Print

Poljoprivredna fitocenologija (144324)

Course coordinator

Course description

Poljoprivredna fitocenologija je znanstvena disciplina koja povezuje teoretske module (botanika, pedologija, kemija, biokemija, agroklimatologija) sa proizvodnim modulima biljnih znanosti. To je znanost o agrofitocenozama, biljnim zajednicama poljoprivrednih površina (travnjaka i obrađivanih površina). U sklopu modula studenti će kroz predavanja, terenske vježbe i seminare biti upoznati sa analitičkim (kvantitativnima i kvalitativnima) i sintetskim svojstvima fitocenoza, te tehnikama snimanja travnjačkih i korovskih fitocenoza. Proučiti će se uska povezanost prilika staništa poljoprivrednih površina, fitocenoza travnjaka i obrađivanih površna (klimatski, edafski, ortografski i biotski čimbenici), štete koje korovi nanose poljoprivredi, najvažnije travnjačke i korovske fitocenoze, te progresija i regresija klimaksa i paraklimaksa vegetacije pod antropogenim utjecajem.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Seminar: 6
Field exercises: 14

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Kroz ovaj modul student stječe praktična i teoretska znanja o progresiji i regresiji biljnog pokrova, te sukcesiji biljnih zajednica ovisno o primjenjenim agrotehničkim mjerama u poljoprivredi.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe-u sklopu terenskih vježbi izvodi se 14 sati vježbi iz: Analitičkih kvantitativnih i kvantitativnih svojstava fitocenoza, Fizikalnih svojstava tla, vodozračnih odnosa u tlu, ekotipova biljaka, reakcije i sadržaja vapna u tlu, opskrbljenosti tla N, ostalih kemijskih faktora. Praktične primjene poljoprivredne fitocenologije (bonitiranje staništa, melioracije, gnojidba, agrotehnika, pedologija). Obilazak močvarnih, dolinskih, brdskih i planinskih travnjačkih fitocenoza.
 • Seminari
  najvažnije travnjačke fitocenoze.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
definirati fitocenologij i razumjeti njenu zadaću Parcijalni ispiti, Usmeni
identificirati spontane i antropogene ekosustave Parcijalni ispiti, Usmeni, Seminar
demonstrirati analitička kvalitativna i kvantitativna svojstva, te sintetska svojstva biocenoza Parcijalni ispiti, Usmeni,
opisati biljni svijet Zemlje i travnjake svijeta Parcijalni ispiti,Usmeni, Seminar
objasniti pojam staništa i razumjeti kako čimbenici staništa utječu na fitocenoze Parcijalni ispiti,Usmeni, Seminar
determinirati životne oblike biljka Parcijalni ispiti, Usmeni, Seminar
objasniti razvitak biljnih zajednica i pojam sukcesije biljnih zajednica, te građevno značenje biljnih vrsta i zajednica Parcijalni ispiti,Usmeni, Seminar
objasniti sinekologiju rasploda (razmnožavanje) i rasprostranjivanje, te štete koje korovi nanose poljoprivredi. Parcijalni ispiti,Usmeni, Seminar
definirati taksonomične jedinica biljnih zajednica Parcijalni ispiti, Usmeni, Seminar
usporediti travnjačke fitocenoze (dolinske, brdske, planinske i krške): rasprostranjenje, ulogu, uvjete staništa, botanički sastav, mjere poboljšanja i poljoprivredna vrijednost Parcijalni ispiti, Usmeni, Seminar
usporediti korovske fitocenoze: nitrofilne zajednice, agrofitocenoze usjeva gustog sklopa, agrofitocenoze okopavina, agrofitocenoze djetelišta i lucerništa Parcijalni ispiti, Usmeni, Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje usmenog ispita.

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i vježbi u praktikumu, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje usmenog ispit.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I Parcijalni ispit 50 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 60 3
II parcijalni ispit 50 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
36 60 3
UKUPNO 100% - - 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 100 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6
UKUPNO 100% - - 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Definicija i zadaća fitocenologije, svojstva biocenoza, biosfera-ekosustavi agrosfere, razdioba znanosti o biljnim zajednicama. Povijesni pregled smjerova i sustava znanosti o vegetaciji. P
 2. Analitička svojstva: 1. kvantitativna: abundancija, pokrovnost, zadružnost, učestalost, 2. kvalitativna svojstva: slojanje, životna sposobnost, periodičnost. Sintetska svojstva: nazočnost, stalnost, vezanost. Tehnika snimanja travnjačkih i korovskih fitocenoza. P
 3. Analitička kvantitativna svojstva fitocenoza (abundancija, pokrovnost, zadružnost, učestalost). Analitička kvalitativna svojstva fitocenoza (slojanje, životna sposobnost, periodičnost), sintetska svojstva (nazočnost, stalnost, vezanost). V
 4. Biljni svijet Zemlje s osvrtom na poljoprivredu. Biljni svijet Hrvatske. Travnjaci svijeta. P
 5. Stanište: Klimatski čimbenici. Edafski čimbenici. Vegetacija i tlo. Orografski čimbenici. P I međuispit
 6. Stanište: Biotski čimbenici. Antropogeni (agromjere) i zoogeni čimbenici i fitocenoze. Fitogeni čimbenici i fitocenoze. Životni oblici: fanerofiti, hamefiti, hemikriptofiti, geofiti, terofiti, životni i normalni spektar. P
 7. Sindinamika. Razvitak biljne zajednice. Sukcesije. Način istraživanja i prikazivanja sukcesija. Sindinamičke jedinice. Početne, prijelazne, trajne i klimatskozonske zajednice. Antropogene sukcesije. P
 8. Stanište: Pedološki faktori i fitocenoze. Fizikalna svojstva tla i agrofitocenoze, vodozračni odnosi u tlu, ekotipovi biljaka, reakcija i sadržaj vapna u tlu, opskrbljenost tla N, ostali kemijski faktori. Praktična primjena poljoprivredne fitocenologije (bonitiranje staništa, melioracije, gnojidba, agrotehnika, pedologija). V
 9. Sinekologija rasploda (razmnožavanje) i rasprostranjivanje. Štete koje korovi nanose poljoprivredi i biogeneza korova.
 10. Taksonomične jedinice biljnih zajednica (asocijacija, subasocijacija, varijanta, facijes, sveza, red, razred). P
 11. Močvarne travnjačke fitocenoze. Dolinske (nizinske) travnjačke fitocenoze. Brdske travnjačke fitocenoze sa vrištinama. Planinske travnjačke fitocenoze. Krške travnjačke fitocenoze. P
 12. Močvarne travnjačke fitocenoze. Dolinske (nizinske) travnjačke fitocenoze. Brdske travnjačke fitocenoze sa vrištinama. Planinske travnjačke fitocenoze. Krške travnjačke fitocenoze. V Seminarski rad
 13. Korovske fitocenoze: Nitrofilne zajednice. Agrofitocenoze usjeva gustog sklopa. Agrofitocenoze okopavina. Agrofitocenoze djetelišta i lucerništa. P
 14. Korovske fitocenoze: Nitrofilne zajednice. Agrofitocenoze usjeva gustog sklopa. Agrofitocenoze okopavina. Agrofitocenoze djetelišta i lucerništa. P Seminarski rad
 15. Izlaganje i ocjena seminarskih radova II međuispit

Obligatory literature

 1. Kovačević, J. (1971). Poljoprivredna fitocenologija. Zagreb: Nakladni zavod Znanje.
 2. Kovačević, J. (1963). Fitocenologija travnjaka. Zagreb: Poljoprivredni fakultet,Sveučilište u Zagrebu.
 3. Kovačević, J. (1976). Korovi u poljoprivredi. Zagreb: Nakladni zavod Znanje.
 4. Šoštarić-Pisačić, K., Kovačević, J.(1968). Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. Zagreb: Nakladni zavod Znanje.
 5. Horvat,I. (1949). Nauka o biljnim zajednicama. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske.
 6. Vukelić, J. ,Rauš , Đ.(1998). Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Zagreb: Šumarski fakultet.
 7. Leto, J. (2012). Odabrana poglavlja iz poljoprivredne fitocenologije: interna skripta. Zagreb: vlast. nakl.

Recommended literature

 1. Spedding, C.R.W. (1971). Grassland ecology. Oxford University Press.
 2. Kovačević, J. (1968). Metode procjene faza rasta/razvoja korovskih i travnih biljnih vrsta i brza fitocenološka metoda procjene vlage travnjačkih staništa :priručnik. Zagreb: Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 3. Kovačević, J. (1978). Bonitiranje staništa pomoću biljaka. Zagreb: Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Similar course at related universities

 • Plant sociology and soil aspects of the grassland farming - BOKU

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.