Print

Agrikulturna kemija (63907)

Course coordinator

Course description

Uspješan rad u bilo kojem segmentu agronomske struke danas je gotovo nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova prirodnih znanosti, posebno kemije.
Program modula Agrikulturna kemija omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz kemije koja su neophodna za uspješan studij, razumiijevanje i primjenu u svim segmentima poljoprivrednih znanosti (osnovni kemijski zakoni, kemijsko računanje -stehiometrija, osobine kemijskih elemenata i spojeva značajnih za proučavanje procesa poljoprivredne proizvodnje).
Programski dijelovi modula su sljedeći:
Opća i anorganska kemija daje studentima osnovna znanja koja su potrebna za razumijevanje kemijskih reakcija, energijskih promjena kod kemijskih reakcija te fizikalnih i kemijskih svojstava biogenih elemenata (primijenjena kemija za agronome).
Organska kemija s osnovama biokemije obrađuje strukturu i kemijsku reaktivnost organskih spojeva što je temelj za mnogobrojne primjene. Na jednostavan način upoznaje studente s funkcijom vitamina, enzima, kinetikom enzimskih reakcija. ugljikohidrata, proteina, lipida, DNA, RNA i prijenosom genetičke informacije,
Laboratorijske vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih laboratorijskih postupaka kvalitativne i kvantitativne kemijske analize.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Laboratory exercises: 15
Seminar: 5

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 61-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih kemijskih spojeva, reakcija i procesa.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih kemijskih procesa koji su temelj za razumijevanje i primjenu u agronomskoj struci.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe-u sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se pet vježbi iz kvalitativne i kvantitativne kemijske analize. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (tri skupine od 10 do15 studenata).
 • Seminari
  Seminar-vezan za kemijski račun (stehiometrija), oksido-redukcijske procese i pisanje kemijskih reakcija. Stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine elemente iz periodnog sustava elemenata

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
iskazati povezanost temeljnih kemijskih znanja (opća, anorganska i organska kemija) sa specifičnim zahtjevima u poljoprivredi Kolokviji, Pismeni, Usmeni
prepoznati važnost primjene kemijskih znanja (opća, anorganska i organska kemija) u pripremi i provođenju poljoprivredne proizvodnje, Kolokviji, Pismeni, Usmeni
isplanirati slijed pojedinih aktivnosti u laboratoriju i proizvodnji, Kolokviji, Pismeni, Usmeni
objasniti i primijeniti osnovne kemijske zakonitosti (opća, anorganska i organska kemija) i reakcije u složenim biološkim sustavima, Kolokviji, Pismeni, Usmeni
prezentirati rezultate pojedinih aktivnosti na predavanju i laboratoriju, Kolokviji, Pismeni, Usmeni
opisati i izračunati osnovne kemijske računske probleme (stehiometrija), Kolokviji, Pismeni, Usmeni
grupirati važne anorganske i organske spojeve u poljoprivredi, te njihovu važnost na poboljšanju poljoprivredne proizvodnje pisati i izračunati osnovne kemijske računske probleme (stehiometrija), Kolokviji, Pismeni, Usmeni
grupirati važne anorganske i organske spojeve u poljoprivredi, te njihovu važnost na poboljšanju poljoprivredne proizvodnje. Kolokviji, Pismeni, Usmeni
objasniti i primjeniti osnovne zakonitosti enzimskih reakcija, Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Objasniti strukturu i funkciju DNA i RNA, te prijenos genetičke informacije. Kolokviji, Pismeni, Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno, te studenti sudjeluju u učenju posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, primjere riješenih zadataka sa seminara i ostale materijale. Iza svakog predavanja studenti imaju zadaću koju moraju dostaviti predmetnom nastavniku u roku od 7 dana. Nakon svake vježbe student mora napisati referat, te ga predati voditelju vježbi u roku od 7 dana. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i laboratorijskih vježbi.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I Kolokvij 25 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 predavanja, 15 laboratorijskih vježbi 60 2
II Kolokvij 25 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Usmeni ispit 50 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 2
UKUPNO 100 % 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
I Kolokvij I kolokvij - Opća i anorganska kemija Tijekom semestra Usmeni ispit
II Kolokvij II kolokvij - Organska kemija Tijekom semestra Usmeni ispit
Usmeni ispit Usmeni - Završni ispit Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Opća kemija, P – osnovni kemijski zakoni, relativna atomska i molekulska masa, množina tvari (mol), S - kemijski račun L - sistematika kationa
 2. Opća kemija, P - građa atoma, periodni sustav elemenata, kemijska veza i struktura molekula, S - kemijski račun, L - sistematika aniona
 3. Opća kemija, P - otopine elektrolita, teorija kiselina i baza, stupanj disocijacije elektrolita, redoks reakcije. S - rješavanje primjera oksido-redukcijskih jednadžbi, L - kvalitativna analiza soli
 4. Opća kemija, P - zakon kemijske ravnoteže. konstante disocijacije kiselina i baza, hidroliza soli, puferske otopine. S - neutralizacija i hidroliza, L - acidimetrija i alkalimetrija
 5. Opća kemija, P - pH i pOH, termokemija – osnove, konstanta ravnoteže, S - kemijski račun, L - mjerenje pH otopina, određivanje željeza,
 6. Opća kemija, P - plinovito stanje materije, plinski zakoni
 7. Anorganska kemija/I međuispit (kolokvij I), P - biogeni elementi i njihovi spojevi u prirodi, makroelementi i mikroelementi
 8. Organska kemija s osnovama biokemije, P – ugljikovodici, izomerija alkana i alkena.
 9. Organska kemija s osnovama biokemije, P - podjela organskih spojeva prema funkcionalnoj skupini: alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline.
 10. Organska kemija s osnovama biokemije, P - polivalentni alkoholi, esteri, esterifikacija, aminokiseline, peptidna veza.
 11. Organska kemija s osnovama biokemije, P – ugljikohidrati, aromatski i heterociklički spojevi.
 12. Organska kemija s osnovama biokemije, P - aminokiseline, peptidna veza, proteini
 13. Organska kemija s osnovama biokemije, P - vitamini i minerali
 14. Organska kemija s osnovama biokemije, P – enzimi, kinetika enzimskih reakcija
 15. Organska kemija s osnovama biokemije Međuispit (kolokvij II), P – DNA, RNA i prijenos genetičke informacije, Usmeni ispit

Obligatory literature

 1. M. Vinceković, Kemija s osnovama biokemije I dio – Opće kemija za studente Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za kemiju, Zagreb, (2016.) - interna skripta
 2. J. Manitašević, Organska kemija, Agronomski fakultet, Zagreb, 1995. - odabrana poglavlja
 3. Predavanja i PowerPoint-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)
 4. M. Vinceković, Laboratorijske vježbe iz kemije s osnovama biokemije (2016) – interna skripta

Recommended literature

 1. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, I/II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995., odabrana poglavlja
 2. S. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb 2000., odabrana poglavlja

Similar course at related universities

 • General and Inorganic Chemistry for LW, BOKU
 • Introduction into General and Analytical Chemistry, BOKU
 • Kemija, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet
 • Principles of Chemistry (1301-030), University of Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.