Print

Biotehnologija gljiva (178653)

Course coordinator

Course description

Gljive su iznimno važna skupina organizama značajne nutritivne, farmaceutske i ekološke vrijednosti. Svijet u kojem živimo postaje sve napučeniji i zagađeniji, a rastuća populacija ljudskog stanovništva dovodi do potrebe za novim materijalima, sirovinama, lijekovima, kvalitetnijom hranom i vodom što u konačnici dovodi do razvoja brojnih biotehnoloških procesa. Primjena gljiva u biotehnologiji ima važnu ulogu u provođenju brojnih procesa na ekonomičniji i ekološki prihvatljiviji način. Stoga je cilj kroz ovaj modul upoznati studente sa gljivama koje posjeduju velik broj primjenjivih i potencijalno iskoristivih svojstva u biotehnologiji od kojih se posebno ističu antibakterijska, antivirusna, imuno-modulacijska i insekticidna svojstva uz sposobnost akumulacije teških metala i razgradnje kompleksnih spojeva (PHA):

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 16
Auditory exercises: 8
Seminar: 6

Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91%

Conditions for obtaining signature

Pohađanje predavanja
Seminarski rad
Aktivno sudjelovanje na vježbama

General competencies

Spoznaje anatomskih i fizioloških specifičnosti gljiva, njihove temeljne odlike i različitosti u usporedbi s ostalim živim orgaizmima te mogućnosti uporabe istih u zaštiti ekosustava.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Kritički analizirati ishranu i metabolizam gljiva te njihovu važnost u ekosustavu Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Valorizirati važnost upotrebe gljiva u proizvodnju hrane i energije te razgradnji otpada i detoksikaciji okoliša Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Predvidjeti, istražiti i utvrditi stanje ekosustava Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Objasniti i prikazati izvore i ponašanje polutanata ekosutavu Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Prikazati biotehnološke metode primjenom gljiva u šumarstvu, drvnoj, tekstilnoj i farmaceutskoj industriji, ekologiji okoliša Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Identificirati i riješiti praktične probleme primjenom određenih vrsta gljiva Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Kreirati ili sudjelovati u kreiranju strateških i operativnih dokumenata iz domene biotehnologije gljiva i zaštite okoliša Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Prikazati mogućnosti primjene gljiva bijelog truljenja u industriji Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja.
Dodijeliti teme seminara i preporučiti dostupnu literaturu.
Provesti predviđeni program vježbi.
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku izloženih seminarskih radova i postavljenih pitanja tijekom usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5)

Students' obligations

Redovito pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju završnou usmenog ispita.

Weekly class schedule

 1. Morfologija, fiziologija i ekologija gljiva
 2. Uloga gljiva u ekosustavu
 3. Ishrana i metabolizam gljiva
 4. Važnost gljiva u proizvodnji hrane i energije
 5. Gljive: biološka razgdradnja, kvarenje i bioindikatorska svojstva
 6. Gljive u biotehnologiji
 7. Važnost gljiva u šumarstvu, drvnoj tehnologiji, tekstilnoj industriji, farmaceutskoj industriji i ekologiji
 8. Primjena gljiva u području gospodarenja otpadom
 9. Sanacije zagađenog okoliša, revitalizacija tla i vode
 10. Gljive bijelog truljenja: rasprostranjenost i važnost
 11. Seminarski rad

Obligatory literature

 1. Anke, T. (1997). Fungal Biotechnology. Chapman & Hall, London.
 2. Singh, H. (2006). Mycoremediation: Fungal Bioremediation. A John Wiley & Sons, Inc., Publication, New Yersey.
 3. Stamets, P. (2005). Mycelium running: how mushrooms can help save the world.

Recommended literature

 1. Takagi, H., Kitagaki, H. (2015). Stress Biology of Yeasts and Fungi: Applications for Industrial Brewing and Fermentation.
 2. Kavanagh, K. (2005). Fungi: Biology and Applications. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester.

Similar course at related universities

 • Biotehnologija viših gliv, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.