Scientific Research Projects BITSE

Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka

Acronym: AmphiAdriPlant

Competition title: HRZZ UIP 2017-05

Funding: Croatian science foundation

Total value: 1 173 975,00 HRK

Funded amount: 1 173 975,00 HRK

Start date: 01. 03. 2018.

End date: 28. 02. 2023.

Abstract

Jugoistočna Europa predstavlja jedan od glavnih centara europske bioraznolikosti, prvenstveno zahvaljujući činjenici da su Apeninski i Balkanski poluotok djelovali kao glavni glacijalni refugiji biljnih i životinjskih vrsta tijekom glacijalno-interglacijskih ciklusa u Kvartaru. U sklopu ovog projekta predlažemo komparativnu filogeografsku studiju koja kombinira tradicionalne (morfolgija i plastidne DNK sekvence) i nove pristupe, kao što su sekvenciranje slijedeće generacije (RADseq) i modeli povoljnosti staništa kako bi se istražiti evolucijski putevi i diversifikacija triju ekološki divergentnih biljnih skupina rasprostranjenih na Apeninskom i Balkanskom poluotoku. Prvo ćemo rekonstruirati pojedinačne filogeografije vrsta Aurinia leucadea, A. sinuata, Festuca bosniaca i Dianthus sylvestris grupe na Balkanu i Apeninima kako bismo otkrili detaljne obrasce genetske raznolikosti divergentnih linija. Drugo, identificirat ćemo morfološke varijacije u istraživanim skupinama i ispitati da li morfološka divergencija odgovara genetskoj raznolikosti i/ili trenutnoj taksonomiji. Treće, procijenit ćemo njihove ekološke niše kako bismo otkrili potencijalnu sadašnju i prošlu rasprostranjenost te ćemo istražiti odnose između genetskih i ekoloških razlika. Četvrto, ispitat ćemo prostornu i vremensku podudarnost između rekonstruiranih filogeografija i usporediti dobivene lokacije glacijalnih refugija kao i putanje postglacijalnih širenja. Važnost predloženog projekta leži u tri točke: 1) dobiveni RADseq podaci visoke razlučivosti omogućit će sveobuhvatno ispitivanje prirodnih varijacija u širokom prirodnom okruženju, 2) dobiveni rezultati predstavljat će izravan doprinos očuvanju i upravljanju prirodom, i 3) sinteza komparativne filogeografije i modeliranja povoljnosti staništa pridonijet će rješavanju intrigantnih pitanja koja su daleko izvan ispitivane skupine: kako je bioraznolikost na Balkanu i Apeninima nastala te koji su procesi bili uključeni u njezino stvaranje.

Leaders

Ivana Rešetnik
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Associates

Assoc. Prof. Ivica Ljubičić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Sandro Bogdanović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture