Print

Ribarstvena ekotoksikologija (246759)

Course coordinator

Course description

Porijeklo i količina ksenobiotika u vodi. Toksični i genotoksični učinci na jedinke i populaciju. Biomarkeri. Povijest biomarkera. Indukcija i tipovi inducera. Aktivnost monookisgenaza miješanih funkcija. EROD. Enzimi faze II. Estrogeni učinci. Detekcija ksenoestrogena. Vitelogenin. Multiksenobiotička rezistencija (MXR). Detekcija MXR inhibitora. Metalothioneini. Primjena u biomonitoringu. Primjena u procjeni ekološkog rizika. Pojam fitofarmacije, razvoj kao znanstvene discipline. Pesticidi: toksikologija pesticida, mjerila toksičnosti, mehanizmi prodora pesticida, tipovi otrovnosti, opasnost i mogućnost trovanja; rezidui pesticida u vodi, biljkama i životinjama, toleranca i način izračunavanja, karenca, propisi i ograničenja primjene pesticida. Otrovnost pesticida za ribe; čimbenici koji utječu na otrovnost, način itvrđivanja LC50; razvrstavanje pesticida po otrovnosti za ribe; utjecaj pesticida na biocenozu, kriteriji za izbor sredstava, mjere opreza.

Type of course

  • Poslijediplomski studij / Specijalistički studij / Ribarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 4.00

Teaching hours: 20
Lectures: 6
Laboratory exercises: 6
Seminar: 8

Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

  • Predavanja
  • Laboratorijske vježbe
  • Seminari

Obligatory literature

  1. Maceljski M. (1967): Fitofarmacija. Sveučilišna naklada Zagreb
  2. Glasnik zaštite bilja, Sredstva za zaštitu bilja, 3-4. Zadružna štampa, Zagreb

Recommended literature

  1. Rapport sur les tests de toxicite sur les poissous, CECPI No 24, Rome, 1976

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.