Print

Ratarska entomologija (197047)

Course coordinator

Course description

Proizvodnja ratarskih kultura vrlo je važan segment unutar poljoprivrede. Suvremena poljoprivredna proizvodnja nije moguća bez provođenja mjera zaštite od štetnika. Preduvjet uspješnom provođenju mjera zaštite je poznavanje najvažnijih štetnika koji napadaju ratarske kulture, te poznavanje raspoloživih načina njihovog suzbijanja. U okviru modula studenti će se kroz predavanja upoznati sa štetnicima u ratarskim kulturama, njihovom biologijom, štetnosti i raspoloživim metodama njihovog suzbijanja. U okviru vježbi studenti će dobiti znanja o detekciji najvažnijih štetnika u ratarskim kulturama i vremenu njihove moguće pojave u usjevu kao i svim raspoloživim mjerama suzbijanja.

Type of course

 • Poslijediplomski studij / Specijalistički studij / Fitomedicina (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 15
Lectures: 8
Laboratory exercises: 5
Seminar: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: IU1 - determinirati najvažnije štetnike u ratarskim kulturama (kukuruzu, strnim žitaricama, šećernoj repi, uljanoj repici, suncokretu, soji, lucerni, crvenoj djetelini i krumpiru); IU2 - opisati i razumjeti životni ciklus i ekološke zahtjeve najvažnijih štetnika u ratarskim kulturama; IU3 – odabrati adekvatnu metodu prognoze i odrediti visinu napada i potrebu suzbijanja najvažnijih štetnika ratarskih kultura; IU4 - izabrati ekološki prihvatljiv način suzbijanja, IU5 - isplanirati i provesti zaštitu ratarskih kultura od najučestalijih štetnika; IU6 - integrirati znanje iz područja suzbijanja štetnika sa znanjima iz drugih predmeta fitomedicine.

Obligatory literature

 1. Bažok, R. (2010): Zaštita od štetnika u proizvodnji ratarskih kultura. (interna skripta)
 2. Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski, Čakovec – odabrana poglavlja
 3. Kovačević Ž., Kišpatić J., Panjan M., Maceljski M. (1968): Bolesti i štetnici ratarskog bilja, Znanje, Zagreb
 4. Glasilo biljne zaštite: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj, 1-2 tekuće godine, Hrvatsko društvo biljne zaštite, Zagreb
 5. Maceljski i sur. (2002): Priručnik iz zaštite bilja, Zavod za zaštitu bilja u poljprivredi i šumarstvu R. Hrvatske

Recommended literature

 1. Maceljski, M., Igrc, J. (1991): Entomologija- štetne i korisne vrste u ratarskim usjevima, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.
 2. Butorac, A. (1999): Opća agronomija, Školska knjiga

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.