Print

Mikrobiologija voda (246777)

Course coordinator

Course description

U okviru ovog predmeta studenti će biti informirani o različitim vodenim sredinama i mikroorganizmima koji se u svakoj od tih sredina nalaze. Poseban naglasak će biti na onečišćenju vodenih sredina, a raspravit će se i različiti postupci za pročišćavanje i obradu otpadnih voda s pomoću kojih se dobiva čista voda. U okviru dijela vježbi, studenti će biti upućeni u niz laboratorijskih testova koji se koriste za određivanje zdravstvene ispravnosti vode. Isto tako, biti će opisani i neki mikroorganizmi koji pridonose stvaranju ekologije vode i tla.
Mikrobiologija more; raspored mikroorganizama u morskim sredinama; horizontalni raspored u obalnoj zoni, u priobalnoj zoni i pučinskoj zoni; vertikalni raspored u pelagijskoj i bentosnoj zoni (zona morskog dna i morskog mulja); kontaminacija morskih voda mikroorganizmima; mikrobiologiji slatkih voda, jezera, rijeka, slatkovodnih ribnjaka; tipovi kontaminacija voda; određivanje kontaminacije; mikrobne kontaminacije; utjecaj fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika na mikroorganizme u vodenim sredinama; uloga mikroorganizama u kruženju tvari i energije u vodenim sredinama; bakteriološka kontrola vodenih sredina; metode za dokazivanje koliformnih bakterija; standardne metode za određivanje broja živih bakterija IMV i C reakcije i interpretacija tih reakcija; određivanje ureaze; dokazivanje tvorbe H2S u podlozi; dokazivanje bakterija iz roda Salmonella, Proteus, Staphylococcus; katalaza test; koagulaza test; biotehnologija otpadnih voda i mulja.

Type of course

  • Poslijediplomski studij / Specijalistički studij / Ribarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 4.00

Teaching hours: 20
Lectures: 6
Laboratory exercises: 8
Seminar: 6

Lecturer
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

  • Predavanja
  • Seminari
  • Vježbe

Obligatory literature

  1. Rheinmeier G. (1971): Aquatic microbiology
  2. Smith J. (2002): Microbiology of Marine & Freshwater Environments
  3. Duraković S. i sur. (2002): Moderna mikrobiologija namirnica
  4. Baker K. H., Herson D. S. (1994): Bioremediation

Recommended literature

  1. Duraković S. i sur. (1996): Primijenjena mikrobiologija

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.