Print

Povrće u agroekološkim uvjetima Mediterana (228255)

Course coordinator

Course description

Program predmeta Povrće u agroekološkim uvjetima Mediterana omogućuje studentima stjecanje znanja o biološkim karakteristikama povrtnih vrsta s naglaskom potrebe za toplinom, svjetlom, hranivima i vodom tijekom razvojnih stadija, a koja su temelj planiranja rokova uzgoja povrća s obzirom na okolišne čimbenike mediteranskog područja sa svrhom kontinuirane opskrbe tržišta i/ili prerađivačke industrije povrćem visoke kakvoće i održivosti. Stečeno znanje je neophodno za razumijevanje suvremenih tehnologija uzgoja povrća na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Predmet doprinosi razvijanju generičkih vještina (timski rad, prezentacijske vještine i snalaženje u problemskoj situaciji sa stvarnim podacima i uvjetima).

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 16
Practicum: 6
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 do 70 %
Good (3): 71 do 80 %
Very good (4): 81 do 90 %
Excellent (5): 91 do 100 %

General competencies

- prikupiti, organizirati i analizirati podatke
- izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoje stavove
- prezentirati stručni sadržaj
- sudjelovati u radu tima

Types of instruction

 • Predavanja
  Prijenos informacija na predavanjima provodi se putem PowerPoint prezentacija. Tijekom predavanja koriste se sljedeće tehnike: prikaz sadržaja na početku predavanja, pravljenje bilježaka na štampanim izlistcima prezentacije (unaprijed dostupna prezentacija), redovite stanke u kojima su moguća pitanja, pojašnjenja i ponavljanja važnih informacija te završni sažetak predavanja.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu obuhvaćaju organizirane aktivnosti usmjerene aktivnom učenju u skupini uz interakciju s drugim studentima. Studenti rješavaju zadatke vezane za odnos bioloških značajki povrtnih vrsta i ekoloških čimbenika. Vježbe u praktikumu se provode u skupini do 10 studenata.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju tri seminara: 1) Potrebe odabranih vrsta povrća za toplinom tijekom faza vegetativnog rasta i generativnog razvoja. 2) Rokovi uzgoja odabranih vrsta povrća u agroekološkim uvjetima Mediterana. 3) Rizici u uzgoju odabranih povrtnih vrsta u jadranskoj poljoprivrednoj regiji.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Analizirati potrebe gospodarski važnijih vrsta povrća za toplinom, svjetlom, hranivima i vodom prema fenološkim fazama rasta i razvoja i povezati s ekološkim čimbenicima mediteranskog područja Sudjelovanje u raspravama, izrada i prezentacija seminara 1 i 2 (S1 i S2), test znanja (TZ)
Kritički prosuđivati rizike uzgoja gospodarski važnijih povrtnih vrsta u mediteranskoj poljoprivrednoj regiji i preporučiti rješenja Sudjelovanje u raspravama, izrada i prezentacija seminara 3 (S3), test znanja (TZ)
Formulirati optimalnu gnojidbu povrća temeljem kemijske analize tla i planiranog prinosa Izrada zadatka na vježbama (RZ1), test znanja (TZ)
Planirati kontinuiranu proizvodnju povrća metodom toplinskih jedinica i valoriziranih gospodarskih svojstava Izrada zadataka na vježbama (RZ2 i RZ3), test znanja (TZ)

Working methods

Teachers' obligations

Informirati studente o nastavnom planu predmeta, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu oblikovanja ponderirane ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavanje svih oblika nastave utvrđenih nastavnim planom. Tijekom nastavnog procesa poticati studente na kvalitetnu raspravu te kontinuirano vrednovati usvojeno znanje i vještine. Dodjeljivanje tema seminara uz ocjenjivanje, sadržaja i usmenog izlaganja te ocjenjivanje radnih zadataka na vježbama. Održavanje konzultacija i pisanog testa znanja. Priprema nastavnih i ispitnih materijala.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje u raspravama na predavanjima, vježbama i seminarima. Samostalno rješavanje radnih zadataka na vježbama, priprema i usmeno izlaganje seminara. Polaganje pisanog testa znanja.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Predavanja, Aktivnost u raspravi (A) 3% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
16 16 0,53
Seminari Seminarski rad 1-3 (S) Priprema i prezentacija 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
7 21 0,70
Vježbe Radni zadatak 1-3 (RZ) Izrada pisanog zadatka 12% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 6 0,20
Test znanja (TZ) 55 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 47 1,57
Završni ispit* (ZI) <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Ukupno 100% [(A×3)+(S×30)+(RZ×12)+(TZ×55)]/100 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Predavanja, Aktivnost u raspravi (A) Vodi se evidencija nazočnosti studenta. Izostanci su dopušteni sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. -
Seminari Seminarski rad 1-3 (S) Priprema i prezentacija Ocjenjuju se sadržaj, sposobnosti timskog rada, sinteze, analize i zaključivanja te prezentacijske vještine. Struktura i sadržaj pisanog rada 50%. Izvedba prezentacije 50%. 3., 6. i 10. dan -
Vježbe Radni zadatak 1-3 (RZ) Izrada pisanog zadatka Ocjenjuju se struktura i sadržaj pisanog zadatka 100%. 5., 8. i 9. dan -
Test znanja (TZ) Cjeloviti nastavni program predmeta ‘Povrće u agroekološkim uvjetima Mediterana’. 10. dan Moguća tijekom ispitnih rokova
Završni ispit* (ZI) Cjeloviti nastavni program predmeta ‘Povrće u agroekološkim uvjetima Mediterana' ako iz testa znanja student nema artikuliranu pozitivnu ocjenu. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. P-1 Uvod u predmet (cilj i opis predmeta, plan nastave, literatura, obaveze studenta i nastavnika, elementi formiranja ocjene). P-3 Klimatske značajke mediteranskog područja i ograničavajući ekološki čimbenici za uzgoj povrća. P-4 S-3 Potrebe vrsta povrća za toplinom, svjetlom i vodom prema fenološkim fazama rasta i razvoja. Upravljanje čimbenicima fruktifikacije. P-3 V-2 Potrebe povrća za hranivima i načela gnojidbe povrća obzirom na kemijsku analizu tla i planirani prinos.
 2. P-2 S-2 Određivanje optimalnih rokova uzgoja povrća obzirom na okolišne uvjete mediteranskog područja i biološka svojstva vrsta povrća. P-1 V-2 Planiranje proizvodnje povrća temeljem toplinskih jedinica. P-1 V-2 Planiranje proizvodnje povrća temeljem valoriziranih gospodarskih svojstava povrća. P-1 S-2 Okolišni rizici u proizvodnji povrća u mediteranskoj poljoprivrednoj regiji. S-1 Test znanja

Obligatory literature

 1. Lešić R., J. Borošić, I. Buturac, M. Herak Ćustić, M. Poljak i D. Romić, 2016. Povrćarstvo. Zrinski, Čakovec
 2. Rubatzky V. E., Yamaguchi M., 1997. World Vegetables, Second Ed., Chapman & Hall, London, odabrana poglavlja
 3. PowerPoint-prezentacije – predavanja i vježbe (Merlin-sustav e-učenje)

Recommended literature

 1. Bašić, F., 2014. Regionalizacija hrvatske poljoprivrede u zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU. Civitas Crisiensis, Vol. 1(2014), str. 143 - 176.
 2. Stručni i znanstveni radovi iz područja ekologije i biologije povrća

Similar course at related universities

 • Rast in razvoj vrtnin, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.