Scientific Research Projects BITSE

Održivi sustavi proizvodnje ratarskih kultura

Competition title: 178-1780496-0373

Funding: MZOS

Total value: 546 000,00 HRK

Start date: 01. 01. 2007.

End date: 31. 12. 2013.

Abstract

Spoznaje o utjecaju intenzivne ratarske proizvodnje na kvalitetu hrane i okoliša, skupi energenti i želja za očuvanjem najvažnijih prirodnih resursa (vode i tla) glavni su poticaj istraživačima da pronađu alternativne mjere agrotehnike u ratarskoj proizvodnji. Uzgoj malog broja tržnih kultura uz primjenu standardnih sustava obrade tla i visoka količina gnojiva i pesticida, rezultirali su u povećanju prinosa u posljednjih 40 godina, ali i pojavi čitavog niza negativnih posljedica koje već jesu zapreka za daljnje povećanje prinosa. Te negativne posljedice intenzivne proizvodnje izražene su u velikim materijalnim ulaganjima, degradaciji osnovnog prirodnog resursa-tla, otežanoj borbi protiv štetočinja i sve većim mogućnostima onečišćenja okoline. Stoga korištenje ekološki prihvatljivih mjera agrotehnike poput racionalnije gnojidbe dušikom, smanjene primjene pesticida i uvođenje širih plodoreda imaju posebnu važnost u gospodarenju tlom i vodom unutar održivih sustava ratarske proizvodnje. Multidisciplinarno istraživanje produktivnosti intenzivnog i održivog sustava ratarske proizvodnje i njihovog utjecaja na tlo, vodu i kvalitetu proizvoda provest će se uzgajajući najvažnije ratarske kulture (kukuruz, strne žitarice, soja, krumpir, krmne trave i grašak). Navedene kulture bit će uključene u tropoljni i peteropoljni plodored unutar intenzivnih i održivih sustava ratarske proizvodnje. U tim sustavima primijenit će se različiti zahvati u obradi tla, predsjetvenoj pripremi tla, načinu sjetve, zaštiti usjeva od štetočinja, gnojidbi, te interpolirati alternativni i zaštitni usjevi (pir, zrnati šćir i dr.). Poljska višestruka istraživanja provest će se na aluvijalnom i pseudoglejnom tlu pokušališta Agronomskog fakulteta. Na početku istraživanja utvrdit će se početno stanje plodnosti tla u uspostavljenim sustavima. Tijekom petogodišnjih poljskih istraživanja pratit će se biološki prirodi, prinos i kakvoća prinosa uzgajanih kultura, fiziološki aspekti formiranja komponenata i kvaliteta prinosa, pojava štetočinja, te dinamika mineralnog dušika u tlu i iznesenom prinosu/prirodu. Nakon završetka petogodišnjeg projekta utvrdit će se dosegnuto stanje plodnosti tla u intenzivnom i održivom sustavu ratarske proizvodnje, što će omogućiti detaljnu i sustavnu agronomsku, ekonomsku i ekološku valorizaciju primijenjenih agrotehničkih zahvata u sustavima intenzivne i održive proizvodnje.

Leaders

Assoc. Prof. Željko Jukić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

prof. dr. sc. Boris Varga

mr. sc. Marko Jukić

dr. sc. Damir Fabijanac

dr. sc. Ivan Danjek
Savjetodavna služba

Assoc. Prof. Darko Uher, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Zlatko Svečnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ana Pospišil, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Dario Jareš, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture