Print

Psihologija ekološki održivog ponašanja (197701)

Course coordinator

Course description

Tijekom kolegija studenti/ce će se upoznati s utjecajima okoliša na ponašanje ljudi i njihovu dobrobit, zatim faktorima koji oblikuju ekološki održivo ponašanje te različitim vrstama strategija koje se mogu koristiti u svrhu poticanja ekološki održivog ponašanja. Primjenu teorijskih spoznaja studenti/ce će pokazati kroz izradu strategija za poticanje ekološki održivog ponašanja na konkretnom primjeru iz profesionalne prakse.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L2

E-learning: L1 with L2 elements

Teaching hours: 30
Lectures: 15
Seminar: 14

Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 90%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave (maksimalno 3 izostanka)
Minimalan broj bodova ostvaren na zadacima seminara i eseja.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti i klasificirati utjecaje iz okoliša na ponašanje i dobrobit ljudi Kolokvij 1, Ispit
Analizirati afektivne i simbolične aspekte ekološki održivog ponašanja Kolokvij 1, Ispit
Objasniti individualne i strukturalne aspekte pristupanja procjeni rizika Kolokvij 1, Ispit
Vrednovati različite strategije poticanja ekološki održivog ponašanja (informacijske strategije, potkrepljenja, persuazija) Kolokvij 2, Ispit
Objasniti individualne i strukturalne aspekte pristupanja socijalnim dilemama Kolokvij 2, Ispit
Analizirati proces samoregulirane promjene ponašanja Kolokvij 2, Ispit
Kreirati strategiju poticanja ekološki održivog ponašanja na specifičnom primjeru iz profesionalne prakse Seminar, Esej

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja
Pomoć pri izradi seminarskih radova
Ocjenjivanje studentskih seminara, eseja i ispit

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada i pisanje eseja

Methods of grading

Ocjena se formira na temelju zadataka u okviru seminara i provjera znanja koje se odvijaju putem kolokvija ili ispita.
Studenti/ice imaju pravo pristupiti pisanju kolokvija samo jednom. Kolokvij nije obavezan, ali uvelike olakšava polaganje kolegija. Ukoliko student/ica kolokvira oba kolokvija, ne mora izaći na pismeni ispit. Ukoliko student/ica ne položi jedan od kolokvija, treba polagati ispit.
Kolokviji i pismeni ispit sadrže pitanja točno/netočno, višestrukog izbora i otvorenog tipa (navođenje definicija, primjera ili davanje objašnjenja).

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje
 2. Percepcija i procjena rizika
 3. Utjecaj podražaja iz okoline na normativno ponašanje
 4. Mjerenje ekološki održivog ponašanja
 5. Vrijednosti i socijalne norme u kontekstu ekološki održivog ponašanja
 6. Uloga navika i automatiziranog ponašanja, afektivni i simbolički aspekti ekološki održivog ponašanja
 7. Kolokvij 1
 8. Modeli ekološki održivog ponašanja
 9. Informacijske strategije promoviranja ekološki održivog ponašanja
 10. Korištenje potkrepljenja (nagrada i kazni) u poticanju ekološki održivog ponašanja
 11. Persuazija u poticanju ekološki održivog ponašanja
 12. Socijalne dileme
 13. Procesi promjene ponašanja
 14. Kolokvij 2
 15. Završno predavanje

Obligatory literature

 1. Steg, L., van den Berg, A. E. i De Groot, J. I. (2012). Environmental psychology: An introduction. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.