Studijski program

Samoniklo voće (144488)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 28
Laboratorijske vježbe 20
Seminar 8
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Boris Duralija
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
prof. dr. sc. Sandra Voća
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Boris Duralija
izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
doc. dr. sc. Aleš Vokurka
Marko Vuković, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Boris Duralija
prof. dr. sc. Boris Duralija

Opis predmeta

Modul obrađuje bioraznolikost samoniklog voća, njegovo trenutačno iskorištavanje i potencijale na području Republike Hrvatske. Modul obuhvaća jezgrićave, koštićave, lupinaste i jagodaste samonikle voćne vrste.
Za svaku samoniklu voćnu vrstu proučavaju se:
- morfološka svojstva (vegetativni i generativni organi)
- fiziološka svojstva (cvatnja, rast i razvitak ploda)
- odnos prema okolini (voda, svjetlost, temperatura i sl.)
- kemijski sastav ploda (antocijani, fenoli, vitamini i dr.)
- mogućnost iskorištavanja (podloge, oprašivači, prerađevine i sl.)
Kod nekih samoniklih voćnih vrsta detaljnije će se obraditi rasprostranjenost, molekularna raznolikost, uvođenje u proizvodnju, stvaranje sortimenta, razmnožavanje, rezidba na rod, berba i ostalo.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o samoniklim vrstama voća, njihovoj morfologiji i fiziologiji te odnosu prema okolinskim čimbenicima a što je temelj za njihovo bolje iskorištavanje.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  sklopu laboratorijskih vježbi izvode se vježbe iz područja prepoznavanja samoniklog voća pomoću ključa za determinaciju, molekularne raznolikosti samoniklog voća, biologije (morfologije i fiziologije) i upoznavanja s tehnološkim vrijednostima plodova i ostalih dijelova biljke.
 • Predavanja
 • Seminari
  Seminarski rad – izrađuje svaki student samostalno vezano uz sadržaj predmeta u pisanoj formi i kao prezentaciju.
 • Terenske vježbe
  u sklopu terenskih vježbi organizira se obilazak Nacionalnog parka (Plitvička jezera/Krka) odnosno Parka prirode (Medvednica/Samoborsko gorje i Žumberak)

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti važnost bioraznolikosti samoniklog voća. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Obrazložiti na koje načine i zašto koristimo samonikle voćke u suvremenoj poljoprivredi Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Prikazati kako ekološki uvjeti određuju rasprostranjenost i zastupljenost samoniklih voćaka. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Prepoznati najvažnije vrste samoniklog voća. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Planirati i organizirati vlastita istraživanja na samoniklom voću te kritički diskutirati rezultate. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Analizirati elemente koji mogu utjecati na izumiranje populacija samoniklih voćki. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Opisati metode određivanja kemijskog sastava samoniklog voća. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Ocjeniti mogućnost upotrebljivosti ploda samoniklog voća u prehrani ljudi Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Isplanirati potrebe u očuvanju bioraznolikost populacija samoniklih voćki Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Objasniti suvremene trendove u iskorištavanju samoniklih voćki i njihovih plodova. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Kreirati nove vlastite informacije o samoniklom voću na temelju dostupnih podataka. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Obrazložiti na koje načine i zašto koristimo samonikle voćke u suvremenoj poljoprivredi Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Razviti vještine učenja za cjeloživotno obrazovanje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara. Pomoć pri izradi seminara.

Obaveze studenta

Sudjelovanje u nastavi. Izrada seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (PN) - predavanja i vježbe) 5% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
52 48 1,6
Parcijalni ispit 1 (P1) 35% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 48 1,6
Seminarski rad (S) 25% <5 bodova
5 bodova
6-7 bodova
8-9 bodova
10 bodova
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 36 1,2
Parcijalni ispit 2 (P1) 35% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 48 1,6
Završni usmeni ispit (UI) -student polaže UI ukoliko nije položio parcijalne ispite tijekom semestra 70% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 96 3,2
UKUPNO 100% (PN+P1+S+P2+UI/5) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Nadoknada putem samostalnog zadatka Ukoliko je student iz opravdanih razloga izostao s većeg broja sati od dozvoljenog (čl. 12., Pravilnik o studiranju….na AFZ), omogućuje mu se nadoknada putem samostalnog zadatka. Tijekom ispitnih rokova, a prije usmenog ispita
Završni usmeni ispit (UI) Sastoji se od pet pitanja vezanih uz glavne cjeline gradiva. Ocjenjuje se usvojeno znanje, analitičnost i sposobnost kritičkog razmišljanja Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Rasprostranjenost i značaj samoniklog voća u Republici Hrvatskoj i svijetu P - Trenutačni značaj samoniklog voća u RH i svijetu te načini iskorištavanja. Rasprostranjenost najvažnijih vrsta samoniklog voća i sistematika. Važnost samoniklog voća u održavanju bioraznolikosti.
 2. Sistematika i determinacija samoniklog voća V – Upoznati se s najvažnijim dostupnim informacijama o sistematici. Korištenje ključeva za determinaciju samoniklog voća te osposobljavanje za pretraživanje najvažnijih baza s detaljima o samoniklom voću.
 3. Terenska nastava V – Posjeta Nacionalnom parku (Plitvička jezera ili Krka).
 4. Determinacija prikupljenog materijala i seminarski radovi V i S – Kratki osvrt na obavljenu terensku nastavu s obradom prikupljenog materijala prilikom terenske nastave. Davanje zadataka za pojedinačni seminarski rad.
 5. Kemijski sastav samoniklog voća P – Detaljni prikaz kemijskog sastava samoniklog voća Metode određivanja antocijana, fenola, vitamina, antioksidacijske aktivnosti i dr.
 6. Molekularna raznolikost samoniklog voća V – Značaj i važnost genetske raznolikosti, primjena genetičkih analiza u procjeni molekularne raznolikosti, povezivanje molekularne i morfološke raznolikosti, osnovni načini izražavanja molekularne raznolikosti, primjena molekularnih markera u iskorištavanju genetskih izvora, genetska erozija i važnost očuvanja bioraznolikosti, iskorištavanje genetske raznolikosti u oplemenjivanju bilja
 7. Podjela samoniklih voćnih vrsta V – Morfološka svojstva (vegetativni i generativni organi), fiziološka svojstva (cvatnja, rast i razvitak ploda) i odnos prema okolini (voda, svjetlost, temperatura i sl.)
 8. Samonikle jezgrićave voćke P i V - Detaljni prikaz jezgrićavog samoniklog voća (sistematika, opis vrsta, morfologija, fiziologija, ekologija i iskorištavanje)
 9. Samonikle koštićave voćke P i V - Detaljni prikaz koštićavog samoniklog voća (sistematika, opis vrsta, morfologija, fiziologija, ekologija i iskorištavanje)
 10. Samonikle lupinaste voćke / I Međuispit (kolokvij I) P i V - Detaljni prikaz lupinastog samoniklog voća (sistematika, opis vrsta, morfologija, fiziologija, ekologija i iskorištavanje).
 11. Samonikle jagodaste voćke P i V - Detaljni prikaz jagodastog samoniklog voća (sistematika, opis vrsta, morfologija, fiziologija, ekologija i iskorištavanje).
 12. Berba i čuvanje samoniklog voća P - Pokazatelji zrelosti, svojstva plodova samoniklog voća, čuvanje samoniklog voća.
 13. Suptropske i tropske vrste samoniklog voća P – Osnovne informacije o važnim suptropskim i tropskim vrstama samoniklog voća.
 14. Novi trendovi u iskorištavanju samoniklog voća i seminarski radovi / II Međuispit (seminar) P i S – prezentacija pojedinačnih seminarskih radova i rasprava o problemu koji se rješavao. Upoznavanje s najnovijim trendovima iskorištavanja samoniklog voća.
 15. III Međuispit (kolokvij II) Ispitni rok Završni ispit (usmeni) S

Obvezna literatura

 1. Domac, R. (2002) Flora Hrvatske. Školska knjiga, Zagreb
 2. Grlić, Lj. (2005) Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. Ex libris, Rijeka
 3. Hulina, N. (2011) VIŠE BILJKE – STABLAŠICE Sistematika i gospodarsko značenje. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 4. Idžijotić, M. (2013) Dendrologija. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
 5. Nikolić, T. (2013) Sistematska botanika. ALFA, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Forenbacher, S. (2001) Velebit i njegov biljni svijet. Školska knjiga, Zagreb
 2. Jemrić, T. (2007) Bazga (uzgoj, uporaba i značenje), Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb
 3. Mratinić, E., Miranović, K., i Kojić, M. (2006) Samonikle vrste voćaka Crne Gore. Poljoprivredni fakultet, Beograd
 4. Reich, L. (2004) Uncomon Fruits for Every Garden. Timber Press, Portland
 5. Šilić, Č. (2005) Atlas dendroflore Bosne i Hercegovine. Matica hrvatska, Čitluk

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Poznavanje samoniklog voća – University of Belgrade