Print

Strateški menadžment u agrobiznisu (78523)

Course coordinator

Course description

Modul upoznaje studente sa konceptom strateškog menadžmenta. Kroz proces oblikovanja strategija, studenti se upoznaju sa vizijom, misijom i određivanjem ciljeva poduzeća. Upoznaju se s metodama ocjenjivanja vanjskog okruženja i konkurentnosti kompanije te ocjenama snaga i slabosti kompanije. Kroz modul se obrađuju različite poslovne strategije (širenje kroz rast, spajanja i akvizicije, diversifikacija, obrambene strategije) kao i načini njihove provedbe (menadžerski aspekti), ocjene i kontrole. Analiza i odabir strategija usmjerena je na primjenu različitih matrica (SWOT, SPACE, BCG i QSPM).
Modul daje naglasak na okruženje u suvremenom agrobiznisu i mogućnosti hrvatskih kompanija na EU i svjetskom tržištu. Osim kroz predavanja, značajan udio u nastavi čini rješavanje poslovnih slučaja iz prakse.
Polaganje ispita provodi se kroz izradu strateškog plana i usmeni ispit.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 10
Seminar: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 61-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Nazočnost na nastavi. Odrađene obveze tijekom semestra (predani i izračunati zadaci za vježbu, ispunjeni zadaci s Merlina-sustava za e-učenje.

Description

Ocjenjivanje je provodi putem od pismenog dijela ispita (uključuje detaljnu pisanu analizu studija slučaja iz strateškog menadžmenta ili izradu strateškog plana za odabranu kompaniju) i usmenog ispita.

General competencies

Upoznati studente s teoretskim i praktičnim znanjima strateškog menadžmenta. Predmet osposobljava za razumijevanje načina i oblikovanja, provedbu i ocjenu poslovne strategije poduzeća u agrobiznisu.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Izrada matrica (SWOT, SPACE, BCG i QSPM) kao podloge strateškom odlučivanju. Primjena računalnih obrazaca dostupnih na Internetu.
 • Seminari
  Seminari se sastoje od analiza studija slučaja iz agrobiznisa. Student samostalno izrađuje strateški plan na odabranom primjeru kompanije iz agrobiznisa iz Hrvatske, EU ili Svijeta.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
razumjeti proces strateškog menadžmenta, Pismeni ispit, usmeni ispit
analizirati ekonomske, socijalne, tehnološke i okolišne čimbenike koju utječu na poslovanje, konkurentnost i održivost kompanija u agrobiznisu, Pismeni ispit, usmeni ispit
primijeniti prikladne metode i alate u izradi strateškog plana, Pismeni ispit, usmeni ispit
razviti strategije za organizacije u agrobiznisu i/ili poduzetnike u ruralnom području, Pismeni ispit, usmeni ispit
odrediti ciljeve organizacije i pripadajuće strategije za ispunjenje ciljeva, Pismeni ispit, usmeni ispit
primijeniti metodu studija slučaja (case study) u analizi poslovanja. seminar-studij slučaja

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnici održavaju nastavu objavljenom rasporedu i uz opsežnu pripremu. Studentima su dostupni svi materijali za učenje neposrednog nakon (po potrebi prije) održanog predavanja. Za to se koristi sustav za e-učenje Merlin. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlinu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Nazočnost na predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Iza svakog predavanja studenti imaju zadaću u Merlinu koju moraju odraditi do sljedećeg predavanja. Seminari se izvode u obliku studija slučaja (dva ili tri studija slučaja tijekom semestra, koji se rješavaju individualno ili u grupi). Studenti su obvezni biti spremni za raspravu u okviru studija slučaja. Studenti pristupaju međuispitu ili cjelovitom ispitu, ako su stekli uvjete za potpis.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Ispit 80% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 100 4
Pohađanje nastave 39 39 1
Seminar 20% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 41 1
UKUPNO 100% 0-60% nedovoljan (1) 61-70% dovoljan (2) 71-80% dobar (3) 81-90% vrlo dobar (4) >91% odličan (5) (Ispit*0,8)+(seminar*0,2) 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Ispit Studenti polažu ispit pripremom i prezentacijom strateškog plana odabranog poslovnog subjekta iz agrobiznisa. Tijekom semestra U obliku pismenog i usmenog ispita u ispitnim rokovima
Seminar Seminarski radovi na odabrane teme iz strateškog menadžmenta Tijekom semestra

Weekly class schedule

 1. Uvod u strateški menadžment P- Definicija i ključni pojmovi u strateškom menadžmentu (strategija, konkurentnost, poslovni ciljevi. Strateško planiranje.
 2. Poslovno okruženje u agrobiznisu-Hrvatska i regija P- Agrobiznis u Hrvatskoj i regiji. Ključni faktori u industriji inputa, poljoprivrednoj proizvodnji, proizvodnji hrane i pratećim djelatnostima (logistika, transport, skladištenje, financiranje, osiguranje, konzalting).
 3. Poslovno okruženje agrobiznisa u EU i Svijetu P- Agrobiznis u EU, Amerikama (Sjeverna i Južna), Azija i Oceanija
 4. Oblikovanje strategije-poslovno okruženje P- Vizija i misija, ocjena okruženja (društvene, kulturne, demografske, tehnološke i institucionalno silnice). Matrica ocjene vanjskih čimbenika (EFE) i matrica konkurencije (CPM).
 5. Oblikovanje strategije-unutarnji čimbenici P- Unutarnji čimbenici: menadžment, marketing, poslovna kultura. Matrica ocjene unutarnjih čimbenika.
 6. Poslovne strategije P Integracijske strategije; strategije širenja poslovanja, strategije vertikalnog povezivanja, diversifikacija kao poslovna strategija, obrambene strategije.
 7. Analiza i odabir strategija P- Analiza i odabir strategija primjenom metoda strateškog menadžmenta (SWOT, SPACE, BCG matrice).
 8. Uvođenje strategije u organizaciju P- Uvođenje strategije i prilagodba financijskog, računovodstvenog i sustava za poslovno odlučivanje novonastalim uvjetima.
 9. Kontrola provedbe strategije P- Uspostava sustava za kontrolu provedbe strategija- Balanced Scorecard
 10. Strateško planiranje- Izrada matrica i primjena softwarea u strateškom planiranju V
 11. Strateško planiranje- Izrada matrica i primjena softwarea u strateškom planiranju V
 12. Analiza studija slučaja S- Analiza poslovnog okruženje na slučaju iz poslovne prakse
 13. Analiza studija slučaja S- Analiza oblikovanja poslovne strategije
 14. Analiza studija slučaja S- Poslovne strategije različitih tipova kompanija u agrobiznisu- studij slučaja.
 15. Međuispit-prezentacija strateških planova.

Obligatory literature

 1. David, R..F. (2006). Strategic Management: Concepts and Cases. Pearson, SAD.
 2. Thompson, A. , Strickland, A.J. (2008). Strateški menadžment. Zagreb: MATE.

Recommended literature

 1. Stacey, R.D. (1997). Strateški menadžment i organizacijska dinamika. Zagreb: MATE.
 2. Ricketts, C. , Ricketts, K. (2008). Agribusiness, Fundaments & Applications. Delmar, SAD
 3. Cingula, M. i dr. (2005). Strateški menadžment. Zagreb: Sinergija nakladništvo.
 4. Izabrani studij slučaja: International Food and Agribusiness Management Review, https://www.ifama.org/Case-Study-Library

Similar course at related universities

 • Advance Business Strategy/Case Study Management, (MS study program Management, Economics and Consumer Studies), Sveučilište Wageningen, Nizozemska
 • Strategic management, BOKU (MS study program: Agricultural and Food Economy)
 • U sklopu ERASMUS MUNDUS, European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (Barcelona–Bonn–Budapest–Louvain-la-Neuve–Uppsala): Strategic Business and Food Chain Management (University of Bonn), Firms and markets :strategic analysis (Université Catholique de Louvain).

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.