih biljnih vrsta na terenu, u praktikumu, te provođenje mjera njihove zaštite. Cilj predmeta je stjecanje znanja o rijetkim, ugroženim i endemičnim biljnim vrstama hrvatske flore. Prepoznavanje značenja ugroženih biljaka u očuvanju i zaštiti biljne raznolikosti u Hrvatskoj. Kroz terenski rad studenti se praktično upoznaju s prepoznavanjem rijetkih i ugroženih biljnih vrsta. Kroz seminarske radove studenti samostalno i/ili u grupama kroz praktičan rad svladavaju određena područja te se upoznaju s rijetkim, endemičnim i zakonom zaštićenim vrstama, a kroz grupne diskusije se debatira o rizicima, nedostacima i mogućnostima poboljšanja u zaštiti prirode. Polaganje ispita se provodi preko pismene provjere znanja i usmenog ispita.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Predmet omogućava stjecanje znanja o autohtonim rijetkim, ugroženim i endemičnim biljnim vrstama hrvatske flore te zakonske propise u zaštiti prirode. Prepoznavanje ugroženih biljaka u očuvanju biljne raznolikosti Hrvatske. Kroz terenski rad studenti se osposobljavaju prepoznavati takve vrste s mogućom primjenom u struci.

Oblici nastave

 • Konzultacije
  konzultacije se održavaju svaki utorak od 12-14 sati
 • Predavanja
 • Seminari
  seminari se provode u grupama od 3-5 studenata, gdje studenti izlažu prezentacije na zadane tematske cjeline, a nakon čega se vode debate i rasprave cijele grupe
 • Terenske vježbe
  vježbe se provode u prirodi u zaštićenim područjima (Samoborsko gorje i Rt Kamenjak u Istri)
 • Vježbe u praktikumu
  vježbe se provode u skupinama (od 10-15 studenata) uz korištenje mikroskopa, binokulara i ZAGR herbarijska zbirka za određivanje biljnih vrsta

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
identificirati prijetnje i razloge ugroženosti biljnih vrsta, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
identificirati rijetke, endemične i ugrožene vrste, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
izdvojiti potencijalne autohtone vrste za uzgoj, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
usporediti razlike između prirodnih staništa i staništa pod utjecajem čovjeka, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
ustanoviti zakonsku regulativu i primjenu u zaštiti prirode i očuvanju biljne raznolikosti, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
integrirati zakone na razini određenih područja, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
dizajnirati planiranje istraživanja u zaštiti prirode, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
ustanoviti nedostatke i negativne utjecaje na biljnu raznolikost, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
prezentirati ideju ili projekt o važnost očuvanja biljne raznolikosti u određenom području, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje nastave (predavanja i vježbe), održavanje konzultacija, priprema nastavnih materijala, organiziranje i održavanje ispita tijekom ispitnih rokova. Održavanje terenske nastave.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi te polaganje ispita u ispitnom roku. Pohađanje terenske nastave je neizostavno.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Kontinuirano pohađanje i aktivno sudjelovanje na nastavi te izvođenje seminara 10% 30 30 1
Završni ispit 90% < 60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Ukupno 100% 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, ugroženost (P) - Uvodni dio, opis i ciljevi modula, IUCN kriteriji i kategorije ugroženosti, Crvena knjiga-koncept i uloga, ugroženost i stanje hrvatske flore.
 2. Endemi i endemizam (P) - Endemi, podjela, evolucija i endemizam na području Hrvatske.
 3. Herbarijske zbirke (S) - Važnost (uloga i primjena) herbarijskih zbirki u istraživanjima flore i rijetkih biljnih vrsta.
 4. Biogeografske regije, zaštićena područja (P) - Biogeografske regije Hrvatske, podjele, pregled rijetkih i ugroženih vrsta po regijama, nacionalni parkovi, parkovi prirode i ostala zaštićena područja-pregled i zanimljivosti.
 5. Ugrožena staništa, zakonska regulativa u zaštiti prirode (P) - Značaj i uloga zakonske regulative u zaštiti prirode i zaštiti biljnih vrsta, dozvole za uvoz i izvoz biljnog materijala (gost predavač iz DZZP).
 6. Seminarska izlaganja (S) - Tematski seminari (ugroženost i endemizam), uvod u terenske nastavu.
 7. Samoborsko gorje (T) - Terenska nastava na području Samoborskog gorja (Japetić-Okić). Upoznavanje i identifikacije rijetkih, endemičnih i ugroženih kontinentalnih biljnih vrsta.
 8. Proljetnice-prepoznavanje i određivanje (PK) - Proljetnice hrvatske flore, važnost, prepoznavanje i determinacija vrsta.
 9. Rijetke i ugrožene biljke-određivanje (PK) - Prepoznavanje i determinacija rijetkih i ugroženih biljnih vrsta.
 10. Endemične biljke-prepoznavanje (PK) - Prepoznavanje i determinacija endemičnih biljnih vrsta.
 11. Determinacija i izrada herbarija (PK) - Primjena herbarijskih zbirki u istraživanjima flore i rijetkih biljnih vrsta te izrada i determinacija herbarijskih primjerka.
 12. Kartiranje flore (PK) - Upoznavanje s metodologijom i konceptom kartiranja vaskularne flore.
 13. Istra, Rt Kamenjak (T) - Terenska nastava na zaštićenom području (Rt Kamenjak, Istra). Upoznavanje i identifikacije rijetkih, endemičnih i ugroženih mediteranskih biljnih vrsta. Procjena stanja ugroženosti na terenu.
 14. Konzultacije - Konzultacije vezane za ispitnu građu i polaganje ispita.
 15. Pismena provjera znanja - Ispitni rok. Završni usmeni ispit.

Obvezna literatura

 1. Britvec, Mihaela, Bogdanović, S., Ljubičić, I., Vitasović Kosić, I. (2013). Biljni svijet livada i pašnjaka Ćićarije. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 2. Kutle, A. (1999). Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite. Zagreb: Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša.
 3. Nikolić, T. (2006). Flora – priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode.
 4. Nikolić, T., Topić, J. , ur. (2004). Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode.
 5. Topić, J., Ilijanić, Lj., Nikolić, T. (2006). Staništa: priručnik za inventarizaciju, kartiranje i praćenje stanja. Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode.
 6. Topić, J., Vukelić, J. (2009). Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU. Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode.
 7. Britvec, M., Bogdanović, S., Ljubičić, I., Vitasović Kosić, I. (2015). Rijetke biljke jadranskog priobalja. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.

Preporučena literatura

 1. Domac, R. (1994). Flora Hrvatske: priručnih za određivanje bilja. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Nikolić, T. (2013). Sistematska botanika: raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Zagreb: Alfa.
 3. Nikolić, T.,ur. (2013). Flora Croatica Database (http://hirc.botanic.hr/fcd/). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Botanički zavod s Botaničkim vrtom.
 4. Nikolić, T., Topić, J., Vuković, N.,ur. (2010). Botanički važna područja Hrvatske. Zagreb: Školska knjiga, Prirodoslovno-matematički fakultet.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ugroženost i zaštita kopnenih staništa u Hrvatskoj (PMF, Zagreb)
 • Flora Hrvatske (PMF, Zagreb)