Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću

Naziv natječaja: Istraživački projekti

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna vrijednost: 998 300,00 HRK

Financirani iznos: 998 300,00 HRK

Broj ugovora: IP-2016-06-7458

Početak provedbe: 01. 03. 2017.

Sažetak

Pojava rezistentnosti štetnika poznata je od vremena od kada se koristi kemijska metoda zaštite bilja. Proizvodnju najvažnijih ratarskih (kukuruz i krumpir) i voćarskih (jabuka) kultura u Hrvatskoj ugrožavaju brojni štetnici, među kojima su najvažniji kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) (WCR), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata Say) (CPB) i jabukov savijač (Cydia pomonella L.) (CM). Sve navedene vrste razvile su rezistentnost na insekticide ili na strategije suzbijanja. Iz tog razloga nužno je razviti učinkovite programe praćenja rezistentnosti, koji omogućuju rano otkrivanje rezistentnosti te razvoj i pravovremenu implementaciju strategija upravljanja rezistentnošću (engl. insect resistance management (IRM)). Ove strategije mogu osigurati dugoročnu učinkovitost sredstava za zaštitu bilja u suzbijanju štetnika. Iako postoje preliminarni podaci o razvijenoj rezistentnosti nekolicine važnih štetnika, sustavno praćenje rezistentnosti štetnika u Hrvatskoj ne postoji. Za dokazivanje rezistentnosti uobičajeno se koriste metode koje imaju određene prednosti, ali i nedostatke, To su biotest, biokemijski ili molekularni testovi. Stoga se kao nužnost nameće potreba za vjerodostojnim metodama određivanja osjetljivosti štetnika. Nove spoznaje u tehnikama geometrijske morfometrije (tj. analize oblika) pokazale su da su morfološke osobine (veličina i oblik) kukaca prvi fizički pokazatelji promjena, jer su pod utjecajem okolišnih i genetskih čimbenika, što ih čini idealnim za otkrivanje i praćenje rezistentnih populacija štetnika. Učinkovite IRM strategije uključuju sve dostupne metode za suzbijanje štetnika.
Opći cilj predloženog projekta je otkriti i pratiti rezistentne populacije štetnika, optimizirati genetske metode i istražiti pouzdanost geometrijsko-morfometrijskih metoda u otkrivanju rezistentnosti, te osigurati učinkovito suzbijanje štetnika uporabom odgovarajućih antirezistentnih strategija usmjerenih na najvažnije štetnike ratarskih (WCR, CPB) i voćarskih (CM) kultura.
Specifični ciljevi projekta su: O1) u poljskim uvjetima Hrvatske organizirati sustavni monitoring rezistentnosti krumpirove zlatice i jabukova savijača uporabom biotestova; O2) optimizirati genetske metode za otkrivanje genetskih varijabilnosti povezanih s razvojem rezistentnosti kukuruzne i krumpirove zlatice i jabukova savijača; O3) istražiti mogućnost korištenja geometrijsko-morfometrijskih metoda za otkrivanje razvoja rezistentnosti istraživanih štetnika; O4) utvrditi mogućnost korištenja alternativnih (uključujući nekemijske) metoda suzbijanja krumpirove zlatice, kukuruzne zlatice i jabukova savijača; O5) osigurati prijenos znanja i spoznaja do ključnih interesnih skupina (znanstvenici, stručnjaci savjetodavne službe, agronomi, proizvođači) putem seminara, radionica i dana polja.
Očekivani rezultati: R1) osigurani pouzdani podatci o pojavi i distribuciji rezistentnih populacija krumpirove zlatice i jabukova savijača u Hrvatskoj; R2) istražene, razvijene i optimizirane genetske i R3) geometrijsko-morfometrijske metode za otkrivanje i praćenje nerezistentnih i rezistentnih populacija krumpirove zlatice, kukuruzne zlatice i jabukova savijača; R4) osigurani podatke o alternativnim (uključujući nekemijske) metodama i strategijama suzbijanja i R5) stečena znanja i spoznaje predočene znanstvenoj zajednici, stručnjacima savjetodavne službe, kreatorima zakonodavne politike i proizvođačima. Osigurana potpora provedbi novo razvijenih strategija u poljoprivrednu praksu.

Web stranica projekta: https://monperes.site123.me/

Voditelji

prof. dr. sc. Renata Bažok
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Zrinka Drmić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Helena Virić Gašparić, mag. ing. agr.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Hugo Benítez, PhD
University of Tarapaca

Katarina Mikac, PhD
University of Wollongong

Miklos Toth, PhD
Hungarian Academy of Sciences

doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Maja Čačija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dinka Grubišić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Božena Barić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Darija Lemić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet