Print

Hidrokemija s osnovama hidrofizike (246753)

Course coordinator

Course description

Fizikalne osobine kopnenih voda i mora – agregatna stanja, gustoća i viskozitet, površinski napon i parcijalni pritisci, apsorpcija plinova, solucija i suspenzija krutih tvari, latentne topline, isparavanje i talenje, specifične topline kod triju agregatnih stanja, te agregatna stanja vode kod ekstremno visokih pritisaka. Kemijske osobine vode – kemijski sastav kopnenih voda i mora, molekula vode, njezina građa i kemijske veze, polarnost molekula vode, kemijske ionske reakcije, disocijacija, ionizacija, pH, puferno djelovanje, te hidroliza. Kemijski procesi i postupci u akvakulturi. Pročišćavanje onečišćenih voda. Analitika vode – plinovi u vodi, tvrdoća vode. Laboratorijsko određivanje kvalitete vode – slobodni kisik, BPK5, KPK, alkalinitet, aciditet, isparni ostatak, nitrati, fosfati, nitriti, mikroelementi i dr. Plinska kromatografija, kolorimetrija, UV i IR spektrofotometrija, tankoslojna kromatografija, tekućinska kromatografija i dr. analitičke metode.

Type of course

  • Poslijediplomski studij / Specijalistički studij / Ribarstvo (Compulsory course, 1 semester, 1 year)

ECTS: 4.00

Teaching hours: 20
Lectures: 6
Laboratory exercises: 8
Seminar: 6

Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

  • Predavanja
  • Laboratorijske vježbe
  • Seminari

Obligatory literature

  1. Novoselić D. (2006): Ekologija i zaštita voda, U: Bogut I. (ur.) Biologija riba. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku & Sveučilište u Mostaru.
  2. Katavić I. (2006): More kao uzgojni medij, , U: Bogut I. (ur.) Ribogojstvo. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku & Sveučilište u Mostaru.
  3. Treer T, Safner R., Aničić & Lovrinov M. (1995): Ribarstvo. Globus, Zagreb
  4. Mihanović B. & Perina I. (1982): Fizikalno i kemijsko ispitivanje zagađenosti vode, Školska knjiga, Zagreb

Recommended literature

  1. Cole G. A. (1983): Textbook of Limnology. Mosby Co., St. Louis
  2. Boyd C. E. (1982): Water Quality Management for Pond Fish Culture. Elsevier, Amsterdam

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.