Print

Engleski jezik l (144576)

Course coordinator


Gabriela Bagić, prof.

Course description

Tekst kao značenjska cjelina. Stručni tekst kao sredstvo komunikacije stručne informacije. Suradnja jezičnih i stručnih znanja u proizvodnji značenja. Organizacija informacija u stručnom tekstu. Organizacija paragrafa oko osnovne ideje. Najava teme paragrafa u tematskoj rečenici. Razlikovanje osnovne ideje od detalja kojima je potkrijepljena.
Ključne riječi. Načini međusobnog povezivanja elemenata teksta u suvislu cjelinu. Strategije leksičke kohezije. Uočavanje svojstva pokaznih i osobnih zamjenica (ali i drugih vrsta riječi) da upućuju na dio teksta (riječ, frazu, ideju ) i tako uspostavljaju značenjske veze među elementima teksta. Riječi koje najavljuju prirodu odnosa među idejama (uzrok i posljedica suprotnost, itd.). Prepoznavanje strategija uspostavljanja logičkih veza među rečenicama, retorička organizacija teksta.
Tipovi rečenice – generalizacija, definicija, klasifikacija. Distribucija informacija u tekstu. Poznata/stara informacija kao podloga uvođenju nove informacije. Predviđanje smjera razvoja teksta. "Čitanje između redaka", razumijevanje informacije koja nije izrijekom izrečena
Razumijevanje značenja riječi na temelju konteksta (sintaktičkog i semantičkog). Usvajanje značenja riječi iz konteksta vs. služenje rječnikom. Rječnički pojmovi i simboli.
Razlikovanje iskazivanja činjenica od izražavanja mišljenja.Tekstovi koji predstavljaju prihvaćena znanja (org. u definicije, klasifikacije, objašnjenja, opise itd.) i tekstovi koji zastupaju mišljenje uz argumente kojim ga potkrepljuju te argumente kojima nastoje opovrgnuti suprotna mišljenja.
Esej; struktura eseja prema tipovima eseja. Postupak pisanja sažetka uz isticanje ključnih riječi ( Engleski II ).
Organizacija usmenog izlaganje na stručne teme.
Razlike između pisanog i govorenog teksta.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L3

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 15
Language exercises: 15

Lecturer
 • Gabriela Bagić, prof.
Associate teacher for exercises
 • Gabriela Bagić, prof.
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Uvjet za dobivanje potpisa je pozitivno ocijenjeno usmeno izlaganje i položen pismeni ispit na kraju semestra.

General competencies

Predmet osposobljava studente za svladavanje stručne literature i za pisanje stručnih tekstova (sažetak, esej) na engleskom jeziku te za držanje izlaganja na stručne teme kao i za raspravljanje o stručnim temama uz uporabu specifičnog stručnog vokabulara.

Types of instruction

 • Predavanja
  1xtj.
 • Provjere znanja
  Usmena i pismena provjera na kraju semestra.
 • Konzultacije
  1xtj.
 • Jezične vježbe
  1xtj.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Koristiti tehnike čitanje stručne literature na engleskom Pismena provjera znanja na kraju semestra.
Prepoznati uvriježene načine strukturiranja stručnog teksta, od organizacije cjeline teksta do organizacije paragrafa Pismena provjera znanja na kraju semestra.
Prepoznati i koristiti tipove rečenica uobičajenih u akademskom diskursu Pismena provjera znanja na kraju semestra.
Koristiti tehnike parafraziranja i stilove citiranja Pismena provjera znanja na kraju semestra.
Interpretirati dijagram i graf Pismena provjera znanja na kraju semestra.
Sažeti i izložiti sadržaj autentičnog slušnog materijala Pismena provjera znanja na kraju semestra.
Koristiti vokabular akademskog engleskog jezika Pismena provjera znanja na kraju semestra.
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara. ( Engleski II ) Pismena provjera znanja na kraju semestra.

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik je dužan pratiti rad i zalaganje studenata tokom semestra te provjeravati domaće zadaće.

Students' obligations

Rad, znanje i zalaganje studenata prati se tokom cijelog semestra. Vrlo je važno aktivno sudjelovanje u nastavi i redovito pohađanje iste. Studenti su obavezni održati jedno usmeno izlaganje na stručnu temu po izboru.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Redovito pohađanje predavanja i jezičnih vježbi. Aktivno sudjelovanje na nastavi i održano usmeno izlaganje na dogovorenu temu. < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 60 2
Završi ispit 100% < 60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 30 1
Ukupno 100% 30 90 3

Ispit se polaže u pismenom i usmenom obliku na kraju semestra.

Weekly class schedule

 1. Introduction to the course English for Agriculture.
 2. The parts of a plant and their functions, Contextual reference
 3. Rephrasing, Labelling a diagram
 4. Grammar ( the forms of definitions, the impersonal passive ), Summary
 5. Register, Academic writing style: features.
 6. Listening to academic lectures ( note-taking skills ), Idioms and collocations
 7. Oral presentations, How to give a good PP presentation
 8. The life cycle of a plant, Contextual reference, Rephrasing
 9. Relationships between statements ( Contrast, Consequence ), Definitions of process, Labelling of diagrams
 10. Grammar ( Time expressions , Expressions of degree ), Summary
 11. Interpreting graphs and diagrams, GMO ( raeding+ exercises )
 12. Animal husbandry ( reading with comprehension )
 13. Paraphrasing
 14. English gardens, documentary
 15. Revision exercises

Obligatory literature

 1. English in Agriculture, Alan Mountford, OUP 1977
 2. English in Agriculture, Gordana Mikulić, Školska knjiga, Zagreb, 1989
 3. Oxford EAP: A course in English for Academic Purposes, Chazal, E., McCarter, S. Oxford,2012

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.