Print

Sustavi proizvodnje i prerade mesa kopitara (226296)

Course coordinator

Course description

Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o sustavima proizvodnje mesa kopitara, odlikama trupa i mesa, mogućnostima i načinima prerade te kontrola kakvoće proizvoda

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

Teaching hours: 45
Lectures: 25
Practicum: 8
Seminar: 4
Field exercises: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Pohađanje nastave.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz područja animalnih znanosti. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit.
Prepoznati važna zbivanja u domeni uzgoja životinja i proizvodnje animalnih proizvoda. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit.
Analizirati konkretne probleme u praksi i rješavati ih u novim situacijama na temelju stečenih znanja i vještina. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit.
Procjenjivati zaključke znanstvenih i stručnih radova u domeni proizvodnje i prerade mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit.
Prezentirati suvremene trendove u domeni uzgoja životinja i proizvodnji animalnih proizvoda. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit.
Sudjelovati u istraživačkim aktivnostima iz svog područja u laboratorijskom i terenskom radu. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit.
Provoditi praktičnu i teorijsku nastavu u srednjim strukovnim školama i na veleučilištima. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit.
Dostići razinu znanja i vještina za nastavak obrazovanja u području animalnih i srodnih znanosti. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način.
Provesti predviđeni program terenskih vježbi i vježbi u praktikumu.
Dodijeliti teme seminara i pomoći u pripremi seminara.
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve i ocijeniti znanje koristeći kombinaciju pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Students' obligations

Pohađanje predavanja i vježbi te aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom izvođenja nastavnog programa.
Izrada i izlaganje seminarskog rada.
Polaganje dva parcijalna ispita (kolokvija) tijekom semestra.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 25 25 0,8
Aktivno sudjelovanje na predviđenim vježbama 16 20 0,7
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 4 12 0,4
Pismeni ispit 1. <60%
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 0,7
Pismeni ispit 2. <60%
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 0,7
Usmeni ispit 38 1,2
Ukupno 100% 45 135 4,5
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad (priprema + prezentacija) Teme seminarskih radova ponuđene su studentima da ih mogu sami izabrati i izlažu se pojedinačno. Ocjenjuje se izgled i struktura prezentacije, govorničke vještine, razumijevanje sadržaja i način prezentiranja studenta.
Pismeni ispit 1. Moguć je jedan ispravak tijekom redovnog ili izvanrednog ispitnog roka.
Pismeni ispit 2. Moguć je jedan ispravak tijekom redovnog ili izvanrednog ispitnog roka.
Usmeni ispit Uvjet za polaganje završnog ispita su položeni 1. i 2. pismeni ispit. Studenti koji nisu položili pismene testove, pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog. Redoviti ili izvanredni rokovi tijekom akademske godine.

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje i osnovne informacije o predmetu. Upoznavanje preferencija studenata; Upoznavanje studenata s nastavnim programom, predavačima, literaturom, izlaganjem seminarskih radova i polaganjem ispita. P(3) – prezentiranje gospodarske važnost uzgoja kopitara, s posebnim osvrtom na proizvodnju mesa kao prehrambenih namirnica s visokom nutritivnom vrijednošću u svijetu i Hrvatskoj.
 2. Pasmine za proizvodnju mesa kopitara; Odabrana poglavlja anatomskih i fizioloških osobitosti kopitara s naglaskom na razvoj tkiva (P3).
 3. Tehnološki postupci u proizvodnji mesa kopitara. P(3) – tehnologije proizvodnje mesa kopitara, najčešće korišteni sustavi proizvodnje mesa kopitara u svijetu i Hrvatskoj (nizinski i planinski sustavi). Ekološka proizvodnja mesa kopitara i njen utjecaj na eko sustav. Hranidba i krmiva u hranidbi kopitara za proizvodnju mesa.
 4. Mogućnosti neposredne genomske selekcije u unapređenju konformacije trupa i kakvoće mesa. P(3) – molekularni pristup za determinaciju mesa kopitara u odnosu na druge vrste mesa (PCR), molekularne metode u određivanju različitih sojeva bakterija u proizvodima od mesa kopitara (Lactococcus, Craniobacterium, Staphylococci, itd.), genom konja i geni za kvantitativna svojstva (QTL) od ineteresa (miostatin, mišićavost, tjelesna masa, tjelesni okvir, itd.).
 5. Terenska nastava; TV(4) – posjet farmi kopitara.
 6. Seminarski rad o proizvodnji mesa kopitara. S(2) – Priprema i izlaganje seminarskih radova.
 7. Klaonička svojstva trupova kopitara. P(2) – prikaz postupka klanja, primarne obrade trupa kopitara, izračuna klaoničkih svojstava trupa.
 8. Tehnološka i senzorna svojstva mesa kopitara. P(3) – specifičnosti postmortalnih promjena kod mesa kopitara, zrenje mesa kopitara, tehnološke i senzorne karakteristike.
 9. Tehnološka i senzorna svojstva mesa kopitara. V(3) – rasijecanje i disekcija, analize tehnoloških svojstava mesa (pH vrijednosti, boja, sposobnost vezanja vode), provedba zrenja, određivanje senzorskih svojstava mesa kopitara.
 10. Nutritivna i funkcionalna svojstva mesa kopitara u ljudskoj prehrani.
 11. Načini prerade mesa kopitara. P(3) – specifičnosti primjene postupaka izrade trajnih i polutrajnih proizvoda od mesa kopitara.
 12. Načini prerade mesa kopitara. V(5) – demonstracija i provedba proizvoda od mesa kopitara: soljenje, sušenje, izrada polutrajnih suhomesnatih proizvoda, izrada polutrajnih i trajnih kobasica.
 13. Sigurnost mesa i proizvoda od mesa kopitara. P(2) – mikrobiološke, kemijske i fizikalne opasnosti povezane uz sigurnost mesa. Prepreke i izazovi u izradi i skladištenju proizvoda od mesa kopitara.
 14. Seminarski rad o svojstvima mesa i proizvoda od mesa kopitara. S(2) – Priprema i izlaganje seminarskih radova.
 15. Terenska nastava; TV(4) – posjet preradi mesa kopitara.

Obligatory literature

 1. Predavanja i Power-Point prezentacije
 2. D'Mello, J.P.F. (2000): Farm Animal Metabolism and Nutrition. CABI Publishing. New York. USA.
 3. Davies Morel, M.C.G. (2003): Equine reproductive physiology, breeding and stud management. CABI Publishing. 2nd ed., UK.
 4. Lorenzo, J.M., Munekata, P.E.S., Barba, F.J., Toldra, F. (2019): More than Beef, Pork and Chicken – The Production, Processing, and Quality Traits of Other Sources of Meat for Human Diet. Springer, Švicarska.

Recommended literature

 1. Bowling, A.T., Ruvinsky, A. (2000): The genetics of the horse. CABI Publishing. UK. Odabrana poglavlja.
 2. Feiner, G. (2006): Meat products handbook – Practical science and technology. Woodhead Publishing, UK.
 3. Biswas, A.K., Mandal, P.K. (2020): Meat Quality Analysis. Academic Press Elsevier.

Similar course at related universities

 • Nema ga.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.