Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

UTJECAJ HERBICIDA I GNOJIVA NA KAKVOĆU VODA I TLA U HIDROMELIORIRANIM POVRŠINAMA

Naziv natječaja: 178-1782221-2037

Izvor financiranja: MZO

Ukupna vrijednost: 26 667,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Ivan Šimunić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
Agronomski fakultet

Izv. prof.dr.sc. Ankica Senta
Medicinski fakultet, škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

dr. sc. Mirela Osrečak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Izv. prof. dr.sc. Palma Orlović Leko
Rudarsko geološko naftni fakultet

Dr.sc. Tanja Likso
Državni hidrometeorološki zavod