Studijski program

Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voća (144489)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R3
Sati nastave 60
Predavanja 36
Laboratorijske vježbe 16
Seminar 8
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
doc. dr. sc. Goran Fruk
Marko Vuković, mag. ing. agr.
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
doc. dr. sc. Goran Fruk
Marko Vuković, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) <60%
Dobar (3) 60-70%
Vrlo dobar (4) 71-80%
Izvrstan (5) 81-90%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić

Opis predmeta

Na modulu se stiču znanja iz fizioloških i biokemijskih procesa u plodovima glavnih vrsta voća poslije berbe. Obrađuju se postupci hlađenja, tretmani voća poslije berbe u svrhu održanja kakvoće i poboljšanja skladišne sposobnosti, fiziološke poremetnje koje se javljaju tijekom čuvanja te sortiranje i pakiranje.
Na vježbama studenti uče prepoznavati fiziološke poremetnje specifične za pojedine vrste voća, i posjećuju hladnjaču gdje će se upoznati sa tehnološkim procesima čuvanja i pakiranja voća. Pozornost je posvećena samostalnom radu studenta pa su predviđeni seminari koje student sam izabire u skladu s osobnim afinitetom, a na temelju dogovora s koordinatorom modula.
Ovaj modul zahtijeva predznanje tehnologije čuvanja voća stečeno na Bs studiju na modulu 'Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća' ili drugom modulu koji pokriva ovu tematiku na Bs razini.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Student dobiva neophodna teorijska i praktična znanja nužna za rad u području tehnologije čuvanja, distribucije i plasmana raznih vrsta voća na tržištu.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Na vježbama se svladava poznavanje simptoma fizioloških poremetnji raznih vrsta voća i upoznaju postupci poslije berbe specifični za pojedine vrste voća
 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za neki od sadržaja iz gradiva koje se obrađuje na predmetu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
poznavati fiziološke procese u glavnim vrstama voća poslije berbe pismeni ili usmeni ispit
razlikovati sustave čuvanja voća prilagođene za pojedine vrste voća pismeni ili usmeni ispit, laboratorijski zadatak
objasniti i primijeniti stečena znanja i vještine u čuvanju plodova raznih vrsta voća pismeni ili usmeni ispit
prezentirati rezultate pojedinih provedenih aktivnosti vezanih za čuvanje voća laboratorijski zadatak, seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave, redovito izlaženje na ispite, uredno izvršavanje obveza, uredno odrađen laboratorijski zadatak, pozitivno ocijenjen seminar

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Laboratorijski zadatak 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 8 2
Seminar 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 8 1
I. međuispit 38% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 16 1,5
II. međuispit 37% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 16 1,5
Završni ispit 75% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
36 32 3
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminar Izraditi seminar s najmanje 15 relevantnih referenci iz znanstvene literature u skladu s dobivenim uputama i u zadanom roku postaviti ga na sustav za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom.
I. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.
II. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.
Završni ispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje ili zadovoljavajuće usmeno odgovoriti na postavljena pitanja. Prema dogovoru s nastavnikom. Ako su položeni međuispiti, nije potrebno izaći na završni ispit.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u kolegij, analiza stanja rashladnih kapaciteta za voće u svijetu i u R. Hrvatskoj, uloga čuvanja voća u lancu proizvodnje.
 2. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova jezgričavog voća,
 3. Optimalni rok berbe, disanje, uloga etilena, sustavi čuvanja jezgričavog voća
 4. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova koštičavog voća,
 5. Optimalni rok berbe, disanje, uloga etilena, sustavi čuvanja koštičavog voća
 6. I. kolokvij
 7. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova lupinastog voća, optimalni rok berbe, disanje, sustavi čuvanja lupinastog voća
 8. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova jagodastog voća, optimalni rok berbe, disanje, sustavi čuvanja jagodastog voća
 9. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova agruma, optimalni rok berbe, uloga etilena, sustavi čuvanja agruma
 10. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova banana, optimalni rok berbe, uloga etilena, sustavi čuvanja banana
 11. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova kivike, optimalni rok berbe, sustavi čuvanja kivike
 12. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova tropskog voća, , sustavi čuvanja tropskog voća
 13. II. kolokvij
 14. Samostalan rad studenata i prezentacija njihovih seminarskih radova.
 15. Posjet hladnjači i distributivnom centru, praktično upoznavanje s tehnološkim postupcima u čuvanju plodova.

Obvezna literatura

 1. Lovrić, T., Piližota V. 1994. Konzerviranje i prerada voća , Nakladni zavod Globus, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Kader, A.A., ed. 2002. Post-harvest technology of horticultural crops. Oakland: University of California, Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3311

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Post harvest physiology and technologies of fruit species, Faculty of Horticultural Science, Corvinus university of Budapest, Mađarska