Print

Socioekonomske i rodne analize (144069)

Course coordinator

Course description

Kolegij započinje upoznavanjem studenata s konceptom roda i važnosti rodne analize za društveni razvoj, s naglaskom na specifičnosti potreba žena i muškaraca, te posebnosti uloge žena u ruralnom razvoju. Rodna analiza je ključni element socioekonomske analize. Obuhvatna socioekonomska analiza uključuje rodne odnose, budući da je rod važan faktor u svim društvenim i ekonomskim odnosima. Analiza rodnih odnosa pruža informacije o različitim prilikama s kojima se žene i muškarci suočavaju, različitim utjecajima koje na njih imaju razvojne politike i programi. Takva znanja su neophodna za donošenje politika i programa koji će zadovoljiti različite potrebe žena i muškaraca. Na lokalnoj razini, rodna analiza čini vidljivima raznolike uloge, načine sudjelovanja, ponašanja i aktivnosti žena, muškaraca; djevojaka, mladića koje imaju u obitelji, zajednici, te ekonomskim, pravnim i političkim strukturama. Rodna perspektiva je usmjerena na uzroke sadašnje podjele odgovornosti i koristi, njihovim učincima na podjelu dohotka i poticaja.
Kolegij obuhvaća različite pristupe za razumijevanje odnosa između žena i muškaraca. Pristup resursima njihovih aktivnosti i ograničenja s kojima se međusobno suočavaju. Cilj kolegija je kroz teorijske pristupe i koncepte ponuditi studentima dubinsko razumijevanje povezanosti roda i društvenog razvoja. Kroz socioekonomske alatke prikazati kako primijeniti teorijska znanja na praktične primjere ruralnih zajednica. Obrađuje se na vježbama i seminarima.
Student stječe osnovna znanja o konceptu ravnopravnosti spolova , potrebi povezivanja i uključivanja socioekonomskih i rodnih analiza u programe ruralnog razvoja. Stječe znanja i vještine za primjenu instrumentarija koji se koristi u planiranju razvoja ruralne zajednice. Student je osposobljen za rad u javnim upravama, službama i institucijama te udrugama civilnog društva koje sudjeluju u planiranju i provođenju programa ruralnog razvoja.
Tematske cjeline predmeta obuhvaćaju: Koncept jednakosti spolova i koncept roda. Polazišta i svrsishodnost povezivanja socioekonomskih i rodnih analiza (SEAGA) u koncipiranju, provođenju i vrednovanju razvojnih projekata i programa lokalne zajednice. SEAGA kao analitički postupak za determiniranje razvojnih prepreka i prioriteta ruralnih zajednica, participaciju lokalnog stanovništva i za povezivanje razvojnih aktera (stakeholders). Postupci i alati (toolkits) za prikupljanje podataka o socioekonomskim parametrima i društveno-kulturnim obilježjima spola/roda u lokalnoj zajednici. Metode za analizu i rangiranje razvojnih prioriteta uvažavajući potrebe žena i muškaraca. Pripreme za participaciju vanjskih i unutrašnjih sudionika. Metoda brze procjene (Rapid Rural Appraisal) i metoda brze procjene sudjelovanja (Participatory Rural Appraisal). Pripreme za rad na terenu, osobine dobrog facilitatora. Dodatne metode na terenu. Participacija sudionika i načini motiviranja lokalnog stanovništva za sudjelovanje u planiranju ruralnog razvoja. Primjena metoda i tehnika u planiranju razvoja lokalne zajednice.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 20
Auditory exercises: 24
Seminar: 16

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Kolegij osposobljava studente za razumijevanje koncepta roda i različitih uloga i potreba žena i muškaraca u ruralnim zajednicama , razumijevanje povezanosti roda i rodnih odnosa s ruralnim razvojem te s društvenim (ekonomskim, kulturnim, demografskim) procesima.

Types of instruction

 • Predavanja
  teorijski koncepti, pristupi i alatke u socioekonomskim i rodnim analizama u kontekstu ruralnog razvoja.
 • Laboratorijske vježbe
  upoznavanje s metodama i alatkama socioekonomskih i rodnih analiza
 • Seminari
  student/ica samostalno piše rad te izlaže pred nastavnicima i ostalim studentima, odgovara na postavljena pitanja.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati i opisati koncept roda i jednakosti spolova Parcijalni ispit i/ili završni ispit, seminarski rad
Opisati i objasniti povezanost rodnih i socioekonomskih analiza i ruralnog razvoja Parcijalni ispiti i/ili završni ispit, seminarski rad pismene vježbe
Prepoznati i objasniti varijable u rodnim i socioekonomskim analizama na primjerima konkretnih lokalnih zajednica- opisati i objasniti povezanost rodnih i socioekonomskih analiza i ruralnog razvoja Seminarski rad, Vježbe
Primijeniti alatke za socioekonomske i rodne analize na primjerima konkretnih lokalnih zajednica Vježbe, Seminarski rad
Raspraviti i izabrati adekvatne metode i alatke za ruralno razvojne ciljeve na primjerima konkretnih lokalnih zajednica Vježbe, Seminarski rad, Parcijalni ispiti i/ili završni ispit
Predložiti i sastaviti plan metoda za brzu procjenu te za motiviranje i uključivanje lokalnog stanovništva u planiranju ruralnog razvoja Vježbe, Seminarski rad, Parcijalni ispiti i/ili završni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi, organizacija seminarske nastave, održavanje konzultacija i pomoć pri izradi seminarskih radova; održavanje pismenih/usmenih ispita.

Students' obligations

Pohađanje nastave, sudjelovanje u diskusijama, izrada i izlaganje seminarskog rada, sudjelovanje na vježbama, polaganje parcijalnih ili završnog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 90 3
Seminarski rad 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
16 30 1
Vježbe - savladavanje metoda i alatki za socioekonomske rodne analize 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Vježbe - savladavanje metoda i alatki za socioekonomske rodne analize Praktične vježbe u kojem se ocjenjuje primjena teorijskih znanja i SEAGA alatki na danim primjerima. Organiziraju se u manjim grupama studenata. Ocjene kvalitete obavljenih vježbi: Odličan (5) – uspješno primijenjena teorijska znanja i alatke socioekonomskih rodnih analiza na zadanim primjerima/vježbama Vrlo dobar (4) – većim dijelom uspješno primijenjena teorijska znanja i alatke socioekonomskih rodnih analiza na zadanim primjerima/vježbama Dobar (3) – djelomično uspješno primijenjena teorijska znanja na zadanim primjerima/vježbama Dovoljan (2) – u manjoj mjeri uspješno primijenjena teorijska znanja na zadanim primjerima/vježbama
Zalaganje na nastavi Praćenje sudjelovanja u diskusijama na predavanjima i seminarskoj nastavi i samostalnost studenata u rješavanju zadaća na vježbama. Tijekom semestra Nema nadoknade
Prisutnost na nastavi Praćenje prisustva na nastavi (predavanjima, vježbama i seminarima) Tijekom semestra Nema nadoknade

Weekly class schedule

 1. P - Uvod u modul. Osnove koncepta jednakosti spolova/rodova. Rod kao društveno-kulturno obilježje. Definiranje socijalne isključenosti. Prioritetne grupe u programima ruralnog razvoja.
 2. P - Polazišta za povezivanje i uključivanje socioekonomskih i rodnih analiza (SEAGA) u programe ruralnog razvoja, analitički i ideološki okvir. Ključni akteri na razini lokalne zajednice (field level), intermedijalnoj razini (regija, županija) i makro razini (država).
 3. P - Metode za identificiranje razvojnih prepreka i prioriteta zajednice uvažavajući društveno-kulturne razlike spolova i grupa. Analiza razvojnog konteksta sela. Analiza životnih sredstava zajednice. Metode koje koriste donosioci odluka u određivanju najboljih i realnih opcija razvoja ruralne zajednice.
 4. P - Pripreme za participaciju vanjskih i unutrašnjih sudionika. Metoda brze procjene (Rapid Rural Appraisal) i metoda brze procjene sudjelovanja (Participatory Rural Appraisal) i njihove karakteristike.
 5. P - Rad na terenu. Osobine dobrog facilitatora. Kako pospješiti participaciju lokalnog stanovništva. Dodatne metode za rad na terenu: izravno promatranje, polustrukturirani intervju, neformalne grupne rasprave, Brainstorming.c
 6. S - Uvod u seminarski rad, koncept seminara, predložak i odabir tema.
 7. V - Instrumenti (alati) za analizu razvojnog konteksta sela: mapa prirodnih, gospodarskih i ljudskih resursa, transekti.
 8. V - Mapa društvene strukture sela, Vennov dijagram o povezanosti lokalnih grupa i institucija, institucionalni profil sela.
 9. V - Instrumenti za analizu životnih sredstava i radnih aktivnosti: dijagram seoskog kućanstva, dijagram seljačkog gospodarstva, dijagram analize beneficija.
 10. V - Dijagram dnevnih radnih aktivnosti. Sezonski kalendari. Dijagram kontrole i korištenja resursa. Matrice izvora prihoda i troškova.
 11. V - Metode i tehnike koje razvojni akteri (stakeholders) koriste za odabir najboljeg prioriteta: matrica prioriteta spolova, flow diagram, dijagram analize problema.
 12. V - Preliminarni plan aktivnosti razvoja sela, Vennov dijagram razvojnih aktera (stakeholders), matrica sukoba i suradnje partnera, koncept akcijskih planova najboljih prioriteta.
 13. S - Prezentacije seminarskih radova studenata.
 14. S - Prezentacije seminarskih radova studenata.
 15. S - Prezentacije seminarskih radova studenata.

Obligatory literature

 1. Risman, B. J. (2004). Gender as a social structure - Theory wrestling with activism. –in: Gender &amp; Society. 18(4):429-450.
 2. Wilde, V., …et al. (2001). Socio-Economic and Gender Analysis Programmme - Field Handbook . Rome: FAO.
 3. SEAGA-FAO- www.fao.org/sd/seaga/3_en.htm
 4. FAO’s commitments to gender equality and gender-sensitive activities: www. fao.org.gender
 5. Donnellan, C. (2003). The Gender Issue (issues S.). Cambridge: Independence Educational Publisher .

Recommended literature

 1. Norton, A., Bird, B . (1998). Social Development Issue in Sector - Wide Approaches. London: Social Development Division Working Paper 1/1
 2. Cernea, M. M. ,ed. (1991). Putting People: First, Sociological variables in rural development. Oxford University Press.
 3. FAO – Gender and Development Plan of Action (2002-2007)
 4. časopis: Gender &amp; Society - odabrani članci.

Similar course at related universities

 • Gender Perspectives on Economic Analysis, Washington DC,College of Arts and Sciences, American University
 • Gender Analysis in International Development, UK, University of East Anglia

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.