Print

Ponašanje i dobrobit životinja za proizvodnju mesa (144557)

Course coordinator

Course description

Modul Ponašanje i dobrobit životinja za proizvodnju mesa je modul koji se nastavlja na modul Etika korištenja životinja na preddiplomskom studiju Animalne znanosti. Zakonska regulativa koja se odnosi na dobrobit životinja sve više utječe na postupke, tehnologiju i odnos čovjeka prema životinjama u stočarskoj proizvodnji. Modul se sastoji od nekoliko poglavlja koja se mogu podijeliti u tri cjeline: 1) opći dio modula koji se bavi osnovnim teoretskim postavkama o dobrobiti i načinima procjene dobrobiti životinja, 2) dobrobit različitih vrsta domaćih životinja čini središnji dio modula koji se bavi tehnološkim rješenjima koja osiguravaju dobrobit različitih skupina domaćih životinja (preživači i konji, ovce i koze, svinje, perad) te 3) dobrobit životinja tijekom prijevoza i pri postupcima prije i za vrijeme klanja životinja što ima izravan utjecaj na kakvoću mesa. Za pravilnu procjenu dobrobiti životinja u različitim proizvodnim sustavima nužno je poznavati oblike normalnog ponašanja, a svako značajnije odstupanje od takvog ponašanja opasnost je za dobrobit životinja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 48
Seminar: 12

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o ponašanju i dobrobiti životinja koje koristimo za proizvodnju mesa. Poznavajući oblike ponašanja životinja studenti će biti u mogućnosti rješavati probleme s dobrobiti u managementu, izgradnji objekata, kao i drugim postupcima s različitim vrstama životinja (premještaj, prijevoz, priprema za klanje).

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti što se smatra pod dobrobiti životinja za proizvodnju mesa Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Objasniti važnost poznavanja ponašanja životinja u procjeni dobrobiti Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Navesti načine procjene dobrobiti životinja Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Definirati koncept „pet sloboda“ u smislu povećanja dobrobiti životinja Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Navesti najvažnije oblike ponašanja životinja u prirodnom okruženju Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Analizirati dobrobit životinja za proizvodnju mesa u različitim proizvodnim sustavima Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Prepoznati važnost postupaka tijekom prijevoza životinja na dobrobit i na kakvoću mesa Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Identificirati kritične točke u postupcima prije i za vrijeme klanja životinja te objasniti njihov utjecaj na kakvoću mesa Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Pomoći studentima pri pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni nastavni program i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izlaganja seminara
Izraditi i predati seminarski rad

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 48 48 1,0
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 42 1,5
Test znanja 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 50 1,5
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni test znanja i predan seminar 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 40 2,0
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul. Definicije dobrobiti. Veza između etike korištenja životinja i dobrobiti životinja. Važnost poznavanja ponašanja životinja u smislu procjene dobrobiti.
 2. Prirodno okruženje i ponašanje. Načini određivanja dobrobiti životinja. Koncept «pet sloboda ». Sloboda od gladi i žeđi, sloboda od neodgovarajućeg smještaja, sloboda od boli, ozljede i bolesti.
 3. Sloboda izražavanja normalnog ponašanja. Sloboda od straha i stresa. Biotehnologija i dobrobit farmskih životinja. Abnormalni oblici ponašanja.
 4. Identifikacija najvećih problema dobrobiti životinja u proizvodnji mesa. Legislativa u području dobrobiti životinja.
 5. Ponašanje goveda. Tehnološki postupci, smještaj, hranidba radi postizanja dobrobiti u uzgoju goveda. Specifičnosti sustava za proizvodnju govedskog mesa.
 6. Ponašanje konja. Tehnološki postupci, smještaj, hranidba radi povećanja dobrobiti u uzgoju konja.
 7. Ponašanje svinja. Tehnološki postupci, smještaj, hranidba radi osiguranja dobrobiti u različitim sustavima proizvodnje svinja.
 8. Dobrobit svinja pri držanju na otvorenom. Dobrobit svinja u farmskom sustavu.
 9. Ponašanje ovaca. Tehnološki postupci, smještaj, hranidba radi osiguranja dobrobiti u različitim sustavima proizvodnje ovaca.
 10. Ponašanje koza. Tehnološki postupci, smještaj, hranidba radi osiguranja dobrobiti u različitim sustavima proizvodnje koza.
 11. Ponašanje peradi. Tehnološki postupci, smještaj, hranidba radi osiguranja dobrobiti u različitim sustavima proizvodnje peradi.
 12. Dobrobit peradi u proizvodnji jaja. Dobrobit peradi u proizvodnji mesa. Dobrobit peradi u alternativnim sustavima proizvodnje.
 13. Dobrobit različitih vrsta životinja tijekom prijevoza i utjecaj na kakvoću mesa.
 14. Dobrobit životinja u ovisnosti o postupcima prije i za vrijeme klanja te utjecaj postupaka na kakvoću mesa.
 15. Prezentacije seminarskih radova odabranih tijekom semestra.

Obligatory literature

 1. Philips Clive, The Welfare of Animals, The Silent Majority, 2009, Publisher: Springer, ISBN: 978-1-4020-9218-3.
 2. Fraser A.F., Broom D.M. Farm animal behaviour and welfare. 1996. CABI Publishing

Recommended literature

 1. Michael C. Appleby, Barry O. Hughes, Animal Welfare, 1997. Publisher: CABI Publishing ISBN: 0 85199 1807.
 2. Predavanja, PowerPoint prezentacije, dodatni materijali (Merlin)

Similar course at related universities

 • Etologija živali, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
 • Animal Welfare, University of Padova
 • Animal Welfare and Legislation, Malta College of Art, Science and Technology

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.